Czech to Chinese<br/> Dictionary of Construction

Czech to Chinese
Dictionary of Construction

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
architektura   建筑 [jiàn zhù]

B
barva   颜色 [yán sè] ; 色彩 [sè cǎi] ; 颜料 [yán liào]
barva   颜料 [yán liào] ; 涂料 [tú liào] ; 油漆 [yóu qī]
barva   染料 [rǎn liào]
beton   混凝土 [hùn níng tǔ]
brána   门 [mén]
břevno   横梁 [héng liáng]
bublinka   气泡 [qì pào]
buldozer   推土機
bydliště   房子 [fáng zi]
byt   公寓 [gōng yù]
byt   住房 [zhù fáng]

C
cement   水泥 [shuǐ ní]
čerpadlo   泵 [bèng]
chodník   人行道 [rén xíng dào]
chrlič   怪兽状滴水嘴
cihla   砖 [zhuān]

D
deska   板 [pàn]
díra   洞 (Mandarin: dong4 ; Cantonese: dong3)
dodavatel   供应商 [gōng yìng shāng]
dřevo   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]
dřevo   木材 [mù cái]
dům   房子 [fáng zi]
dveře   门 [mén]

E
elektrikář   电工
elevátor   电梯 [diàn tī]

F
fungicid   抗真菌剂

G
glazura   珐琅 [fà láng]

H
hala   休息室 [xiū xī shì]
hrouda   块 [kuài]
hustota   厚度
hustota   密度
hypotéka   抵押 [dǐ yā]

I
instalování   安装 [ān zhuāng]
investice   投资 [tóu zī]

J
jeřáb   起重机 [qǐ zhòng jī]

K
kabel   电报
kalich   高脚杯 [gāo jiǎo bēi]
kameník   泥水匠
kancelář   办公室 [bàn gōng shì] ; 办事处 [bàn shì chù]
kbelík   桶 [tǒng]
klenba   拱
klíh   胶水 [jiāo shuǐ]
koberec   地毯 [dì tǎn]
komín   烟囱 [yān cōng]
koncentrace   浓度
konstrukce   结构 [jié gòu]
kontejner   容器
kontrakt   协议 [xié yì]
kontrola   监督 [jiān dū]
koupelna   浴室 [yù shì]
krb   壁炉
kredit   信用 [xìn yòng]
kůl   杆
kvádr   長方體

L
lak   瓷漆 [cí qī]
lak   油漆 [yóu qī]
lepidlo   粘合剂 [nián hé jì]
lepidlo   浆糊 [jiàng hú]
lešení   腳手架
list   纸张
lustr   吊灯 [diào dēng]

M
malíř   画家
malta   砂浆
mansarda   阁楼 [gé lóu]
materiál   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
most   桥 [qiáo]
mozaika   马赛克
můstek   齿桥 [chǐ qiáo]

N
nákladní auto   卡车 [kǎ chē]
nástroj   工具 [gōng jù]
nástroj   工具 [gōng jù]
nýt   铆钉

O
oblouk   拱形 [gǒng xíng]
oblouk   弧
obývák   客廳
ocel   钢 [gāng]
odstín   色调 [sè diào]
odvodňování   排水
ohrada   栅栏
okap   檐槽
osvětlení   照明
osvětlení   亮度 [liàng dù]

P
panel   控制面板
patro   层 [céng]
plán   计划 [jì huà]
plán   設計
plíseň   黴菌
podlaha   地板 [dì bǎn]
podloubí   骑楼
podstata   内核
portál   大门 [dà mén]
potrubí   管道
prach   灰尘 [huī chén]
prach   粉末 [fěn mò]
prasklina   裂缝
předek   前面
překážka   障碍 [zhàng ài]
překližka   胶合板 [jiāo hé bǎn]
prkno   木板 [mù bǎn]
program   时间表
průčelí   正面 [zhèng miàn]
půjčka   贷款 [dài kuǎn]
pytel   购物袋 [gòu wù dài]

R
rekonstrukce   重建
řešeto   筛子 [shāi zi]
římsa   壁架
rohožka   垫子 [diàn zi]
rypadlo   挖掘机 [wā jué jī]

S
sádra   石膏
sádra   石膏 [shí gāo]
schodiště   楼梯 [lóu tī]
sifon   虹吸管
silikon   硅树脂
sklo   玻璃 [bō li]
sklon   斜率 [xié lǜ]
sklon   倾斜
sloup   柱 [zhù]
smlouva   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
smlouva   条约 [tiáo yuē]
sprcha   淋浴器
statika   静力学 [jìng lì xué]
stavba   建筑物 [jiàn zhù wù]
strop   天花板 [tiān huā bǎn]
studna   井 [jǐng]
stůl   桌子 [zhuō zi]
svítilna   灯笼 [dēng lóng]

T
tendence   趋势 [qū shì]
termín   期限
trhlina   裂口 [liè kǒu]
třmen   镫
trubka   管子 [guǎn zi]
tunel   隧道 [suì dào]

U
uspořádání   布局

V
vápno   石灰 [shí huī]
veranda   门廊 [mén láng]
veranda   走廊 [zǒu láng]
vlhkost   湿度
vlhkost   潮湿 [cháo shī] ; 湿气 [shī qì]
vodováha   水準管
výňatek   节选 [jié xuǎn]
vypínač   交换机 [jiāo huàn jī]

Z
zabarvení   颜色 [yán sè]
záchod   厕所 [cè suǒ]
základ   根据 [gēn jù]
záklopka   阀
zařízení   设备
zásuvka   插座 [chā zuò]
závěs   铰链
žebřík   梯子
zednická lžíce   灰匙
zemina   土壤 [tǔ rǎng]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.