Czech to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Czech to Chinese
Dictionary of Insurance

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


C
cena   价值 [jià zhí]
člověk   人类 [rén lèi]

D
datum   日期 [rì qī]
dohad   猜测 [cāi cè]

F
firma   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]

H
hodnota   价值 [jià zhí]
hotové peníze   现金
hrozba   威胁 [wēi xié]

I
investor   投资者

K
katastrofa   灾难
kmitočet   频率 [pín lǜ]
komise   委员会 [wěi yuán huì]
kontrakt   协议 [xié yì]

L
limit   限度 [xiàn dù]

M
majetek   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]

N
nebezpečí   危险
nemocnice   医院 [yī yuàn]
nemovitost   不動產
nesolventnost   无力偿付

P
platba   付款 [fù kuǎn]
podnik   公司 [gōng sī]
poplatek   费用 [fèi yòng]
postava   虚构角色
povinnost   责任 [zé rèn]

R
rok   年 [nián]
rozvaha   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]

S
sázka   赌注
smlouva   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
smlouva   条约 [tiáo yuē]

T
trh   市场 [shì chǎng]

V
výtěžek   利润 [lì rùn]
výtěžek   盈利 [yíng lì]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.