Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Real Estate

Chinese to Japanese
Dictionary of Real Estate

 Chinese to Japanese<br/> Dictionary of Real Estate

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

一千   千 [sen]
不動產   不動産 [fudousan]
专利 [zhuān lì]   特許 [totukiyo]
中介 [zhōng jiè]   仲裁人 [chiyuusainin]
买主   買い主 [kainushi]
井 [jǐng]   井戸 [ido]
交换   交換 [koukan]
付款 [fù kuǎn]   お返し [okaeshi]
代理   代理店 [dairiten]
代理人   代理人 [dairinin]
代表团   代表団 [daihiyoudan]
价值 [jià zhí]   価値 [kachi]
价格 [jià gé]   値段 [nedan]
企业联合   コンソーシアム
休息室 [xiū xī shì]   ロビー
传记 [zhuàn jì]   伝記 [denki]
佔有   所有 [shiyoyuu]
保证金 [bǎo zhèng jīn]   保釈金 [hoshiyakukin]
保险 [bǎo xiǎn]   保険 [hoken]
信任 [xìn rèn]   信頼 [shinrai]
信用 [xìn yòng]   掛け [kake]
信赖   信じる [shinjiru]
修理 [xiū lǐ]   修理 [suri]
候选人 [hòu xuǎn rén]   候補者 [kouhoshiya]
债券 [zhài quàn]   債券 [saiken]
债务 [zhài wù]   借金 [shiyatukin]
债务人 [zhài wù rén]   借り主 [karinushi]
债权人 [zhài quán rén]   債権者 [saikenshiya]
公证   公証人 [koushiyounin]
公顷   ヘクタール
再保險   再保険 [saihoken]
出价 [chū jià]   付け値 [tsukene]
列表   表 [omote]
利息 [lì xī]   利息 [risoku]
利润 [lì rùn]   利益 [riyaku]
剥削   開発 [kaihatsu]
剩余 [shèng yú]   残り [nokori]
化学键 [huà xué jiàn]   化学結合 [kagakuketsugou]
区域   地帯 [chitai]
协议 [xié yì]   協定 [kiyoutei]
危险   危険 [kiken]
原告   原告 [genkoku]
受益人   受益者 [jiyuekishiya]
变化   変化 [henka]
合同 [hé tong]   契約 [keiyaku]
吊销   取消し [torikeshi]
命令 [mìng lìng]   命令 [meirei]
商誉   営業権 ; 無形固定資産
土壤 [tǔ rǎng]   地面 [jimen]
地板 [dì bǎn]   床 [yuka]
地点   向き [muki]
垄断组织   トラスト [torasuto]
基础   基礎 [kiso]
基础设施   インフラストラクチャー
增值税   付加価値税 [fukakachizei]
壁炉   暖炉 [danro]
天花板 [tiān huā bǎn]   天井 [tenjiyou]
  校長 [kouchiyou]
套利 [tào lì]   裁定取引 [saiteitorihiki]
委员会 [wěi yuán huì]   委員会 [iinkai]
子午线 [zǐ wǔ xiàn]   子午線 [shigosen]
存款   預金 [yokin]
安全   安全 [anzen]
客户 [kè hù]   顧客 [kokiyaku]
  事務所 [jimushiyo]
层 [céng]   階 [kai]
工厂 [gōng chǎng]   工場 [koujiyou]
带领   導く [michibiku]
平等   平等 [biyoudou]
平衡 [píng héng]   均衡 [kinkou]
应用   運用 [unyou]
建立   構える [kamaeru]
建筑师   建築家 [kenchikuka]
建筑物 [jiàn zhù wù]   建物 [tatemono]
建造   建てる [tateru]
异常   例外 [reigai]
意志 [yì zhì]   意志 [ishi]
房地产   地所 [jishiyo]
房子 [fáng zi]   家 [ya]
房客 [fáng kè]   借用者 [shiyakuyoushiya]
所有权 [suǒ yǒu quán]   所有権 [shiyoyuuken]
所有者 [suǒ yǒu zhě]   所有者 [shiyoyuushiya]
所有者 [suǒ yǒu zhě]   所有者 [shiyoyuushiya]
批准 [pī zhǔn]   批准 [hijiyun]
投资 [tóu zī]   投資 [toushi]
折扣 [zhé kòu]   割引 [waribiki]
折旧   減価償却 [genkashiyoukiyaku]
报酬 [bào chóu]   報酬 [houshiyuu]
抵押 [dǐ yā]   抵当 [teitou]
拍卖   競売 [kiyoubai]
  記念碑 [kinenhi]
拱形 [gǒng xíng]   記念碑 [kinenhi]
接收人   受取人 [uketorinin]
摊销   償却 [shiyoukiyaku]
收集 [shōu jí]   コレクション [korekushiyon]
改变   変わる [kawaru]
政策 [zhèng cè]   方針 [houshin]
效用   有用 [yuuyou]
无效   無効 [mukou]
景氣循環   景気循環 [keikijiyunkan]
柱 [zhù]   柱 [jiyuu]
根据 [gēn jù]   基礎 [kiso]
检查 [jiǎn chá]   検査 [kensa]
正面 [zhèng miàn]   正面 [shiyoumen]
氡 [dōng]   ラドン [radon]
法令 [fǎ lìng]   条例 [jiyourei]
注册表 [zhù cè biǎo]   レジストリ [rejisutori]
浴室 [yù shì]   トイレ;浴室
混凝土 [hùn níng tǔ]   コンクリート
满意 [mǎn yì]   満足 [manzoku]
熱泵   ヒートポンプ
环境 [huán jìng]   環境 [kankiyou]
生命 [shēng mìng]   生涯 [shiyougai]
监护人 [jiān hù rén]   保管人 [hokannin]
  ヤード
砖 [zhuān]   れんが [renga]
破产   破産 [hasan]
租金 [zū jīn]   家賃 [yachin]
竞争   競争 [kiyousou]
竞争 [jìng zhēng]   競争相手 [kiyousouaite]
竞争对手   競争者 [kiyousoushiya]
等级   階級 [kaikiyuu]
答应提供   申し出 [moushide]
签名 [qiān míng]   署名 [shiyomei]
管理 [guǎn lǐ]   指導 [shidou]
管理员   管理者 [kanrishiya]
索引 [suǒ yǐn]   索引 [sakuin]
约定 [yuē dìng]   協定 [kiyoutei]
纪念碑   記念碑 [kinenhi]
纬线 [wěi xiàn]   緯度 [ido]
纸币 [zhǐ bì]   紙幣 [shihei]
经度   経度 [keido]
结构 [jié gòu]   建設 [kensetsu]
继承人 [jì chéng rén]   相続人 [souzokunin]
网站   サイト [saito]
股东 [gǔ dōng]   株主 [kabunushi]
胡同   小道 [komichi]
英亩   エーカー
英里   マイル [mairu]
范围   範囲 [hani]
裁决   判断 [handan]
要求   取る [toru]
许可证 [xǔ kě zhèng]   免許 [menkiyo]
購銷損益帳   損益計算書 [sonekikeisanshiyo]
负债   負債 [fusai]
财产 [cái chǎn]   財産 [zaisan]
财产 [cái chǎn]   所有物 [shiyoyuubutsu]
责任 [zé rèn]   義務 [gimu]
账单 [zhàng dān]   請求書 [seikiyuushiyo]
质保书 [zhì bǎo shū]   保証書 [hoshiyoushiyo]
购买 [gòu mǎi]   購入 [kouniyuu]
贷款 [dài kuǎn]   貸付金 [kashitsukekin]
资产   資産 [shisan]
资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]   貸借対照表 [taishiyakutaishiyouhiyou]
资本 [zī běn]   資本 [shihon]
赌博   賭ける [kakeru]
赔偿 [péi cháng]   代償 [daishiyou]
赔偿金   補償 [hoshiyou]
转包商   下請業者
选项   選択権 [sentakuken]
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   インフレーション
遗产   遺産 [isan]
部分   部分 [bubun]
配偶   相手 [aite]
采矿 [cǎi kuàng]   採鉱 [saikou]
重估 [chóng gū]   再評価 [saihiyouka]
重建   復元 [fukugen]
银行 [yín háng]   銀行 [ginkou]
销售员   営業担当者
阁楼 [gé lóu]   屋根裏部屋 [yaneurabeya]
限度 [xiàn dù]   限度 [gendo]
障碍   妨害 [bougai]
顾客 [gù kè]   依頼人 [irainin]
预付款   前払い [maebarai]
预订   予約 [yoyaku]
风景 [fēng jǐng]   景色 [keshiki]
首都 [shǒu dū]   首都 [shiyuto]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.