Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Chinese to Spanish
Dictionary of Mechanical Engineering

 Chinese to Spanish<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

*公斤??   kilo
*扫把,耙??   rastrillo
*螺丝刀??   destornillador
*锯??   sierra
丁烷 [dīng wán]   butano
三角形 [sān jiǎo xíng]   triángulo
丙烷 [bǐng wán]   propano
丝状物   filamento
乙炔   acetileno
乳剂 [rǔ jì]   emulsión
交换机 [jiāo huàn jī]   interruptor
产品 [chǎn pǐn]   producción ; producto
伏特   voltio
传感器   detector
体积   volumen
保险丝 [bǎo xiǎn sī]   fusible
修理   arreglar ; atender ; reparar
偏差 [piān chā]   desviación ; diferencia
  gramo
关节 [guān jié]   articulación
准确的   exacto ; perfecto ; preciso
凸缘   oreja ; pestaña
凿子   cincel
分数   fracción
  cortar
剛玉   corindón
剪刀 [jiǎn dāo]   tijeras
力 [lì]   fuerza
加仑   galón
动力学   dinámica
包 [bāo]   bulto ; lío ; paquete
区域 [qū yù]   área
半径 [bàn jìng]   radio
压力 [yā lì]   presión
原料 [yuán liào]   materia
发动机 [fā dòng jī]   motor
发动机 [fā dòng jī]   motor
口徑   taladro
合金 [hé jīn]   aleación
图表 [tú biǎo]   diagrama
圆形 [yuán xíng]   círculo
多边形 [duō biān xíng]   polígono
大小 [dà xiǎo]   medida ; tamaño
大桶   cuba
子弹   cartucho
安全   seguridad
安培 [ān péi]   amperio
容器   contenedor
宽度   amplitud ; anchura
工具 [gōng jù]   instrumento
工具 [gōng jù]   instrumento
差别 [chā bié]   diferencia ; desigualdad ; divergencia ; desemejanza
带子   faja
常数   constante
平均 [píng jūn]   media
平均数 [píng jūn shù]   media
库仑 [Kù lún]   culombio
弧度 [hú dù]   radián
弯曲   curvar
張力   tensión
弹簧 [tán huáng]   muelle
手套 [shǒu tào]   guante
手推车   carretilla
扳手   llave
  arrastrar ; estirar ; tirar
拱形 [gǒng xíng]   bóveda
持续时间   duración
振动   temblor ; vibración
振幅 [zhèn fú]   amplitud
插头   enchufe
摩擦   fricción
  hacha
方程式 [fāng chéng shì]   ecuación
曲率 [qū lǜ]   curvatura
有研磨作用的   abrasivo
木头 [mù tou]   madera
木材 [mù cái]   madera
木板 [mù bǎn]   tabla ; tablero
木钉   clavija
机器 [jī qì]   máquina
板 [pàn]   tabla ; tablero
柄 [bǐng]   asa ; mango
染料 [rǎn liào]   tinte
标准   norma
标尺   regla
桌子 [zhuō zi]   mesa
档案   lima
桶 [tǒng]   cubo
梯子   escalera
棍子   barra
槽 [cáo]   surco
橡胶 [xiàng jiāo]   caucho
正方形 [zhèng fāng xíng]   cuadrado
歪曲   retorcer
比例 [bǐ lì]   proporción
氧 [yǎng]   oxígeno
氩 [yà]   argón
水力学   hidráulica
水桶 [shǔi tǒng]   cuba
水泥 [shuǐ ní]   cemento
水準管   nivel
水蒸气   vapor de agua
汽油 [qì yóu]   gasolina
沉重   pesado
油 [yóu]   aceite
油脂 [yóu zhī]   grasa
法拉 [Fǎ lā]   faradio
泵 [bèng]   bomba
活塞   pistón
流体   fluido
浆糊 [jiàng hú]   engrudo
测试 [cè shì]   ensayo ; prueba
海拔   altitud ; altura ; elevación
涡轮发动机   turbina
液体 [yè tǐ]   líquido ; licor
混凝土 [hùn níng tǔ]   hormigón
温度   temperatura
温度 [wēn dù]   grado
溫度計   termómetro
滑轮组   polea
滚筒   rodillo
点 [diǎn]   punto
烃 [tīng]   hidrocarburo
  entalpía
焦炭   coque
焦耳   julio
煞車   freno
煤气   gas
煤气   gas
  bola
球体   esfera
生产 [shēng chǎn]   producción
电极 [diàn jí]   electrodo
电池 [diàn chí]   batería
直径   diámetro
矢量 [shǐ liàng]   vector
砂纸   lija
砖 [zhuān]   ladrillo
硅树脂   silicona
硬度   dureza
碎片   astilla
碎片 [suì piàn]   fragmento
  base
磨光   abrillantar
离合器 [lí hé qì]   embrague
程度 [chéng dù]   grado ; nivel
等级   grado ; nivel
管子 [guǎn zi]   tubería ; conducto
管道   tubería
簇 [cù]   puñado
  jaula
  metro
粘合剂 [nián hé jì]   adhesivo
系统 [xì tǒng]   sistema
纤维 [xiān wéi]   fibra
纺织品 [fǎng zhī pǐn]   paño ; tejido ; tela ; trapo ; red
线 [xiàn]   hilo
线条 [xiàn tiáo]   línea ; linea
绳子 [shéng zi]   cuerda
缺点 [quē diǎn]   defecto ; deficiencia
老虎钳   tornillo de banco
联系   contacto
聚乙烯 [jù yǐ xī]   plástico
肥粒鐵   ferrita
胶合板 [jiāo hé bǎn]   madera contrachapada
胶水 [jiāo shuǐ]   cola ; goma ; pegamento
能量 [néng liàng]   energía
腐蚀   corrosión
膏 [gāo]   pasta
英寸   pulgada
草稿 [cǎo gǎo]   esbozo
蒸汽 [zhēng qì]   humo
蓄电池 [xù diàn chí]   acumulador
螺 栓   tornillo
螺母 [luó mǔ]   tuerca
衡量   medir
表面 [biǎo miàn]   superficie
角 [jué]   ángulo
设备   aparato ; mecanismo
设备 [shè bèi]   equipamiento ; equipo
负荷 [fù hè]   carga
质量 [zhì liàng]   masa
起重机 [qǐ zhòng jī]   grúa
车床   torno
车间 [chē jiān]   taller
转换   convertir
轮子 [lún zi]   rueda
  eje
轴承   cojinete
轻的   ligero ; ágil ; leve
边缘 [biān yuán]   borde ; canto ; margen ; arista ; orilla
过滤器   filtro
速度 [sù dù]   velocidad
部分   componente ; parte
酒精 [jiǔ jīng]   alcohol
酸 [suān]   ácido ; agrio
醋酸盐   acetato
重力 [zhòng lì]   peso
量角器   transportador
金属 [jīn shǔ]   metal
金属丝   alambre
金属薄片   hoja
  lingote
钉 [dīng]   clavo
钢 [gāng]   acero
钩 [gōu]   gancho ; garfio ; horquilla
  tenazas
  alicates
钻石 [zuàn shí]   diamante
铁 [tiě]   hierro
铁砧   yunque
铁铲   pala
铅 [qiān]   plomo
铆钉   remache
铜 [tóng]   cobre
铝 [lǚ]   aluminio
铬 [gè]   cromo
铸铁   hierro fundido
链条 [liàn tiáo]   cadena
锄头   azada
锈 [xiù]   óxido
锌 [xīn]   cinc
锡 [xī]   estaño
锤子 [chuí zi]   macillo
镁 [měi]   magnesio
镍 [niè]   níquel
长度   longitud
长方形 [cháng fāng xíng]   rectángulo
  válvula
阻抗   impedancia
陀螺 [tuó luó]   giroscopio
限度 [xiàn dù]   límite ; raya
電位勢   voltaje
電動勢   fuerza electromotriz
電學   electricidad
青铜   bronce
静力学 [jìng lì xué]   estática
  vaina
频率 [pín lǜ]   frecuencia
颜料 [yán liào]   pintura
颜色 [yán sè]   color
飛輪   volante
餐刀   cuchillo
高度   altura
黄铜 [huáng tóng]   latón
齿轮 [chǐ lún]   engranaje


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.