Czech to Chinese<br/> Dictionary of Accounting

Czech to Chinese
Dictionary of Accounting

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
akcie   股份 [gǔ fèn]
akcionář   股东 [gǔ dōng]
aktiva   资产
aktivovat   激活
autorizace   权力 [quán lì] ; 权威 [quán wēi]

B
burza cenných papírů   股市 [gǔ shì]

C
clo   海关
clo   关税 [guān shuì]

D
daň   税 [shuì] ; 税收 [shuì shōu]
dceřiná společnost   子公司
deník   日记 [rì jì]
denní   日报
depozitář   存款
díl   部分
dividenda   股息 [gǔ xī]
dluh   债务 [zhài wù]
dobrá pověst   商誉
dohad   猜测 [cāi cè]
dokument   文档
doprava   交易
družstvo   合作社 [hé zuò shè]
družstvo   团队 [tuán duì]
důchod   退休金 [tuì xiū jīn]

E
emise   发射

F
faktura   账单 [zhàng dān] ; 发票 [fā piào]
firma   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]

G
gang   乌合之众 [wū hé zhī zhòng]

H
hotové peníze   现金
hypotéka   抵押 [dǐ yā]

I
inflace   通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]
inventář   库存 [kù cún]
investice   投资 [tóu zī]

K
kapela   乐队 [yue4 dui4] ; 伴舞乐队
kapitál   资本 [zī běn] ; 资金 [zī jīn]
kompenzace   赔偿 [péi cháng]
konzultant   顾问 [gù wèn]
kopie   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
kredit   信用 [xìn yòng]
kryt   盖子 [gài zi]
kus   部分

L
likvidita   流动性

M
majetek   财产 [cái chǎn]
majetek   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]
management   管理 [guǎn lǐ]
materiál   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
monopol   垄断 [lǒng duàn]

N
nabídka   答应提供
nabídka   出价 [chū jià]
nadace   基金会
nadbytek   过剩 [guò shèng]
nájemné   租金 [zū jīn]
náklady   开支 [kāi zhī]
náklady   费用 [fèi yòng]
námitka   异议
návrh   提议 [tí yì] ; 建议 [jiàn yì]
notář   公证

O
obal   包装 [bāo zhuāng]
obchodník   商人 [shāng rén] ; 老板 [lǎo bǎn]
obligace   债券 [zhài quàn]
obrat   营业额
ochrana   安全措施
odchylka   偏差 [piān chā]
odchylka   反常
odchylka   离开正路
odměna   工资 [gōng zī]
odpis   折旧
odvolání   上诉
opce   选项
opis   复制 [fù zhì]
organizace   组织 [zǔ zhī] ; 机构 [jī gòu] ; 团体 [tuán tǐ]
organizace   次序 [cì xù]

P
padělání   偽造文書
patent   专利 [zhuān lì]
personál   军队 [jūn duì]
podnik   公司 [gōng sī]
podnikatel   企业家 [qǐ yè jiā]
podpora   补贴 [bǔ tiē]
poplatek   费用 [fèi yòng]
pořízení   购买 [gòu mǎi]
povinnost   责任 [zé rèn]
povolení   许可证 [xǔ kě zhèng]
pozemky   房地产
pracovník   劳动者 [láo dòng zhě]
pracovník   工人 [gōng rén]
právní zástupce   辩护律师 [biàn hù lǜ shī]
právník   律师 [lǜ shī]
příjem   毛收入 [máo shōu rù]
přijetí   欢迎 [huān yíng]
prodej   销售 [xiāo shòu]
produkce   生产
produkt   产品 [chǎn pǐn]
protest   抗议 [kàng yì]
půjčka   贷款 [dài kuǎn]

R
rabat   折扣 [zhé kòu]
registr   注册表 [zhù cè biǎo]
registrace   注册 [zhù cè]
rejstřík   索引 [suǒ yǐn]
rezerva   储备 [chǔ bèi]
režie   开销
rozpočet   预算 [yù suàn]
rozvaha   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]

S
sdružení   协会
sdružení   联盟 [lián méng]
šek   支票 [zhī piào]
seskupení   集团 [jí tuán] ; 团体 [tuán tǐ]
sjednocení   熔合 [róng hé]
společnost   俱乐部 [jù lè bù]
stornování   吊销
subdodavatel   转包商
svaz   联合 [lián hé]
účet   帐目
účetnictví   簿记 [bù jì]
účetnictví   会计 [kuài jì]
úrok   利息 [lì xī]

U
uspořádání   组织

V
věřitel   债权人 [zhài quán rén]
většina   多数
vlastnictví   佔有
výdělek   收入 [shōu rù]
vyhodnocení   评价,估价
výroba   生产 [shēng chǎn]
výroba   生产 [shēng chǎn]
výsledek   交集
výtěžek   利润 [lì rùn]
výtěžek   盈利 [yíng lì]

Z
zadluženost   负债
zaměstnanci   职员 [zhí yuán]
zaměstnanec   雇员 [gù yuán]
zaměstnavatel   雇主 [gù zhǔ]
zápis   输入
zařízení   设备 [shè bèi]
záruka   质保书 [zhì bǎo shū]
zásoba   库存 [kù cún]
závěr   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
zboží   商品 [shāng pǐn]
zřeknutí se   声明
ztráta   失去 [shī qù] ; 失败 [shī bài]
zůstatek   剩余 [shèng yú]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.