Chinese to Russian<br/> Dictionary of Ecology

Chinese to Russian
Dictionary of Ecology

Chinese to Russian<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


P
ph值   водородный показатель
丁烷 [dīng wán]   бутан
丙烷 [bǐng wán]   пропан
主人   хозяин
乙烯 [yǐ xī]   этилен
事故 [shì gù]   несчастный случай ; авария
二恶英   диоксин
二氧化硫 [èr yǎng huà liú]   оксид серы
二氧化碳   углекислый газ
互利共生   мутуализм
人口 [rén kǒu]   население
侵蚀作用   эрозия
保护   защита
個體發生學   развитие
光合作用 [guāng hé zuò yòng]   фотосинтез
全球变暖 [quán qiú biàn nuǎn]   глобальное потепление
再循环再利用 [zài lì yòng]   переработка отходов
农药 [nóng yào]   пестицид
冰山 [bīng shān]   айсберг
冰川 [bīng chuān]   ледник
凍土層   тундра
区域 [qū yù]   область
区域 [qū yù]   площадь
单体 [dān tǐ]   мономер
厚度   толщина
原则   правило
发射   излучение
发电机   генератор
发电站 [fā diàn zhàn]   электростанция
叶绿素 [yè lǜ sù]   хлорофилл
噪音污染   шумовое загрязнение
国家 [guó jiā]   страна
国家公园   национальный парк
土地 [tǔ dì]   земля ; почва
土壤 [tǔ rǎng]   почва ; земля
土壤 [tǔ rǎng]   земля
地区 [dì qū]   район
垃圾   мусор
垃圾 [lā jī]   отходы
垃圾场   свалка ; груда хлама
大气 [dà qì]   атмосфера
大气污染   загрязнение атмосферы
大草原(特指西伯利亚一带没有树木的)   степь
太阳 [tài yáng]   солнце
太阳能 [tài yáng néng]   солнечная энергия
威胁 [wēi xié]   опасность
  осадок
安全措施   мера предосторожности
容量 [róng liàng]   правоспособность
寄生 [jì shēng   паразитизм
寄生物   паразит
密度   плотность
尿素 [niào sù]   мочевина
平衡 [píng héng]   баланц
放射性废料   радиоактивные отходы
最佳   оптимум
最大量   максимум
最小量   минимум
木头 [mù tou]   дерево
木材 [mù cái]   древесина
树 [shù]   дерево
核反应堆 [hé fǎn yìng duī]   реактор
植物   флора
殖民地 [zhí mín dì]   поселение
毒素   токсин
氧 [yǎng]   кислород
氮气 [dàn qì]   азот
水圈 [shuǐ quān]   гидросфера
水污染   загрязнение пресных вод
水解 [shuǐ jiě]   гидролиз
污染 [wū rǎn]   загрязнение
污水   нечистоты
沖積層   аллювий
沙漠   пустыня
油 [yóu]   масло
油轮 [yóu lún]   танкер
法律 [fǎ lǜ]   закон
洗涤剂 [xǐ dí jì]   моющее средство
浓度   сосредоточенность
海洋 [hǎi yáng]   океан
消费者 [xiāo fèi zhě]   потребитель
  ручей
涡轮发动机   турбина
淀粉 [diàn fěn]   крахмал
混合肥 [hùn hé féi]   компост
温室效应 [wēn shì xiào yìng]   парниковый эффект
湖 [hú]   озеро
  ручей ; поток ; река
潮湿 [cháo shī]   влажность
灌木 [guàn mù]   куст
火山   вулкан
灰 [huī]   пепел
灾难   катастрофа
烟雾 [yān wù]   смог
  теплота
煤 [méi]   уголь
燃氣渦輪發動機   газовая турбина
环境 [huán jìng]   среда ; окружающая среда
环境 [huán jìng]   окружение
环境保护   сохранение
环境保护主义   энвайронментализм
珊瑚 [shān hú]   коралл
生态位   экологическая ниша
生态学 [shēng tài xué]   экология
生态系统   экосистема
生物圈 [shēng wù quān]   биосфера
生物群系   биом
生物质能   биомасса
石油 [shí yóu]   нефть
硝酸鈉   нитрат натрия
硝酸钾   селитра
硝酸铵   нитрат аммония
磷酸盐 [lín suān yán]   фосфаты
空气 [kōng qì]   воздух
突发   извержение
突变 [tū biàn]   мутация
粘性物质   липкая грязь
系统 [xì tǒng]   система
細菌   бактерии
红外线   инфракрасный
纸 [zhǐ]   бумага
联合国 [Lián hé guó]   ООН
联合国教科文组织   ЮНЕСКО
聚乙烯 [jù yǐ xī]   полиэтилен
聚合体 [jù hé tǐ]   полимеры
肥料 [féi liào]   удобрение
能量 [néng liàng]   энергия
腐殖质   перегной
腐烂   гниение
臭氧 [chòu yǎng]   озон
致癌物質   канцероген
苯酚 [běn fēn]   фенол
草食动物   травоядные
褐煤 [hè méi]   бурый уголь
规章   регулировка
解冻   оттепель
逆溫   инверсия
酸雨 [suān yǔ]   кислотный дождь
采矿 [cǎi kuàng]   горное дело
降水   осадки
限度 [xiàn dù]   граница ; лимит
除草剂 [chú cǎo jì]   гербицид
雨 [yǔ]   дождь
雪崩   снежный обвал
電學   электричество
青苔 [qīng tái]   лишайник
青贮饲料   силос
领土 [lǐng tǔ]   район
風力發電廠   ветряная электростанция
风 [fēng]   ветер
风车 [fēng chē]   ветряная мельница
食物鏈   пищевая цепь
食肉动物   плотоядное животное


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.