Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Business

Chinese to Spanish
Dictionary of Business

 Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

业绩 [yè jì]   cumplimiento ; ejecución ; realización
中介 [zhōng jiè]   intermediario
主席   presidente
主管 [zhǔ guǎn]   director
交易 [jiāo yì]   negociación ; transacción ; trato
交货 [jiāo huò]   distribución ; reparto
产品 [chǎn pǐn]   producción ; producto
付款 [fù kuǎn]   pago
代价 [dài jià]   coste ; precio
价值 [jià zhí]   valor
价值 [jià zhí]   importancia
价格 [jià gé]   precio
价格 [jià gé]   precio
企业家 [qǐ yè jiā]   empresario
休假 [xiū jià]   despedida
优势 [yōu shì]   superioridad ; ventaja
会计 [kuài jì]   contabilidad
会计师 [kuài jì shī]   economista
会议 [huì yì]   encuentro ; reunión
伦理学 [lún lǐ xué]   código
供应商 [gōng yìng shāng]   proveedor
保险 [bǎo xiǎn]   seguro
信息 [xìn xī]   mensaje
信用 [xìn yòng]   crédito
修理 [xiū lǐ]   reparación
借口 [jiè kǒu]   excusa
债务 [zhài wù]   deuda
假期 [jià qī]   vacaciones ; feriado
傾銷   dumping
公司   corporación
公司 [gōng sī]   compañía
公司 [gōng sī]   casa ; firma
公示 [gōng shì]   presentación
关税 [guān shuì]   tarifa
出价 [chū jià]   oferta
出口 [chū kǒu]   exportación
分析 [fēn xī]   análisis
分析家 [fēn xī jiā]   analista
分配 [fēn pèi]   distribución
创新 [chuàng xīn]   innovación ; invención ; invento
利息 [lì xī]   interés
利润 [lì rùn]   ganancia ; utilidades
剩余 [shèng yú]   restante ; resto ; residuo ; escombro
副本 [fù běn]   copia
办公室 [bàn gōng shì]   oficina
加班   horas extras
劳动力 [láo dòng lì]   mano de obra
劳动者 [láo dòng zhě]   peón
劳工 [láo gōng]   faena ; labor ; trabajo
包 [bāo]   bulto ; lío ; paquete
包裹 [bāo guǒ]   paquete
协议 [xié yì]   pacto ; trato
协议 [xié yì]   acuerdo ; pacto ; contrato
卡车 [kǎ chē]   camión
原料 [yuán liào]   materia
参与者 [cān yù zhě]   participante
口号 [kǒu hào]   lema
合作 [hé zuò]   cooperación
合作社 [hé zuò shè]   cooperativa
合同 [hé tong]   contrato
同事 [tóng shì]   colega ; compañera ; compañero
咨询 [zī xún]   consulta
品牌 [pǐn pái]   marca
商品 [shāng pǐn]   género ; producto
商品 [shāng pǐn]   artículo ; género ; mercancía
商店 [shāng diàn]   establecimiento ; almacén ; tienda
商誉   fondo de comercio
团队 [tuán duì]   equipo ; personal
困难 [kùn nan]   dificultad ; obstáculo ; problema
图表 [tú biǎo]   cuadro ; tabla
图表 [tú biǎo]   diagrama
垄断组织   cartel
复制 [fù zhì]   copia ; transcripción
失去 [shī qù]   pérdida
头 [tóu]   cabeza ; responsable
女企业家   mujer de negocios ; mujer empresaria
姓 [xìng]   apellido
委员会 [wěi yuán huì]   comisión ; comité ; delegación
子公司   filial
学徒 [xué tú]   aprendiz
官僚 [guān liáo]   burocracia
官员 [guān yuán]   funcionario
客户 [kè hù]   cliente
容量 [róng liàng]   capacidad ; contenido
密码 [mì mǎ]   contraseña
小册子 [xiǎo cè zi]   folleto
工业 [gōng yè]   industria
工人 [gōng rén]   trabajador
工作 [gōng zuò]   cometido ; faena ; quehacer ; tarea ; trabajo ; empleo
工作 [gōng zuò]   ocupación
工资 [gōng zī]   nómina ; salario ; sueldo
市场 [shì chǎng]   mercado
市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]   marketing
帐目   cuenta
帮助 [bāng zhù]   asistencia ; ayuda
平均 [píng jūn]   media
平均数 [píng jūn shù]   media
广告 [guǎng gào]   anuncio ; cartel ; letrero
库存 [kù cún]   acervo ; reserva
延期偿付   moratoria
开销   sobrecarga
律师 [lǜ shī]   abogado ; jurista
志愿者 [zhì yuàn zhě]   voluntario
成功 [chéng gōng]   éxito
所有权 [suǒ yǒu quán]   propiedad
所有者 [suǒ yǒu zhě]   amo ; dueña ; dueño ; propietario
所有者 [suǒ yǒu zhě]   amo ; dueña ; dueño ; propietario
批准 [pī zhǔn]   confirmación
批發   mayorista
技能 [jì néng]   arte ; destreza ; habilidad ; técnica
技能 [jì néng]   destreza
投资 [tóu zī]   inversión
折扣 [zhé kòu]   descuento
报酬 [bào chóu]   pago ; recompensa
抵押 [dǐ yā]   hipoteca
控告 [kòng gào]   cargo
提单   conocimiento de embarque
提议 [tí yì]   advertencia ; consejo
支持 [zhī chí]   apoyo ; ayuda
支票 [zhī piào]   talón ; cheque
收入 [shōu rù]   ingreso ; ingresos
收据 [shōu jù]   recibo
收费 [shōu fèi]   tarifa ; tipo ; tasa
新手 [xīn shǒu]   principiante
无力偿付   insolvencia
日记 [rì jì]   diario
服务 [fú wù]   servicio
期望 [qī wàng]   expectativa
期限   caducidad
杂工 [zá gōng]   portero
权利 [quán lì]   derecho
权力 [quán lì]   autoridad ; dominación ; dominio ; poder ; potencia ; autorización
条约 [tiáo yuē]   acuerdo ; convenio ; pacto ; tratado
构造 [gòu zào]   estructura
标签 [biāo qiān]   etiqueta
标记 [biāo jì]   marca ; señal
样本 [yàng běn]   espécimen
检察官 [jiǎn chá guān]   inspector
欺骗 [qī piàn]   trampa
正式会议 [zhèng shì huì yì]   conferencia
毛收入 [máo shōu rù]   ingresos
民生   carrera ; trayectoria
法律 [fǎ lǜ]   ley ; derecho
注意 [zhù yì]   atención
消费者 [xiāo fèi zhě]   consumidor
渴望 [kě wàng]   ambición ; aspiración ; pretensión
特权 [tè quán]   prerrogativa ; privilegio
环境 [huán jìng]   entorno ; medio ; ambiente
理事会 [lǐ shì huì]   consejo
生意 [shēng yi]   negocio
电传 [diàn chuán]   teletipo
电话 [diàn huà]   teléfono
盈利 [yíng lì]   beneficio ; ganancia
目录 [mù lù]   catálogo
目标 [mù biāo]   meta ; objetivo
相遇 [xiāng yù]   encuentro
禁令 [jìn lìng]   prohibición
税 [shuì]   carga ; contribución ; imposición ; impuesto ; tasa ; tributación
竞争 [jìng zhēng]   competencia ; rivalidad
答应提供   oferta ; ganga ; saldo ; liquidación
签名 [qiān míng]   firma
管理 [guǎn lǐ]   administración ; disposición ; gestión ; regulación
管理 [guǎn lǐ]   dirección
簿记 [bù jì]   contabilidad
约定 [yuē dìng]   acuerdo
约束 [yuē shù]   limitación ; restricción
纸币 [zhǐ bì]   billete
经历 [jīng lì]   experiencia ; destreza ; dedicación
经济 [jīng jì]   economía
经济学 [jīng jì xué]   economía
经济学家 [jīng jì xué jiā]   economista
罚金 [fá jīn]   multa
罢工   huelga
职业 [zhí yè]   profesión
职业 [zhí yè]   profesión ; vocación
职员 [zhí yuán]   personal
股份 [gǔ fèn]   acción ; título
股息 [gǔ xī]   dividendo
舆论调查   encuesta
船货 [chuán huò]   carga ; partida
营业额   facturación
行动 [xíng dòng]   trabajo
行动 [xíng dòng]   operación ; accionamiento
表格 [biǎo gé]   formulario
表格 [biǎo gé]   tabla
表演 [biǎo yǎn]   espectáculo ; muestra
解答   solución
计划 [jì huà]   plan ; programa ; plano ; llano ; proyecto
记忆   recuerdo
许可 [xǔ kě]   permiso
许可证 [xǔ kě zhèng]   licencia
设计 [shè jì]   diseño
访问权限   acceso ; entrada
证书 [zhèng shū]   certificado
课程 [kè chéng]   clase ; curso
谈判 [tán pàn]   gestión ; negociación
负债   deuda ; obligación ; responsabilidad
负荷 [fù hè]   carga
财产 [cái chǎn]   fortuna ; hacienda ; patrimonio ; riqueza
财产 [cái chǎn]   pertenencia ; propiedad
责任 [zé rèn]   deber ; obligación ; responsabilidad
账单 [zhàng dān]   factura ; recibo ; cuenta
货币 [huò bì]   moneda
货摊 [huò tān]   cabina
质保书 [zhì bǎo shū]   garantía
购买 [gòu mǎi]   adquisición
贷款 [dài kuǎn]   préstamo
贸易 [mào yì]   comercio
贸易 [mào yì]   comercio
费用 [fèi yòng]   coste ; costo
费用 [fèi yòng]   honorarios
资产   activo
资本 [zī běn]   capital
赔偿 [péi cháng]   compensación
辩护律师 [biàn hù lǜ shī]   licenciado
过剩 [guò shèng]   desmán ; exceso
进口 [jìn kǒu]   importación
追加罚款   recargo
退休金 [tuì xiū jīn]   jubilación ; pensión
通讯 [tōng xùn]   comunicación
通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]   inflación
部门 [bù mén]   división ; parte ; sección
部门 [bù mén]   departamento
钱 [qián]   dinero ; plata ; pelas ; pasta ; suelto
销售 [xiāo shòu]   venta
问卷调查 [wèn juàn diào chá]   cuestionario ; encuesta
问题 [wèn tí]   dificultad ; problema
阶段 [jiē duàn]   apartado ; sección
附件   dato adjunto
附录 [fù lù]   apéndice
隔间 [gē jiān]   compartimiento
集团 [jí tuán]   agrupación ; colectivo ; grupo
雇主 [gù zhǔ]   empresario ; patrón ; patrona ; patrono
雇员 [gù yuán]   empleado ; trabajador
零钱 [líng qián]   cambio
需求 [xū qiú]   exigencia
需求 [xū qiú]   necesidad
顾客 [gù kè]   cliente
顾问 [gù wèn]   asesor ; consejero
预算 [yù suàn]   presupuesto
驾驶员 [jià shǐ yuán]   conductor
骗局 [piàn jú]   fraude


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.