Czech to Chinese<br/> Dictionary of Mathematics

Czech to Chinese
Dictionary of Mathematics

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abeceda   字母表
Abelova grupa   交换群
absolutní hodnota   绝对值 [jué duì zhí]
afinní zobrazení   仿射变换
algebra   代数学 [dài shù xué]]
algebraické číslo   代数数
algoritmus   算法 [suàn fǎ]
alkálie   碱
amplituda   振幅 [zhèn fú]
analytická geometrie   解析几何 [jiě xī jǐ hé]
analýza   分析 [fēn xī]
Archimédés   阿基米德 [À jī mǐ dé]
argument   论据 [lùn jù]
Aristotelés   亚里士多德 [Yà lǐ shì duō dé]
aritmetická posloupnost   等差数列 [děng chā shù liè]
aritmetický průměr   算术平均数
aritmetika   算术 [suàn shù]
asymptota   渐近线
axióm   公理 [gōng lǐ]
azimut   方位角 [fāng wèi jiǎo]

B
Bernhard Riemann   波恩哈德·黎曼
beta   β
binární   二进制
binomická věta   二项式定理 [èr xiàng shì dìng lǐ]
binomické rozdělení   二項分佈
Blaise Pascal   帕斯卡
bod   点 [diǎn]
č.   序数 [xù shù]
čárka   逗号 [dòu hào]

C
celé číslo   整数 [zhěng shù]
celek   总体
centrum   中心 [zhōng xīn]
Charles Fourier   傅立叶
chyba   错误 [cuò wù]
cifra   数字 [shù zì]
činitel   因素
číslice   数字 [shù zì]
číslo   编号 [biān hào]
CRC   循环冗余码校验
čtverec   正方形 [zhèng fāng xíng]
čtyřka   四 [sì]
cyklus   循环 [xún huán]

D
David Hilbert   大卫·希尔伯特
debata   争论 [zhēng lùn]
definice   定义 [dìng yì]
deformace   形變
dělení   除法
derivace   导数
desítka   10
diagram   图表 [tú biǎo]
diferenciace   区别
divergence   散度
dividenda   股息 [gǔ xī]
domněnka   猜测 [cāi cè]
druhá mocnina   平方 [píng fāng] ; 二次方 [èr cì fāng]
důkaz   证据
dvanáct   打 [dǎ]
dvanáctka   12
dvojtečka   冒号

E
ekonomie   经济学 [jīng jì xué]
elektrotechnika   电气工程
elipsa   椭圆形 [tuǒ yuán xíng]
entropie   平均信息量
epicykloida   外摆线
epsilon   ε
Eukleidés   欧几里得 [Ōu jǐ lǐ dé]
eukleidovská geometrie   欧几里得几何
experiment   试验 [shì yàn]
exponenciální funkce   指数函数 [zhǐ shù hán shù]
extrapolace   外推

F
faktorizace   因式分解
fáze   阶段 [jiē duàn]
fázový přechod   相變
Fibonacciho posloupnost   斐波那契数列
filtr   过滤器
filtrace   过滤
formule   化学式
Fourierova řada   傅里叶级数
fraktál   分形 [fēn xíng]
funkce   功能 [gōng néng] ; 作用 [zuò yòng]
funkce   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]
fuzzy logika   模糊逻辑 [mó hu luó ji]

G
gama   γ
geodetická křivka   测地线
geometrický průměr   几何平均数
geometrie   几何学 [jǐ hé xué]
George Boole   乔治·布尔
googolplex   古戈爾普勒克斯

H
hádanka   难题
heuristický   启发法
histogram   直方图
hodnota   价值 [jià zhí]
homologie   同源
homomorfismus   同态
hrana   边缘 [biān yuán]
hrot   尖端
hyperbola   双曲线 [shuāng qū xiàn]

I
ideál   典范
ideální   理想的
identita   个性
indikátor   指示器 [zhǐ shì qì]
instrukce   指令 [zhǐ lìng]
integrál   积分
interpolace   插值 [chā zhí]
interval   区间
inverzní zobrazení   反函數
Isaac Newton   牛顿
izomorfismus   同构
izotropie   各向同性 [gè xiàng tóng xìng]

J
jednoduchost   设施
jednoduchost   简朴 [jiǎn pǔ]
jednotková matice   单位矩阵
jitter   抖动
John Napier   约翰·纳皮尔

K
kalkulovat   计算 [jì suàn]
kardinální číslo   基数 [jī shù]
kardioida   心脏线
kategorie   种类 [zhǒng lèi]
Kleinova láhev   克莱因瓶
koeficient   系数
kolmice   垂直
komplexní číslo   复数 [fù shù]
konstanta   常数
konstantní   不变的
kontrolní součet   校验和
korelace   相关系数
kosinus   余弦
koule   球体
kritérium   标准 [biāo zhǔn]
křivka   弯曲 [wān qū]
Kroneckerovo delta   克罗内克函数
kruh   圆形 [yuán xíng]
krychle   立方体 [lì fāng tǐ]
kvadratická rovnice   二次方程
kvocient   商

L
Leonhard Euler   欧拉
limit   限度 [xiàn dù]
lineární algebra   线性代数
lineární programování   线性规划
lineární rovnice   一次方程 [yī cì fāng chéng]
linie   线条 [xiàn tiáo]
logaritmus   对数 [duì shù]
logika   逻辑学 [luó ji xué]

M
mantisa   尾数
matematická logika   数理逻辑
matematik   数学家 [shù xué jiā]
matematika   数学 [shù xué]
matice   母体
metrika   跃点数
míra   角度
místo   空间 [kōng jiān]
mnohoúhelník   多边形 [duō biān xíng]
množina   集合 [jí hé]
množství   数量 [shù liàng]
mohutnost   势的比较
multiplikátor   倍增器

N
náhodná veličina   随机变量
náhodný proces   随机过程
nahrazení   替换 [tì huàn]
Nashova rovnováha   納什均衡點
násobení   乘法
násobit   乘 [chéng]
neeukleidovská geometrie   非欧几里得几何
negativní   否定的,消极的
nejmenší společný násobek   最小公倍数
největší společný dělitel   最大公约数
nerovnost   不等式 [bù děng shì]
norma   标准
nula   零 [líng]
numerologie   数字命理学

O
objekt   物体
oboustranný   相互的
obraz   图象 [tú xiàng] ; 画面 [huà miàn]
očíslovat   数
odchylka   偏差 [piān chā]
odčítání   减法
odčítat   减去 [jiǎn qù]
odmocnina   被乘数
omezit   约束
operátor   操作员
optický klam   错觉
optimalizace   优化 [yōu huà]
oscilace   振动 [zhèn dòng]

P
paprsek   光束
parabola   抛物线 [pāo wù xiàn]
paradigma   典型
parametr   参数 [cān shù]
parita   奇偶校验位
permutace   置换
  圆周率
Pierre de Fermat   皮埃尔·德·费马
plocha   区域 [qū yù]
počítání   计算 [jì suàn]
podmnožina   子集 [zǐ jí]
podprogram   子程序 [zǐ chéng xù]
polovice   半 [bàn] ; 一半 [yī bàn]
polynom   多项式
pořádek   规则 [guī zé]
posloupnost   序列 [xù liè]
povrch   表面 [biǎo miàn]
pravděpodobnost   概率 [gài lǜ]
pravidlo   规则 [guī zé] ; 惯例 [guàn lì]
předpoklad   假设 [jiǎ shè]
přepona   斜邊
princip   原则
princip   原理 [yuán lǐ]
přirozené číslo   自然数 [zì rán shù]
procento   百分比 [bǎi fēn bǐ]
proměnná   变数 [biàn shù]
prostor   区域 [qū yù] ; 面积 [miàn jī]
průměr   平均 [píng jūn]
průnik   交集
prvek   成份 [chéng fèn]
prvočíslo   质数
Pythagoras   毕达哥拉斯 [Bì dá gē lā sī]

R
radián   弧度 [hú dù]
řádová velikost   数量级
rejstřík   索引 [suǒ yǐn]
rekurze   递归 [dì guī]
řešení   解答
rovnice   方程式 [fāng chéng shì]
rovnoběžka   纬线
rovnoběžný   平行
rozdíl   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
rozklad   腐烂
rozptyl   方差 [fāng chā]
rozsah   维数

S
schéma   规划 [guī huà]
sčítání   加 [jiā]
segmentace   划分 [huà fēn]
sféra   领域
shoda   全等
síť   网 [wǎng]
sjednocení   并集
skalár   标量
skalární součin   数量积
sklon   斜率 [xié lǜ]
složené číslo   合数 [hé shù]
směr   方向 [fāng xiàng]
smyčka   环 [huán]
součet   总和 [zǒng hé]
soustava souřadnic   坐标系
spektrum   光谱 [guāng pǔ]
spojovací čárka   连字符号 [lián zì fú hào]
spor   争论 [zhēng lùn]
standardní odchylka   标准偏差
statistika   统计学 [tǒng jì xué]
strana   旁边 [páng biān]
strategie   方案
střed   中心 [zhōng xīn]
střední hodnota   中值
střední hodnota   平均数 [píng jūn shù]
středník   分号 [fēn hào]
stupeň   温度 [wēn dù] ; 度数 [dù shù]
stupnice   音阶 [yīn jiē]
symetrie   对称性 [duì chèn xìng]

T
tangens   切线
tečka   点 [diǎn] ; 圆点 [yuán diǎn]
teorie her   博弈论 [bó yì lùn]
teorie informace   信息论 [xìn xī lùn]
teorie množin   集合论 [jí hé lùn]
topologický prostor   拓扑空间 [tuò pū kōng jiān]
topologie   网络拓扑
topologie   拓扑学 [tuò pū xué]
triangulace   三边转换法
trigonometrie   三角学 [sān jiǎo xué]
Turingův stroj   图灵机
úhel   角 [jué]

U
umocňování   求幂
úroveň   平面
úroveň   程度 [chéng dù] ; 等级 [děng jí]
uspořádání   数组

V
válec   圆柱体
varianta   版本
vektor   矢量 [shǐ liàng]
vektorový součin   矢积
věta   定理 [dìng lǐ]
viditelnost   能見度
vlastnost   属性 [shǔ xìng]
vlnovka   波浪号
vnějšek   表面 [biǎo miàn] ; 外面 [wài mian]
vrchol   顶点
vyhovovat   适合 [shì hé]
vyjádření   表达 [biǎo dá]
výsledek   结果 [jié guǒ]
výsledek   交集
vzdálenost   距离 [jù lí]

Z
základna   基础
zakódování   加密 [jiā mì]
zakřivení   曲率 [qū lǜ]
záměr   目标 [mù biāo]
zaokrouhlení   舍入
závorka   括弧 [kuò hú]
zenit   天顶
zjednodušení   简化 [jiǎn huà]
zkoušení   测试 [cè shì]
zlomek   分數
změna   变奏曲
znak   文字 [wén zì]
znamenat   意味着 [yì wèi zhe]
znamení   迹象 [jì xiàng]
znaménko   算术符号(加减乘除)
zůstatek   剩余 [shèng yú]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.