Czech to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Czech to Chinese
Dictionary of Mechanical Engineering

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Mechanical Engineering

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
acetát   醋酸盐
acetylen   乙炔
akumulátor   蓄电池 [xù diàn chí]
akumulátor   电池 [diàn chí]
alkálie   碱
alkohol   酒精 [jiǔ jīng]
ampér   安培 [ān péi]
amplituda   振幅 [zhèn fú]
argon   氩 [yà]

B
balení   包 [bāo] ; 包裹 [bāo guǒ]
barel   水桶 [shǔi tǒng]
barva   颜料 [yán liào] ; 涂料 [tú liào] ; 油漆 [yóu qī]
barva   颜色 [yán sè] ; 色彩 [sè cǎi] ; 颜料 [yán liào]
barva   染料 [rǎn liào]
benzín   汽油 [qì yóu]
beton   混凝土 [hùn níng tǔ]
bezpečí   安全
bod   点 [diǎn]
břemeno   负荷 [fù hè]
bronz   青铜
brusivo   有研磨作用的
brusný papír   砂纸
brzda   煞車
butan   丁烷 [dīng wán]

C
cement   水泥 [shuǐ ní]
čerpadlo   泵 [bèng]
chrom   铬 [gè]
chvění   振动
cihla   砖 [zhuān]
cín   锡 [xī]
coul   英寸
coulomb   库仑 [Kù lún]
čtverec   正方形 [zhèng fāng xíng]

D
deformovat   歪曲
délka   长度
deska   板 [pàn]
detektor   传感器
diagram   图表 [tú biǎo]
diamant   钻石 [zuàn shí]
dílna   车间 [chē jiān]
dláto   凿子
dotyk   联系
drát   金属丝
drážka   槽 [cáo]
dřevo   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]
dřevo   木材 [mù cái]
dynamika   动力学

E
elektřina   電學
elektroda   电极 [diàn jí]
emulze   乳剂 [rǔ jì]
energie   能量 [néng liàng]
entalpie   焓

F
farad   法拉 [Fǎ lā]
ferit   肥粒鐵
filtr   过滤器
fólie   金属薄片
fragment   碎片 [suì piàn]

G
galon   加仑
gram   克

H
háček   钩 [gōu]
hliník   铝 [lǚ]
hmota   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
hořčík   镁 [měi]
hrábě   *扫把,耙??
hrana   边缘 [biān yuán]
hřeb   钉 [dīng] ; 钉子 [dīng zi]
hydraulika   水力学

I
impedance   阻抗
ingot   錠 ; 锭

J
jeřáb   起重机 [qǐ zhòng jī]
joule   焦耳

K
káď   大桶
kalibr   口徑
kaučuk   橡胶 [xiàng jiāo]
kbelík   桶 [tǒng]
kilo   *公斤??
kladívko   锤子 [chuí zi]
kladka   滑轮组
klec   籠
kleště   钳
kleště   钳
klíč   扳手
klíh   胶水 [jiāo shuǐ]
kloub   关节 [guān jié]
kmitočet   频率 [pín lǜ]
koks   焦炭
kolečko   手推车
kolík   木钉
kolo   轮子 [lún zi]
kolomaz   油脂 [yóu zhī]
konstanta   常数
kontejner   容器
konvertovat   转换
koroze   腐蚀
korund   剛玉
koule   球体
koule   球
kov   金属 [jīn shǔ]
kovadlina   铁砧
kruh   圆形 [yuán xíng]
kus   部分
kyselina   酸 [suān]
kyslík   氧 [yǎng]

L
lano   绳子 [shéng zi]
látka   纺织品 [fǎng zhī pǐn] ; 布料 [bù liào]
lehký   轻的
lepidlo   浆糊 [jiàng hú]
lepidlo   粘合剂 [nián hé jì]
leštit   磨光
limit   限度 [xiàn dù]
linie   线条 [xiàn tiáo]
litina   铸铁
lopatka   铁铲
ložisko   轴承

M
materiál   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
matice   螺母 [luó mǔ] ; 螺帽 [luó mào]
měď   铜 [tóng]
měřit   衡量
metr   米
mnohoúhelník   多边形 [duō biān xíng]
mosaz   黄铜 [huáng tóng]
motor   发动机 [fā dòng jī] ; 引擎 [yǐn qíng]
motor   发动机 [fā dòng jī]
motyčka   锄头

N
náčrtek   草稿 [cǎo gǎo]
napětí   電動勢
napětí   電位勢
napětí   張力
náprava   轴
nástroj   工具 [gōng jù]
nástroj   工具 [gōng jù]
nedostatek   缺点 [quē diǎn]
nikl   镍 [niè]
norma   标准
nůž   餐刀
nůžky   剪刀 [jiǎn dāo]
nýt   铆钉

O
objem   体积
oblouk   拱形 [gǒng xíng]
ocel   钢 [gāng]
odchylka   偏差 [piān chā]
ohnout   弯曲
olej   油 [yóu]
olovo   铅 [qiān]
opravit   修理
ozubené kolo   齿轮 [chǐ lún]

P
pára   蒸汽 [zhēng qì]
pasta   膏 [gāo]
pastorek   鸟羽
patrona   子弹
pila   *锯??
pilník   档案
píst   活塞
plocha   区域 [qū yù]
plyn   煤气
plyn   煤气
pojistka   保险丝 [bǎo xiǎn sī]
poloměr   半径 [bàn jìng]
polyetylén   聚乙烯 [jù yǐ xī]
potrubí   管道
pouzdro   鞘
povrch   表面 [biǎo miàn]
pravítko   标尺
pravoúhelník   长方形 [cháng fāng xíng]
překližka   胶合板 [jiāo hé bǎn]
přesný   准确的
příruba   凸缘
prkno   木板 [mù bǎn]
produkt   产品 [chǎn pǐn]
propan   丙烷 [bǐng wán]
proporce   比例 [bǐ lì]
pruh   带子
průměr   平均 [píng jūn]
průměr   直径
prut   棍子
pružina   弹簧 [tán huáng]

R
radián   弧度 [hú dù]
řetěz   链条 [liàn tiáo]
rez   锈 [xiù]
řezat   切
rovnice   方程式 [fāng chéng shì]
rozdíl   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
rozměr   大小 [dà xiǎo] ; 尺寸 [chǐ cun]
rukavice   手套 [shǒu tào]
rychlost   速度 [sù dù]

S
sekera   斧
setrvačník   陀螺 [tuó luó]
setrvačník   飛輪
síla   力 [lì]
silikon   硅树脂
šíře   宽度
slitina   合金 [hé jīn]
soustruh   车床
spojka   离合器 [lí hé qì]
šroub   螺 栓
šroubovák   *螺丝刀??
statika   静力学 [jìng lì xué]
střední hodnota   平均数 [píng jūn shù]
stroj   机器 [jī qì]
stůl   桌子 [zhuō zi]
stupeň   温度 [wēn dù] ; 度数 [dù shù]
stupeň   等级
svazek   簇 [cù]
svěrák   老虎钳
systém   系统 [xì tǒng]

T
tahat   拉
tekutina   液体 [yè tǐ]
tekutina   流体
teploměr   溫度計
teplota   温度
těžký   沉重
tlak   压力 [yā lì]
topůrko   柄 [bǐng] ; 把手 [bǎ shǒu]
tření   摩擦
tříska   碎片
trojúhelník   三角形 [sān jiǎo xíng]
trubka   管子 [guǎn zi]
trvání   持续时间
turbína   涡轮发动机
tvrdost   硬度
úhel   角 [jué]
úhloměr   量角器

U
uhlovodík   烃 [tīng]
úlomek   分数
úroveň   程度 [chéng dù] ; 等级 [děng jí]

V
váha   重力 [zhòng lì]
váleček   滚筒
vektor   矢量 [shǐ liàng]
vlákno   丝状物
vlákno   纤维 [xiān wéi]
vlákno   线 [xiàn]
vodní pára   水蒸气
vodováha   水準管
volt   伏特
vypínač   交换机 [jiāo huàn jī]
výroba   生产 [shēng chǎn]
výška   海拔
výška   高度

Z
záklopka   阀
zakřivení   曲率 [qū lǜ]
zařízení   设备
zařízení   设备 [shè bèi]
zástrčka   插头
žebřík   梯子
železo   铁 [tiě]
zinek   锌 [xīn]
zkoušení   测试 [cè shì]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.