Chinese to Russian<br/> Dictionary of Management

Chinese to Russian
Dictionary of Management

 Chinese to Russian<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

代理   агентство
代表团   делегация
价值 [jià zhí]   ценность
价值 [jià zhí]   ценность
供应商 [gōng yìng shāng]   поставщик
信息 [xìn xī]   сведениe ; информация
公司 [gōng sī]   предприятие
公司 [gōng sī]   фирма ; торговый дом
典型   образец
典范   идеал
分类   классификация
列表   перечень
创新 [chuàng xīn]   изобретательность
利润 [lì rùn]   прибыль ; нажива
功能 [gōng néng]   функция
功能 [gōng néng]   намерение ; цель
动机   побуждение
动机 [dòng jī]   повод
势力   сила
勇气 [yǒng qì]   храбрость
化学元素 [huà xué yuán sù]   элемент
协议 [xié yì]   соглашение ; договор ;контракт ; урегулирование
可用性   наличие
可靠性   достоверность
合同 [hé tong]   контракт
名誉   репутация
品牌 [pǐn pái]   марка
品质   качество
商店 [shāng diàn]   лавка ; магазин
图案   образец
地位   позиция ; положение
大自然   природа
天才 [tiān cái]   способности
头脑风暴法   метод мозгового штурма
完整性 [wán zhěng xìng]   единое целое
容量 [róng liàng]   правоспособность
对话 [duì huà]   разговор
尊敬 [zūn jìng]   уважение
  бюро
工资 [gōng zī]   зарплата
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   маркетинг
循环 [xún huán]   цикл
忠诚   верность
性格 [xìng gé]   качество
性格 [xìng gé]   нрав
想象   мечта
成份 [chéng fèn]   элемент
所有者 [suǒ yǒu zhě]   владелец
所有者 [suǒ yǒu zhě]   собственник ; владелец ; обладатель
批评 [pī píng]   критика
投资 [tóu zī]   инвестирование
折旧   амортизация
持有人 [chí yǒu rén]   предъявитель
授权 [shòu quán]   уполномочивать
描述   описание
数据 [shù jù]   сведениe ; информация
文明 [wén míng]   культура
方向   ориентировка
方法 [fāng fǎ]   способ ; метод
方法学 [fāng fǎ xué]   методология
日期 [rì qī]   дата ; число
服务案例   случай
权力 [quán lì]   авторитет
条件   состояние
条约 [tiáo yuē]   договор
构造 [gòu zào]   структура
标准 [biāo zhǔn]   критерий
样本 [yàng běn]   образец
样本 [yàng běn]   образец
模型 [mó xíng]   образец
模板   шаблон
次序 [cì xù]   порядок
正式会议 [zhèng shì huì yì]   конференция
气候   климат
版本   версия
状态   состояние
猜测 [cāi cè]   предположение
理论 [lǐ lùn]   теория
生产力 [shēng chǎn lì]   производительность
生意 [shēng yi]   коммерция ; бизнес
百貨公司   универмаг
盈利 [yíng lì]   выгода
监督 [jiān dū]   контроль
直方图   гистограмма
种类   вид
种类   тип
竞争 [jìng zhēng]   конкуренция ; соревнование
竞争对手   соперник
管理 [guǎn lǐ]   руководство ; предводительство
约定 [yuē dìng]   соглашение
组织   организация
组织 [zǔ zhī]   организация
结构 [jié gòu]   структура
缺点 [quē diǎn]   недостача
考试 [kǎo shì]   экзамен
股份 [gǔ fèn]   акция
能力   компетенция
腐败 [fǔ bài]   коррупция
规则 [guī zé]   правило ; предписание
规章   регулировка
诉讼 [sù sòng]   судебный процесс
试验   тест
试验 [shì yàn]   эксперимент
调查   занятия
贸易 [mào yì]   занятие ; торговля
贸易 [mào yì]   коммерция
贿赂   взяточничество
赔偿 [péi cháng]   компенсация
赤字 [chì zì]   недостаток
过程   процесс ; процедура
过程 [guò chéng]   процесс
连接 [lián jiē]   присоединение
采访 [cǎi fǎng]   разговор ; беседа ; диалог
问题 [wèn tí]   вопрос
阶层 [jiē céng]   иерархия
限度 [xiàn dù]   граница ; лимит


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.