Czech to Chinese<br/> Dictionary of Business

Czech to Chinese
Dictionary of Business

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
administrace   管理 [guǎn lǐ]
akcie   股份 [gǔ fèn]
aktiva   资产
analytik   分析家 [fēn xī jiā]
analýza   分析 [fēn xī]
autorizace   权力 [quán lì] ; 权威 [quán wēi]

B
balení   包 [bāo] ; 包裹 [bāo guǒ]
balík   包裹 [bāo guǒ]
bankovka   纸币 [zhǐ bì]
břemeno   负荷 [fù hè]
byrokracie   官僚 [guān liáo]

C
cena   价格 [jià gé]
cena   价格 [jià gé]
cena   代价 [dài jià]
cena   价值 [jià zhí]
certifikát   证书 [zhèng shū]
clo   关税 [guān shuì]

D
dálnopis   电传 [diàn chuán]
daň   税 [shuì] ; 税收 [shuì shōu]
dceřiná společnost   子公司
deník   日记 [rì jì]
diagram   图表 [tú biǎo]
distribuce   分配 [fēn pèi]
dividenda   股息 [gǔ xī]
dluh   债务 [zhài wù]
dobrá pověst   商誉
dobrovolník   志愿者 [zhì yuàn zhě]
dodavatel   供应商 [gōng yìng shāng]
dohoda   约定 [yuē dìng]
doručení   交货 [jiāo huò]
dotazník   问卷调查 [wèn juàn diào chá]
dovednost   技能 [jì néng]
dovolená   休假 [xiū jià] ; 缺席 [quē xí]
dovolená   假期 [jià qī]
dovoz   进口 [jìn kǒu]
drobné   零钱 [líng qián]
druh   品牌 [pǐn pái] ; 标识 [biāo zhì]
družstvo   合作社 [hé zuò shè]
družstvo   团队 [tuán duì]
držení   所有权 [suǒ yǒu quán]
důchod   退休金 [tuì xiū jīn]
dumping   傾銷

E
ekonom   经济学家 [jīng jì xué jiā]
ekonomie   经济学 [jīng jì xué]
etika   伦理学 [lún lǐ xué]
etiketa   标签 [biāo qiān]

F
faktura   账单 [zhàng dān] ; 发票 [fā piào]
firma   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
formulář   表格 [biǎo gé]

G
generální ředitel   主席

H
heslo   密码 [mì mǎ]
heslo   口号 [kǒu hào]
hodnota   价值 [jià zhí]
hospodářství   经济 [jīng jì]
hypotéka   抵押 [dǐ yā]

I
inflace   通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]
inovace   创新 [chuàng xīn]
inspektor   检察官 [jiǎn chá guān]
investice   投资 [tóu zī]

K
kabina   货摊 [huò tān]
kancelář   办公室 [bàn gōng shì] ; 办事处 [bàn shì chù]
kapacita   容量 [róng liàng]
kapitál   资本 [zī běn] ; 资金 [zī jīn]
kariéra   民生
kartel   垄断组织
katalog   目录 [mù lù]
klient   顾客 [gù kè]
komise   委员会 [wěi yuán huì]
kompenzace   赔偿 [péi cháng]
komunikace   通讯 [tōng xùn]
konference   正式会议 [zhèng shì huì yì]
konkurence   竞争 [jìng zhēng]
kontrakt   协议 [xié yì]
konzultace   咨询 [zī xún]
konzultant   顾问 [gù wèn]
kopie   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
korporace   公司
kredit   信用 [xìn yòng]
kurz   课程 [kè chéng]

L
lidská síla   劳动力 [láo dòng lì]

M
majetek   财产 [cái chǎn]
majetek   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]
majitel   所有者 [suǒ yǒu zhě]
management   管理 [guǎn lǐ]
manažer   主管 [zhǔ guǎn] ; 经理 [jīng lǐ] ; 管理员 [guǎn lǐ yuán]
marketing   市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]
materiál   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
měna   货币 [huò bì]
moratorium   延期偿付

N
nabídka   答应提供
nabídka   出价 [chū jià]
nadbytek   过剩 [guò shèng]
nákladní auto   卡车 [kǎ chē]
nákladní list   提单
náklady   费用 [fèi yòng]
návrh   设计 [shè jì] ; 规划 [guī huà]
nesolventnost   无力偿付

O
obchod   生意 [shēng yi] ; 商务 [shāng wù] ; 商业 [shāng yè] ; 企业 [qǐ yè]
obchod   贸易 [mào yì]
obchod   协议 [xié yì]
obchod   贸易 [mào yì]
obchod   商店 [shāng diàn]
obrat   营业额
obsluha   服务 [fú wù]
obtížnost   困难 [kùn nan]
očekávání   期望 [qī wàng]
odbor   部门 [bù mén]
oddělení   隔间 [gē jiān]
oddělení   部门 [bù mén]
oddíl   阶段 [jiē duàn] ; 部分 [bù fèn]
odměna   报酬 [bào chóu] ; 酬劳 [chóu láo]
odměna   工资 [gōng zī]
oklamání   欺骗 [qī piàn]
omezení   约束 [yuē shù]
omluva   借口 [jiè kǒu]
operace   行动 [xíng dòng] ; 操作 [cāo zuò]
opis   复制 [fù zhì]
oprava   修理 [xiū lǐ]

P
peníze   钱 [qián]
plán   计划 [jì huà]
platba   付款 [fù kuǎn]
podílník   项目负责人
podnik   公司 [gōng sī]
podnikatel   企业家 [qǐ yè jiā]
podnikatelka   女企业家
podpis   签名 [qiān míng]
podpora   支持 [zhī chí] ; 援助 [yuán zhù]
podvod   骗局 [piàn jú]
pojištění   保险 [bǎo xiǎn]
pokuta   罚金 [fá jīn]
pomoc   帮助 [bāng zhù] ; 协助 [xié zhù]
poplatek   费用 [fèi yòng]
pořízení   购买 [gòu mǎi]
portýr   杂工 [zá gōng]
potřeba   需求 [xū qiú]
potvrzení   收据 [shōu jù]
povinnost   责任 [zé rèn]
povolání   职业 [zhí yè]
povolení   许可证 [xǔ kě zhèng]
povolení   许可 [xǔ kě]
pozornost   注意 [zhù yì]
práce   劳工 [láo gōng]
práce   行动 [xíng dòng] ; 工作 [gōng zuò]
pracovník   劳动者 [láo dòng zhě]
pracovník   工人 [gōng rén]
právní zástupce   辩护律师 [biàn hù lǜ shī]
právník   律师 [lǜ shī]
právo   权利 [quán lì]
přednostní právo   特权 [tè quán]
předpoklad   需求 [xū qiú]
přesčas   加班
prezentace   公示 [gōng shì]
příjem   毛收入 [máo shōu rù]
příjmení   姓 [xìng]
příloha   附件
příloha   附录 [fù lù]
příplatek   追加罚款
přístup   访问权限
problém   问题 [wèn tí]
prodej   销售 [xiāo shòu]
produkt   产品 [chǎn pǐn]
propagace   广告 [guǎng gào]
prospekt   小册子 [xiǎo cè zi]
prostředí   环境 [huán jìng]
provedení   业绩 [yè jì]
průměr   平均 [píng jūn]
průmysl   工业 [gōng yè] ; 制造业 [zhì zào yè]
průzkum   舆论调查
půjčka   贷款 [dài kuǎn]

R
rabat   折扣 [zhé kòu]
rada   提议 [tí yì] ; 建议 [jiàn yì] ; 忠告 [zhōng gào]
rada   理事会 [lǐ shì huì] ; 委员会 [wěi yuán huì]
ratifikace   批准 [pī zhǔn]
řešení   解答
režie   开销
řidič   驾驶员 [jià shǐ yuán]
rozpočet   预算 [yù suàn]
šek   支票 [zhī piào]

S
seskupení   集团 [jí tuán] ; 团体 [tuán tǐ]
setkání   相遇 [xiāng yù]
setkání   会议 [huì yì]
show   表演 [biǎo yǎn]
smlouva   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
smlouva   条约 [tiáo yuē]
spolupráce   合作 [hé zuò]
spolupracovník   同事 [tóng shì]
spotřebitel   消费者 [xiāo fèi zhě]
stávka   罢工
stížnost   控告 [kòng gào] ; 指控 [zhǐ kòng]
střední hodnota   平均数 [píng jūn shù]
struktura   构造 [gòu zào] ; 结构 [jié gòu]

T
tabulka   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
tabulka   图表 [tú biǎo]
tarif   收费 [shōu fèi] ; 费率 [fèi lǜ]
telefon   电话 [diàn huà]
termín   期限
touha   渴望 [kě wàng]
transakce   交易 [jiāo yì]
trh   市场 [shì chǎng]
účastník   参与者 [cān yù zhě]

U
učeň   学徒 [xué tú]
účet   帐目
účetní   会计师 [kuài jì shī]
účetnictví   簿记 [bù jì]
účetnictví   会计 [kuài jì]
ukázka   样本 [yàng běn]
úloha   工作 [gōng zuò]
upomínka   记忆
úředník   官员 [guān yuán] ; 领导 [lǐng dǎo]
úrok   利息 [lì xī]
úspěch   成功 [chéng gōng]
užitečné zatížení   船货 [chuán huò]

V
vedoucí   头 [tóu]
velkoobchod   批發
vlastník   所有者 [suǒ yǒu zhě] ; 主人 [zhǔ rén]
výdělek   收入 [shōu rù]
výhoda   优势 [yōu shì]
vyjednávání   谈判 [tán pàn]
výtěžek   利润 [lì rùn]
výtěžek   盈利 [yíng lì]
vývoz   出口 [chū kǒu]

Z
začátečník   新手 [xīn shǒu]
zadluženost   负债
zákaz   禁令 [jìn lìng]
zákazník   客户 [kè hù]
zákon   法律 [fǎ lǜ]
záměr   目标 [mù biāo]
zaměstnanci   职员 [zhí yuán]
zaměstnanec   雇员 [gù yuán]
zaměstnání   职业 [zhí yè]
zaměstnání   工作 [gōng zuò] ; 职业 [zhí yè] ; 行业 [háng yè]
zaměstnavatel   雇主 [gù zhǔ]
záruka   质保书 [zhì bǎo shū]
zásoba   库存 [kù cún]
zboží   商品 [shāng pǐn]
zboží   商品 [shāng pǐn]
zkušenost   经历 [jīng lì]
značka   标记 [biāo jì]
zpráva   信息 [xìn xī]
zprostředkovatel   中介 [zhōng jiè]
zručnost   技能 [jì néng] ; 技巧 [jì qiǎo]
ztráta   失去 [shī qù] ; 失败 [shī bài]
zůstatek   剩余 [shèng yú]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.