Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Construction

Chinese to Spanish
Dictionary of Construction

 Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

井 [jǐng]   pozo
交换机 [jiāo huàn jī]   interruptor
亮度 [liàng dù]   iluminación
人行道 [rén xíng dào]   acera
休息室 [xiū xī shì]   entrada ; recibidor ; vestíbulo
住房 [zhù fáng]   alojamiento
供应商 [gōng yìng shāng]   proveedor
信用 [xìn yòng]   crédito
倾斜   caída ; inclinación ; pendiente
公寓 [gōng yù]   apartamento ; piso ; departamento
内核   centro ; corazón ; esencia ; núcleo ; sustancia
前面   delantera
办公室 [bàn gōng shì]   oficina
协议 [xié yì]   acuerdo ; pacto ; contrato
卡车 [kǎ chē]   camión
厕所 [cè suǒ]   baño ; letrina
厚度   densidad
原料 [yuán liào]   materia
合同 [hé tong]   contrato
吊灯 [diào dēng]   araña
土壤 [tǔ rǎng]   suelo ; tierra
地板 [dì bǎn]   piso ; suelo ; pavimento
地毯 [dì tǎn]   alfombra ; tapete ; tapiz ; moqueta
块 [kuài]   pedazo
垫子 [diàn zi]   estera
壁架   repisa
壁炉   chimenea ; hogar
大门 [dà mén]   portal
天花板 [tiān huā bǎn]   techo
安装 [ān zhuāng]   instalación
客廳   salón
容器   contenedor
密度   densidad
层 [céng]   piso ; planta
工具 [gōng jù]   instrumento
工具 [gōng jù]   instrumento
布局   disposición
建筑 [jiàn zhù]   arquitectura
建筑物 [jiàn zhù wù]   edificio
  arco
怪兽状滴水嘴   gárgola
房子 [fáng zi]   casa
房子 [fáng zi]   casa ; domicilio ; morada ; piso ; residencia ; vivienda ; techo ; asiento
投资 [tóu zī]   inversión
抗真菌剂   fungicida
抵押 [dǐ yā]   hipoteca
  bóveda
拱形 [gǒng xíng]   bóveda
挖掘机 [wā jué jī]   excavadora
排水   drenaje
控制面板   tablero
推土機   máquina excavadora
插座 [chā zuò]   enchufe
斜率 [xié lǜ]   pendiente
时间表   programa
期限   caducidad
木头 [mù tou]   madera
木材 [mù cái]   madera
木板 [mù bǎn]   tabla ; tablero
  palo ; poste
条约 [tiáo yuē]   acuerdo ; convenio ; pacto ; tratado
板 [pàn]   tabla ; tablero
染料 [rǎn liào]   tinte
柱 [zhù]   columna ; poste
栅栏   cerca
根据 [gēn jù]   fundamento
桌子 [zhuō zi]   mesa
桥 [qiáo]   puente
桶 [tǒng]   cubo
梯子   escalera
楼梯 [lóu tī]   escalera
横梁 [héng liáng]   viga
檐槽   arroyo
正面 [zhèng miàn]   fachada
气泡 [qì pào]   burbuja
水泥 [shuǐ ní]   cemento
水準管   nivel
油漆 [yóu qī]   barniz
泥水匠   cantero
泵 [bèng]   bomba
洞 (Mandarin: dong4   agujero ; cavidad ; hueco
浆糊 [jiàng hú]   engrudo
浓度   concentración
浴室 [yù shì]   baño
淋浴器   ducha
混凝土 [hùn níng tǔ]   hormigón
湿度   humedad
潮湿 [cháo shī]   humedad
灯笼 [dēng lóng]   linterna
灰匙   paleta
灰尘 [huī chén]   polvo
烟囱 [yān cōng]   chimenea
照明   iluminación
玻璃 [bō li]   vidrio
珐琅 [fà láng]   esmaltado
瓷漆 [cí qī]   laca
电工   chispa
电报   cable
电梯 [diàn tī]   ascensor
画家   pintor
监督 [jiān dū]   vigilancia
石灰 [shí huī]   cal
石膏   yeso
石膏 [shí gāo]   yeso
砂浆   mortero
砖 [zhuān]   ladrillo
硅树脂   silicona
筛子 [shāi zi]   colador
管子 [guǎn zi]   tubería ; conducto
管道   tubería
粉末 [fěn mò]   polvo
粘合剂 [nián hé jì]   adhesivo
纸张   hoja
结构 [jié gòu]   construcción ; estructura
胶合板 [jiāo hé bǎn]   madera contrachapada
胶水 [jiāo shuǐ]   cola ; goma ; pegamento
腳手架   andamiaje
色调 [sè diào]   matiz ; tono
节选 [jié xuǎn]   fragmento ; pasaje
虹吸管   sifón
裂口 [liè kǒu]   grieta
裂缝   grieta
設計   boceto ; diseño ; plano
计划 [jì huà]   plan ; programa ; plano ; llano ; proyecto
设备   aparato ; mecanismo
购物袋 [gòu wù dài]   bolsa
贷款 [dài kuǎn]   préstamo
走廊 [zǒu láng]   galería
起重机 [qǐ zhòng jī]   grúa
趋势 [qū shì]   tendencia
重建   reconstrucción
钢 [gāng]   acero
铆钉   remache
铰链   gozne
  estribo
長方體   ortoedro
门 [mén]   verja ; reja ; valla
门 [mén]   puerta ; hoja
门廊 [mén láng]   porche
  válvula
阁楼 [gé lóu]   ático
障碍 [zhàng ài]   barrera
隧道 [suì dào]   túnel
静力学 [jìng lì xué]   estática
颜料 [yán liào]   pintura
颜色 [yán sè]   color
颜色 [yán sè]   color
马赛克   mosaico
骑楼   arcada
高脚杯 [gāo jiǎo bēi]   cáliz
黴菌   moho
齿桥 [chǐ qiáo]   puente


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.