Czech to Chinese<br/> Dictionary of Astronomy

Czech to Chinese
Dictionary of Astronomy

Czech to Chinese<br/> Dictionary of Astronomy

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
absolutní hvězdná velikost   绝对星等
antihmota   反物質
aspekt   方面
asteroid   小行星 [xiǎo xíng xīng]
astrobiologie   天体生物学
astrofyzika   天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]
astroláb   星盘
astrometrie   天体测量学
astronaut   宇航员
astronom   天文学家
astronomie   天文学
atmosféra   大气 [dà qì] ; 空气 [kōng qì]
avionika   航空电子
azimut   方位角 [fāng wèi jiǎo]

B
bílý trpaslík   白矮星 [bái ǎi xīng]
Blíženci   雙子宮
Býk   金牛座
čas   时间 [shí jiān]
časové pásmo   时区 [shí qū]
černá díra   黑洞
červený trpaslík   红矮星
červí díra   虫洞 [chóng dòng]

C
chlad   寒冷
chromosféra   色球
Clyde Tombaugh   克莱德·汤博

D
deklinace   赤纬
den   天 [tiān]
doba ledová   冰河時期
dopravovat   运输
dosah   范围
dvojhvězda   双子星

E
ekliptika   黄道 [huáng dào]
eliášův oheň   聖艾爾摩之火
elipsa   椭圆形 [tuǒ yuán xíng]
erupce   突发
exosféra   散逸层
exploze   爆炸 [bào zhà]

F
fosilní palivo   化石燃料 [huà shí rán liào]
fotosféra   光球

G
galaxie   银河系 [yín hé xì]
gravitace   重力

H
halo   halo
heliosféra   太陽圈
hlavní pás   小行星带 [xiǎo xíng xīng dài]
hmota   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
hodina   小时 [xiǎo shí] ; 钟头 [zhōng tóu]
horizont   地平线 [dì píng xiàn]
hustota   密度
hvězda   星 [xīng]
hvězdný čas   恒星时

I
ionosféra   电离层 [diàn lí céng]
izotropie   各向同性 [gè xiàng tóng xìng]

J
jaro   春天 [chūn tiān]
jev   現象
jízda   旅游 [lǚ yóu]
Jupiter   木星 [Mù xīng]
Jurij Gagarin   尤里·加加林

K
kolize   碰撞
kóma   昏迷
kometa   彗星 [huì xīng]
konstanta   常数
koróna   日冕
kosmická sonda   空间探测器
kosmické záření   宇宙光
kosmický let   航天
kosmologie   宇宙学
koule   球体
Krabí mlhovina   蟹状星云
křivka   弯曲 [wān qū]
kvasar   类星体 [lèi xīng tǐ]

L
létání   飞行 [fēi xíng]
léto   夏天 [xià tiān]
librace   天秤動

M
magnetická deklinace   地磁偏角
magnetosféra   磁层
mapa   地图 [dì tú]
Mars   火星 [Huǒ xīng]
Merkur   水星 [shuǐ xīng]
měsíc   月亮 [yuè liang]
měsíc   月 [yuè]
meteor   陨
meteorický roj   流星雨 [liú xīng yǔ]
meteorit   陨星 [yǔn xīng]
meteoroid   流星体 [liú xīng tǐ]
mezihvězdné prostředí   星际物质
mezosféra   中间层 [zhōng jiān céng]
mimozemšťan   地球外 (diqiuwai)
minuta   分 [fèn] ; 分钟 [fēn zhōng]
míra   角度
mlhovina   星云
množství   大量 [dà liàng]

N
nadir   天底
nebe   天球
nebeská mechanika   天体力学 [tiān tǐ lì xué]
nebeský rovník   天球赤道
Neptun   海王星 [Hǎi wáng xīng]
neutronová hvězda   中子星 [zhōng zǐ xīng]
nov   新月
nova   新星 [xīn xīng]
nutace   章動

O
oběžná dráha   轨道 [guǐ dào]
objev   发现 [fā xiàn]
obloha   天空 [tiān kōng]
obratník   热带 [rè dài]
oceán   海洋 [hǎi yáng]
odchod   出发
odchylka   反常
odchylka   离开正路
odlehlý   遥远 [yáo yuǎn]
odliv   潮汐 [cháo xī]
odstředivá síla   離心力
Oortův oblak   奥尔特云 [ào tè ěr yún]
opozice   在野党
otáčení   自转
ovzduší   标准大气压
ozařování   放射線療法
ozón   臭氧 [chòu yǎng]
ozonosféra   臭氧层

P
Panna   室女宮
paprsek   光束
parallax   视差
parsek   秒差距 [miǎo chā jù]
pilotování   导航 [dǎo háng]
planeta   行星
planetárium   天象儀
planetární mlhovina   行星状星云
Pluto   冥王星 [Míng wáng xīng]
Plynný obr   气体巨星
počasí   天气 [tiān qì]
podnebí   气候
podzim   秋天 [qiū tiān]
polárka   北极星 [běi jí xīng]
polární záře   极光
poledník   子午线 [zǐ wǔ xiàn]
polokoule   半球 [bàn qiú]
poloměr   半径 [bàn jìng]
posádka   乘务人员
předpoklad   假设 [jiǎ shè]
přestupný rok   闰年 [rùn nián]
Program Apollo   阿波罗计划 [Ā bō luó jì huà]
proměnná   变数 [biàn shù]
proton   質子
průzkum   勘探 [kān tàn]
pulzar   脉冲星 [mài chōng xīng]

R
radiace   辐射
radioastronomie   射电天文学
řádová velikost   数量级
raketa   火箭 [huǒ jiàn]
raketový motor   火箭发动机
refraktor   折射望远镜
rektascenze   赤经 [chì jīng]
Robert Woodrow Wilson   罗伯特·威尔逊
roční období   季节 [jì jié]
rok   年 [nián]
rovnoběžka   纬线
rovnodennost   昼夜平分点
rudý posuv   紅移
rychlost   速度 [sù dù]
rychlost světla   光速

S
satelit   卫星 [wèi xīng]
Saturn   土星 [Tǔ xīng]
schopnost odrážet záření   反照率 [fǎn zhào lǜ]
setmění   薄暮
sextant   六分仪
sféroid   類球面
skleníkový efekt   温室效应 [wēn shì xiào yìng]
Skylab   天空实验室计划
slunce   太阳 [tài yáng]
sluneční energie   太阳能 [tài yáng néng]
sluneční skvrna   太阳黑子 [tài yáng hēi zǐ]
sluneční soustava   太阳系 [tài yáng xì]
sluneční světlo   阳光
sluneční vítr   太阳风 [tài yáng fēng]
slunovrat   至點
sonda   探针
sopka   火山
souhvězdí   星座 [xīng zuò]
souřadnice   坐标
space shuttle   航天飞机
spektroskopie   光谱学 [guāng pǔ xué]
spektrum   光谱 [guāng pǔ]
spirální galaxie   螺旋星系
spojka   合
stratosféra   平流层 [píng liú céng]
studený   冷的
supernova   超新星 [chāo xīn xīng]
svazek   簇 [cù]
svítivost   发光度

T
teleskop   望远镜
temná hmota   暗物质 [àn wù zhì]
teodolit   经纬仪
teplota   温度
terestrická planeta   类地行星 [lèi dì xíng xīng]
termosféra   热层 [rè céng]
těžký vodík   氘 [dāo]
troposféra   对流层 [duì liú céng]
tryskové proudění   高速氣流
týden   星期 [xīng qī]

U
uhlík   碳 [tàn]
úplněk   满月 [mǎn yuè]
Uran   天王星 [Tiān wáng xīng]
urychlení   加速
úsvit   黎明

V
váha   重量
váha   重力 [zhòng lì]
Valentina Těreškovová   瓦莲京娜·捷列什科娃
vědec   科学家 [kē xué jiā]
vědecký   科学的
veleobr   超巨星
velký třesk   宇宙大爆炸 [yǔ zhòu dà bào zhà]
Venuše   金星
vesmír   外层空间
vesmír   空间 [kōng jiān]
vesmír   宇宙 [yǔ zhòu]
vlnová délka   波长
vodík   氢 [qīng]
vozidlo   车辆
vstup   进入 [jìn rù]
vteřina   秒 [miǎo]
východ slunce   日出 [rì chū]
vzdálenost   距离 [jù lí]

W
Wilhelm Reich   威廉·赖希
William Herschel   威廉·赫歇尔

Z
základní poledník   本初子午线
zakřivení   曲率 [qū lǜ]
západ slunce   日落
žár   热气
zatmění   日蚀 [rì shì]
zatmění měsíce   月食 [yuè shí]
zatmění slunce   日食 [rì shí]
Země   地球 [dì qiú]
zeměpisná šířka   纬线 [wěi xiàn]
zenit   天顶
zima   冬天 [dōng tiān]
zóna   区域
zvěrokruh   黄道带


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.