Czech to Chinese<br/> Dictionary of Marketing

Czech to Chinese
Dictionary of Marketing

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adresa   地址 [dì zhǐ]
analýza   分析 [fēn xī]
autor   创始人
autorské právo   版权

B
bezpečí   安全
bohatství   财富 [cái fù]
budoucnost   将来 [jiāng lái] ; 未来 [wèi lái]

C
cena   价格 [jià gé]
cena   代价 [dài jià]
cena   价格 [jià gé]
cena   价值 [jià zhí]
četnost   頻率
cíl   目的地 [mù dì dì]
cyklus   循环 [xún huán]

D
databáze   数据库 [shù jù kù]
demografie   人口学 [rén kǒu xué]
diferenciace   区别
distribuce   分配 [fēn pèi]
distributor   配送者
domov   家 [jiā]
doprava   运输 [yùn shū]
doprava   運輸 ; 运输 (yùnshū)
dosah   范围
dotazník   问卷调查 [wèn juàn diào chá]
druh   品牌 [pǐn pái] ; 标识 [biāo zhì]
dumping   傾銷

E
evoluce   进化 [jìn huà] ; 发展 [fā zhǎn]
experiment   试验 [shì yàn]

F
funkce   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]

G
globalizace   全球化 [quán qiú huà]

H
hodnocení   分级
hodnota   价值 [jià zhí]
hospodářský cyklus   景氣循環

I
identifikace   标识
identifikovat   识别
informace   信息 [xìn xī]
informace   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
Internet   互联网
internetová stránka   网站
intranet   企业内部互联网

K
kategorizace   分类
kauza   诉讼 [sù sòng]
klient   顾客 [gù kè]
kmitočet   频率 [pín lǜ]
kombinování   組合
komplexnost   复杂性
komunikace   通讯 [tōng xùn]
konkurence   竞争 [jìng zhēng]
kontrola   监督 [jiān dū]
kopie   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
kopírovat   复制
korporace   公司
krize   经济危机
kultura   文明 [wén míng]
kvalita   品质

L
loajalita   忠诚
logistika   后勤 [hòu qín]

M
management   管理 [guǎn lǐ]
marketing   市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]
měření   测量 [cè liáng]
mise   任务 [rèn wu]
množství   数量
množství   大量 [dà liàng]
monopol   垄断 [lǒng duàn]
motivace   动机 [dòng jī]
myšlenka   想法 [xiǎng fǎ]

N
nabídka   答应提供
nabídka   出价 [chū jià]
nahrazení   替换 [tì huàn]
náklady obětované příležitosti   机会成本 [jī huì chéng běn]
napodobit   模仿
nařízení   法令 [fǎ lìng]
návrh   提议 [tí yì] ; 建议 [jiàn yì]

O
obal   包装 [bāo zhuāng]
obraz   形象 [xíng xiàng] ; 公众形象
obraz   图象 [tú xiàng] ; 画面 [huà miàn]
obsluha   服务 [fú wù]
obyvatelstvo   人口 [rén kǒu]
odezva   反馈 [fǎn kuì]
ohebnost   灵活性
okolí   环境 [huán jìng]
oligopol   寡头垄断
opis   复制 [fù zhì]
organizace   组织 [zǔ zhī] ; 机构 [jī gòu] ; 团体 [tuán tǐ]
organizace   次序 [cì xù]
orientace   方向
ovlivňovat   影响

P
podnik   公司 [gōng sī]
podpora   补贴 [bǔ tiē]
podpora   支持 [zhī chí] ; 援助 [yuán zhù]
pokládat   安放
pomoc   帮助 [bāng zhù] ; 协助 [xié zhù]
poplatek   费用 [fèi yòng]
pořízení   购买 [gòu mǎi]
použitelnost   可用性
povaha   大自然
pozice   地位
pramen   源
předpoklad   假设 [jiǎ shè]
předpověď   发射
příjemce   接收人
příležitost   机会
případ   服务案例
procedura   过程
proces   过程 [guò chéng] ; 进程 [jìn chéng]
produkt   产品 [chǎn pǐn]
produktivita   生产力 [shēng chǎn lì]
prohlášení   决议
proměnná   变数 [biàn shù]
propagace   广告 [guǎng gào]
prospěchářství   功利主义 [gōng lì zhǔ yì]
prosperita   繁荣 [fán róng]
prostředí   环境 [huán jìng]
prostředí   环境 [huán jìng]
pružnost   弹性
psychologie   心理学

R
recese   经济衰退 [jīng jì shuāi tuì]
relace   关系 [guān xì]
rival   竞争对手
rozhodnutí   裁决
rozpočet   预算 [yù suàn]

S
sbírka   收集 [shōu jí]
segmentace   划分 [huà fēn]
směna   交换
smysl   意义 [yì yì]
sociální třída   社会阶层
soupeření   竞争
soutěž   竞争 [jìng zhēng] ; 竞赛 [jìng sài] ; 比赛 [bǐ sài]
společnost   社会 [shè huì]
společnost   陪伴 [péi bàn]
společnost   俱乐部 [jù lè bù]
spolehlivost   可靠性
spotřeba   消耗
spotřeba   消费
spotřebitel   消费者 [xiāo fèi zhě]
stanovisko   观点 [guān diǎn] ; 看法 [kàn fǎ]
strategie   方案
styk s veřejností   公共关系 [gōng gòng guān xì]
systém   系统 [xì tǒng]

T
technologie   科技 [kē jì] ; 工艺 [gōng yì]
technologie   工程學
telemarketing   电话营销
temperament   性格 [xìng gé]
tendence   趋势 [qū shì]
trh   市场 [shì chǎng]

U
učení   学习 [xué xí]
ukázka   样本 [yàng běn]
umístění   位置
uspořádání   组织
uspořádání   布局

V
vědomosti   知道 [zhī dao] ; 认识 [rèn shi]
velkoobchod   批發
věrnost   忠诚
vnímání   知觉 [zhī jué]
výdělek   收入 [shōu rù]
vyjednávání   谈判 [tán pàn]
vyzkoušet   尝试 [cháng shì]
výzkum   研究 [yán jiū]
význam   意义 [yì yì]
význam   重要性

Z
zabezpečit   确保
zájem   兴趣 [xìng qu]
zákazník   客户 [kè hù]
záměr   目标 [mù biāo]
záruka   质保书 [zhì bǎo shū]
závěr   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
zboží   商品 [shāng pǐn]
zboží   商品 [shāng pǐn]
značka   商标 [shāng biāo]
zvyk   习惯 [xí guàn]
zvyklost   习惯 [xí guàn]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.