Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Mathematics

Chinese to Japanese
Dictionary of Mathematics

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

10   10
12   12
β   β
γ   γ
ε   ε [ipushiron]
一次方程 [yī cì fāng chéng]   線型方程式
三角学 [sān jiǎo xué]   三角法 [sankakuhou]
三边转换法   三通貨換算
不等式 [bù děng shì]   不平等 [fubiyoudou]
个性   個性 [kosei]
中值   中央値 [chiyuuouchi]
中心 [zhōng xīn]   淵叢 [ensou]
乔治·布尔   ジョージ・ブール
乘 [chéng]   掛ける [kakeru]
乘法   掛け算 [kakezan]
争论 [zhēng lùn]   議論 [giron]
争论 [zhēng lùn]   討論 [touron]
二次方程   二次方程式 [nijihouteishiki]
二进制   二進法 [nishinhou]
二項分佈   二項分布 [nikoubunpu]
二项式定理 [èr xiàng shì dìng lǐ]   二項定理 [nikouteiri]
亚里士多德 [Yà lǐ shì duō dé]   アリストテレス
交换群   アーベル群
交集   結果 [ketuka]
代数学 [dài shù xué]]   代数 [daisuu]
代数数   代数的数
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
仿射变换   アフィン写像
优化 [yōu huà]   最適化 [saitekika]
信息论 [xìn xī lùn]   情報理論 [jiyouhouriron]
倍增器   乗数 [jiyousuu]
假设 [jiǎ shè]   仮説 [kasetsu]
偏差 [piān chā]   逸脱 [itsudatsu]
傅立叶   シャルル・フーリエ
傅里叶级数   フーリエ級数
光束   光線 [kousen]
光谱 [guāng pǔ]   スペクトル [supekutoru]
克罗内克函数   クロネッカーのデルタ
克莱因瓶   クラインの壺 [kurainnotsubo]
全等   一致 [ituchi]
公理 [gōng lǐ]   公理 [kouri]
典型   原形 [genkei]
典范   理想 [risou]
冒号   コロン [koron]
减去 [jiǎn qù]   差し引く [sashihiku]
减法   減法 [genpou]
几何学 [jǐ hé xué]   幾何学 [kikagaku]
分号 [fēn hào]   セミコロン [semikoron]
分形 [fēn xíng]   フラクタル [furakutaru]
分數   分数 [bunsuu]
分析 [fēn xī]   分析 [bunseki]
切线   接線 [setusen]
划分 [huà fēn]   分割 [bunkatsu]
剩余 [shèng yú]   残り [nokori]
功能 [gōng néng]   機能 [kinou]
功能 [gōng néng]   目的 [mokuteki]
加 [jiā]   足し算 [tashizan]
加密 [jiā mì]   暗号化 [angouka]
动力系统   力学系
化学式   式 [shiki]
区别   区別 [kubetsu]
区域 [qū yù]   面積 [menseki]
区域 [qū yù]   面積 [menseki]
区间   間隔 [kankaku]
半 [bàn]   半分 [hanpun]
单位矩阵   単位行列 [tanigiyouretsu]
博弈论 [bó yì lùn]   ゲーム理論
原则   原理 [genri]
原理 [yuán lǐ]   原理 [genri]
参数 [cān shù]   パラメータ
双曲线 [shuāng qū xiàn]   双曲線 [soukiyokusen]
反函數   逆写像
变奏曲   変化 [henka]
变数 [biàn shù]   変数 [hensuu]
古戈爾普勒克斯   グーゴルプレックス
各向同性 [gè xiàng tóng xìng]   等方性媒質
合数 [hé shù]   合成数 [gouseisuu]
同态   準同型 [jiyundoukei]
同构   同型 [doukei]
同源   ホモロジー
否定的,消极的   負 [oi]
启发法   ヒューリスティック
四 [sì]   4
四分位数   分位数
因式分解   因数分解 [insuubunkai]
因素   要因 [youin]
图灵机   チューリングマシン
图表 [tú biǎo]   図 [zu]
图象 [tú xiàng]   姿 [sugata]
圆周率   円周率 [enshiyuuritsu]
圆形 [yuán xíng]   円 [maru]
圆柱体   円柱 [marubashira]
坐标系   座標 [zahiyou]
垂直   垂直 [suichiyoku]
基数 [jī shù]   濃度 [noudo]
基础   基礎 [kiso]
复数 [fù shù]   虚数 [kiyosuu]
外推   外挿 [gaisou]
多边形 [duō biān xíng]   多角形 [takatukei]
多项式   多項式 [takoushiki]
大卫·希尔伯特   ダフィット・ヒルベルト
天顶   天頂 [tenchiyou]
奇偶校验位   パリティ [paritei]
子程序 [zǐ chéng xù]   サブルーチン
子集 [zǐ jí]   部分集合 [bubunshiyuugou]
字母表   アルファベット [arufuabetuto]
学位   学位 [gakui]
定义 [dìng yì]   定義 [teigi]
定理 [dìng lǐ]   定理 [teiri]
对数 [duì shù]   対数 [taisuu]
对称性 [duì chèn xìng]   対称 [taishiyou]
导数   微分法 [bibunhou]
尖端   先 [sen]
尾数   仮数 [kasuu]
属性 [shǔ xìng]   特質 [tokushitsu]
差别 [chā bié]   違い [chigai]
帕斯卡   ブレーズ・パスカル
常数   定数 [teisuu]
平均 [píng jūn]   平均 [heikin]
平均信息量   エントロピー
平均数 [píng jūn shù]   中間 [chiyuukan]
平方 [píng fāng]   自乗
平面   水準 [suijiyun]
并集   和集合 [washiyuugou]
序列 [xù liè]   結果 [ketuka]
序数 [xù shù]   序数 [jiyosuu]
弧度 [hú dù]   ラジアン [rajian]
弯曲 [wān qū]   曲線 [kiyokusen]
循环 [xún huán]   循環 [jiyunkan]
循环冗余码校验   巡回冗長検査 [jiyunkaijiyouchiyoukensa]
心脏线   カージオイド
总体   統計 [toukei]
总和 [zǒng hé]   量 [riyou]
成份 [chéng fèn]   元素 [genso]
打 [dǎ]   ダース
抖动   ジッター
抛物线 [pāo wù xiàn]   放物線 [houbutsusen]
拓扑学 [tuò pū xué]   トポロジ [toporoji]
拓扑空间 [tuò pū kōng jiān]   位相空間 [isoukuukan]
括弧 [kuò hú]   括弧 [katuko]
指令 [zhǐ lìng]   指示 [shiji]
指数函数 [zhǐ shù hán shù]   指数関数 [shisuukansuu]
指示器 [zhǐ shì qì]   指示薬 [shijiyaku]
振动 [zhèn dòng]   振動 [shindou]
振幅 [zhèn fú]   振幅 [shinpuku]
插值 [chā zhí]   補間 [hokan]
操作员   演算子 [enzanshi]
散度   分岐 [bunki]
数字 [shù zì]   アラビア数字 [arabiasuuji]
数字 [shù zì]   数字 [suuji]
数字命理学   数秘術
数学 [shù xué]   数学 [suugaku]
数学家 [shù xué jiā]   数学者 [suugakushiya]
数理逻辑   数理論理学 [suurironrigaku]
数组   配列 [hairetsu]
数量 [shù liàng]   量 [riyou]
数量积   ドット積 [dotutoseki]
数量级   数量の比較
整数 [zhěng shù]   整数 [seisuu]
文字 [wén zì]   文字 [monji]
斐波那契数列   フィボナッチ数
斜率 [xié lǜ]   傾斜 [keishiya]
斜邊   斜辺 [shiyahen]
方位角 [fāng wèi jiǎo]   方位角 [houikaku]
方向 [fāng xiàng]   方向 [houkou]
方差 [fāng chā]   分散 [bunsan]
方案   戦略 [senriyaku]
方程式 [fāng chéng shì]   方程式 [houteishiki]
旁边 [páng biān]   端 [tan]
曲率 [qū lǜ]   湾曲 [wankiyoku]
替换 [tì huàn]   交換 [koukan]
最大公约数   最大公約数 [saidaikouyakusuu]
最小公倍数   最小公倍数 [saishiyoukoubaisuu]
标准   軌範 [kihan]
标准 [biāo zhǔn]   基準 [kijiyun]
标准偏差   標準偏差 [hiyoujiyunhensa]
标量   スカラー
校验和   チェックサム [chietukusamu]
椭圆形 [tuǒ yuán xíng]   楕円 [daen]
概率 [gài lǜ]   見込み [mikomi]
模糊逻辑 [mó hu luó ji]   ファジィ論理 [fuajiironri]
欧几里得 [Ōu jǐ lǐ dé]   エウクレイデス
欧几里得几何   ユークリッド幾何学
欧拉   レオンハルト・オイラー
正方形 [zhèng fāng xíng]   正方形 [seihoukei]
母体   行列 ; マトリックス
毕达哥拉斯 [Bì dá gē lā sī]   ピタゴラス
求幂   冪乗 [bekijiyou]
波恩哈德·黎曼   ベルンハルト・リーマン
波浪号   チルダ [chiruda]
测地线   測地線 [sokuchisen]
测试 [cè shì]   検査 [kensa]
渐近线   漸近線 [zenkinsen]
温度 [wēn dù]   温度 [ondo]
点 [diǎn]   地点 [chiten]
点 [diǎn]   点 [ten]
版本   見方 [mikata]
牛顿   アイザック・ニュートン
物体   物 [mono]
猜测 [cāi cè]   推測 [suisoku]
环 [huán]   輪 [wa]
球体   球 [tama]
理想的   誂え向き [atsuraemuki]
电气工程   電気工学 [denkikougaku]
百分比 [bǎi fēn bǐ]   割合 [wariai]
皮埃尔·德·费马   ピエール・ド・フェルマー
目标 [mù biāo]   目的 [mokuteki]
直方图   ヒストグラム [hisutoguramu]
相互的   御互い [otagai]
相关系数   相関関係 [soukankankei]
相變   相転移 [souteni]
矢积   クロス積 [kurosuseki]
矢量 [shǐ liàng]   ベクトル [bekutoru]
  アルカリ [arukari]
种类 [zhǒng lèi]   カテゴリー
积分   積分法 [sekibunhou]
程度 [chéng dù]   水準 [suijiyun]
空间 [kōng jiān]   空間 [kuukan]
立方体 [lì fāng tǐ]   立方体 [ritupoutai]
等差数列 [děng chā shù liè]   等差数列 [tousasuuretsu]
简化 [jiǎn huà]   単純化 [tanjiyunka]
简朴 [jiǎn pǔ]   軽便 [keiben]
算术 [suàn shù]   算数 [sansuu]
算术符号(加减乘除)   記号 [kigou]
算法 [suàn fǎ]   アルゴリズム [arugorizumu]
系数   係数 [keisuu]
納什均衡點   ナッシュ均衡 [natushiyukinkou]
索引 [suǒ yǐn]   索引 [sakuin]
约束   限る [kagiru]
约翰·纳皮尔   ジョン・ネイピア
约翰·缪勒   レギオモンタヌス
纬线   平行線 [heikousen]
线性代数   線型代数学
线性规划   線形計画問題
线条 [xiàn tiáo]   線 [sen]
经济学 [jīng jì xué]   経済学 [keizaigaku]
结果 [jié guǒ]   結果 [ketuka]
绝对值 [jué duì zhí]   絶対値 [zetutaichi]
统计学 [tǒng jì xué]   統計 [toukei]
维数   寸法 [sunpou]
编号 [biān hào]   数 [suu]
网 [wǎng]   網 [mou]
网络拓扑   ネットワーク トポロジ
置换   順列 [jiyunretsu]
股息 [gǔ xī]   配当 [haitou]
能見度   視界 [shikai]
腐烂   腐敗 [fuhai]
自然数 [zì rán shù]   自然数 [shizensuu]
舍入   丸め [marume]
表达 [biǎo dá]   表情 [hiyoujiyou]
表面 [biǎo miàn]   表面 [hiyoumen]
表面 [biǎo miàn]   外側 [sotogawa]
规划 [guī huà]   スキーマ
规则 [guī zé]   規則 [kisoku]
角 [jué]   角度 [kakudo]
角度   程度 [teido]
解析几何 [jiě xī jǐ hé]   解析幾何学 [kaisekikikagaku]
解答   解答 [kaitou]
计算 [jì suàn]   割出す [waridasu]
计算 [jì suàn]   勘定 [kanjiyou]
论据 [lùn jù]   論拠 [ronkiyo]
设施   楽 [raku]
证据   証拠 [shiyouko]
试验 [shì yàn]   実験 [jituken]
质数   素数 [sosuu]
跃点数   メトリック [metorituku]
距离 [jù lí]   距離 [kiyori]
边缘 [biān yuán]   へり [heri]
过滤   ろ過 [roka]
过滤器   濾過器 [rokaki]
连字符号 [lián zì fú hào]   ハイフン [haifun]
迹象 [jì xiàng]   現われ [araware]
适合 [shì hé]   適する [tekisuru]
递归 [dì guī]   再帰 [saiki]
逗号 [dòu hào]   コンマ [konma]
逻辑学 [luó ji xué]   論理 [ronri]
错觉   錯視
错误 [cuò wù]   間違い [machigai]
阶段 [jiē duàn]   段階 [dankai]
阿基米德 [À jī mǐ dé]   アルキメデス
限度 [xiàn dù]   限度 [gendo]
除法   分割 [bunkatsu]
随机过程   確率過程 [kakuritsukatei]
难题   難問 [nanmon]
集合 [jí hé]   組 [kumi]
集合论 [jí hé lùn]   集合論 [shiyuugouron]
零 [líng]   ゼロ [zero]
非欧几里得几何   非ユークリッド幾何学
音阶 [yīn jiē]   音階 [onkai]
顶点   絶頂 [zetuchiyou]
领域   範囲 [hani]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.