Chinese to Russian<br/> Dictionary of Construction

Chinese to Russian
Dictionary of Construction

 Chinese to Russian<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

井 [jǐng]   колодец
交换机 [jiāo huàn jī]   переключатель
亮度 [liàng dù]   освещение
人行道 [rén xíng dào]   тротуар
休息室 [xiū xī shì]   прихожая ; вестибюль ; передняя
住房 [zhù fáng]   жилье
供应商 [gōng yìng shāng]   поставщик
信用 [xìn yòng]   кредит
倾斜   уклон
公寓 [gōng yù]   квартира
内核   суть
前面   передняя часть
办公室 [bàn gōng shì]   офис ; контора ; канцелярия
协议 [xié yì]   соглашение ; договор ;контракт ; урегулирование
卡车 [kǎ chē]   грузовик
厕所 [cè suǒ]   уборная ; туалет
厚度   толщина
原料 [yuán liào]   материал
合同 [hé tong]   контракт
吊灯 [diào dēng]   люстра
土壤 [tǔ rǎng]   почва ; земля
地板 [dì bǎn]   настил ; пол
地毯 [dì tǎn]   ковёр
块 [kuài]   комок
垫子 [diàn zi]   коврик
壁架   полочка
壁炉   камин
大门 [dà mén]   ворота
天花板 [tiān huā bǎn]   потолок
安装 [ān zhuāng]   установка
容器   контейнер
密度   плотность
层 [céng]   этаж
工具 [gōng jù]   инструмент
工具 [gōng jù]   инструмент ; орудие
布局   расстановка
建筑 [jiàn zhù]   архитектура
建筑物 [jiàn zhù wù]   здание
  дуга
怪兽状滴水嘴   горгулья
房子 [fáng zi]   дом
房子 [fáng zi]   дом
投资 [tóu zī]   инвестирование
抗真菌剂   фунгициды
抵押 [dǐ yā]   ипотека
  свод
拱形 [gǒng xíng]   арка
挖掘机 [wā jué jī]   экскаватор
排水   дренаж
控制面板   панель управления
推土機   бульдозер
插座 [chā zuò]   паз
斜率 [xié lǜ]   склон
时间表   расписание
期限   предельный
木头 [mù tou]   дерево
木材 [mù cái]   древесина
木板 [mù bǎn]   половица
  столб
条约 [tiáo yuē]   договор
板 [pàn]   доска
染料 [rǎn liào]   краска
柱 [zhù]   столбик
栅栏   забор
根据 [gēn jù]   фундамент
桌子 [zhuō zi]   стол
桥 [qiáo]   мост
桶 [tǒng]   ведро
梯子   лестница
楼梯 [lóu tī]   лестница
横梁 [héng liáng]   балка
檐槽   водосточная канава
正面 [zhèng miàn]   передний фасад
气泡 [qì pào]   пузырь
水泥 [shuǐ ní]   цемент
水準管   уровень
油漆 [yóu qī]   лак
泥水匠   каменщик
泵 [bèng]   насос
洞 (Mandarin: dong4   дыра
浆糊 [jiàng hú]   клейстер
浓度   сосредоточенность
浴室 [yù shì]   ванная
淋浴器   душ
混凝土 [hùn níng tǔ]   бетон
湿度   влажность
潮湿 [cháo shī]   влажность
灯笼 [dēng lóng]   фонарь
灰匙   мастерок
灰尘 [huī chén]   пыль
烟囱 [yān cōng]   труба
照明   освещение
玻璃 [bō li]   стекло
珐琅 [fà láng]   эмаль
瓷漆 [cí qī]   лак
电工   электрик
电报   кабель
电梯 [diàn tī]   лифт
画家   маляр
监督 [jiān dū]   контроль
石灰 [shí huī]   известь
石膏   гипс
石膏 [shí gāo]   гипс
砂浆   строительный раствор
砖 [zhuān]   кирпич
硅树脂   силиконы
筛子 [shāi zi]   сито
管子 [guǎn zi]   труба
管道   трубопровод
粉末 [fěn mò]   порошок
粘合剂 [nián hé jì]   клей
纸张   лист
结构 [jié gòu]   стройка
胶合板 [jiāo hé bǎn]   фанера
胶水 [jiāo shuǐ]   клей
腳手架   строительные леса
色调 [sè diào]   оттенок
节选 [jié xuǎn]   отрывок
虹吸管   сифон
裂口 [liè kǒu]   трещина
裂缝   брешь
設計   дизайн
计划 [jì huà]   план
设备   приспособление
购物袋 [gòu wù dài]   мешок
贷款 [dài kuǎn]   ссуда
走廊 [zǒu láng]   веранда
起重机 [qǐ zhòng jī]   кран
趋势 [qū shì]   тенденция
重建   воспроизведение
钢 [gāng]   сталь
铆钉   заклепка
铰链   петля
  стремя
長方體   прямоугольный параллелепипед
门 [mén]   ворота ; калитка
门 [mén]   дверь ; створка
门廊 [mén láng]   подъезд
  клапан
阁楼 [gé lóu]   чердак
障碍 [zhàng ài]   ограждение
隧道 [suì dào]   тоннель
静力学 [jìng lì xué]   статика
颜料 [yán liào]   краска
颜色 [yán sè]   окрашенность ; цвет
颜色 [yán sè]   краска
马赛克   мозаика
骑楼   пассаж
高脚杯 [gāo jiǎo bēi]   чаша
黴菌   плесень
齿桥 [chǐ qiáo]   мост


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.