Czech to Chinese<br/> Dictionary of Science

Czech to Chinese
Dictionary of Science

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
algoritmus   算法 [suàn fǎ]
analýza   分析 [fēn xī]
antihmota   反物質
antropologie   人类学
archiv   存档
astrofyzika   天体物理学 [tiān tǐ wù lǐ xué]
astronomie   天文学
atom   原子

B
bakteriologie   细菌学
biochemie   生物化学 [shēng wù huà xué]
biologie   生物学 [shēng wù xué]
botanika   植物学 [zhí wù xué]
buňka   细胞 [xì bāo]
částečka   微粒 [wēi lì]

C
chemie   化学 [huà xué]
cifra   数字 [shù zì]
citace   引文

D
diplomová práce   论文
disciplína   学科 [xué kē]
dokončení   结局
dokument   文档
dosah   范围
důkaz   证据
důkaz   证据 [zhèng jù]

E
ekologie   生态学 [shēng tài xué]
ekonomie   经济学 [jīng jì xué]
elektron   电子
elektrotechnika   电气工程
energie   能量 [néng liàng]
entropie   平均信息量
epidemiologie   流行病学
ergonomie   人因工程学
evoluce   进化 [jìn huà] ; 发展 [fā zhǎn]
experiment   试验 [shì yàn]

F
fakt   事实 [shì shí]
farmakologie   藥理學
fáza   时期 [shí qī]
filozofie   哲学
funkce   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]
fuzzy logika   模糊逻辑 [mó hu luó ji]
fyzika   物理学

G
genetika   遗传学
geologie   地质学

H
hmota   物质 [wù zhì]
hmota   质量 [zhì liàng] ; 重量 [zhòng liàng]
hydrologie   水文学

I
imunologie   免疫学
informace   信息 [xìn xī]
informace   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
informatika   计算机科学
informatika   信息学
institut   学会
ion   离子

J
jádro   核心
jazykověda   语言学 [yǔ yán xué]

K
kategorizace   分类
klon   克隆
kniha   书 [shū]
knihovna   图书馆 [tú shū guǎn] ; 仓库 [cāng kù]
kognitivní věda   認知科學
komentář   评注
komponenta   元件
kopie   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
korelace   相关系数
kritik   评论家
kybernetika   控制论

L
laboratoř   实验室
logika   逻辑学 [luó ji xué]

M
matematický důkaz   證明
matematika   数学 [shù xué]
mechanismus   机械装置
metalurgie   冶金
meteorologie   气象学
metoda   方法 [fāng fǎ]
mikrobiologie   微生物学 [wēi shēng wù xué]
mikroskop   显微镜
mineralogie   矿物学
množství   大量 [dà liàng]
molekula   分子

N
náboj   电荷 [diàn hé]
následek   结果 [jié guǒ]
nástroj   工具 [gōng jù]
negace   逻辑非
negativní   否定的,消极的

O
objev   发现 [fā xiàn]
objev   发现 [fā xiàn]
oceánografie   海洋学
odchylka   反常
odpověď   回复 [huí fù]
okolí   环境 [huán jìng]
orgán   器官 [qì guān]
organismus   生物体
otázka   问题 [wèn tí] ; 咨询 [zī xún]
otestovat   试
ovlivňovat   影响

P
paradigma   典型
parametr   参数 [cān shù]
pavěda   偽科學
plán   计划 [jì huà]
plyn   煤气
plyn   煤气
podstata   内核
porovnání   比较 [bǐ jiào]
potvrzení   验证
pozorování   观察
pravidlo   规则 [guī zé] ; 惯例 [guàn lì]
předpoklad   假设 [jiǎ shè]
příčina   原因 [yuán yīn]
příklad   例子 [lì zi]
princip   原则
přírodní vědy   自然科学
přitažlivost   磁学
problém   问题 [wèn tí]
problém   问题 [wèn tí]
procedura   过程
proces   过程 [guò chéng] ; 进程 [jìn chéng]
produkce   生产
program   程序
projekt   项目 [xiàng mù]
proměnná   变数 [biàn shù]
prostředí   环境 [huán jìng]
proton   質子
prvek   化学元素 [huà xué yuán sù]
prvek   成份 [chéng fèn]
psychologie   心理学
publikace   出版物

R
relace   关系 [guān xì]
replika   副本
reprodukce   复制
robot   机器人
rovnice   方程式 [fāng chéng shì]
rozhodování   决策
rychlost   速度 [sù dù]

S
samostatnost   独立
sféra   领域
síla   力 [lì]
síla   力量
šířka pásma   带宽
síť   网络
síť   网 [wǎng]
sloučenina   复合
sociologie   社会学
software   软件
společnost   社会 [shè huì]
statistika   统计学 [tǒng jì xué]
stroj   机器 [jī qì]
struktura   构造 [gòu zào] ; 结构 [jié gòu]
supravodivost   超导
systém   系统 [xì tǒng]

T
tabulka   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
tabulka   图表 [tú biǎo]
tabulkový editor   电子表格
taxonomie   分类学
technika   技术 [jì shù]
technolog   工程师
technologie   工程學
technologie   科技 [kē jì] ; 工艺 [gōng yì]
tekutina   液体 [yè tǐ]
tendence   趋势 [qū shì]
teorie   理论 [lǐ lùn]
teplota   温度
tvrzení   论文

U
událost   事件
umělá inteligence   人工智能
univerzita   大学
univerzita   大学 (dà xué)
univerzita   大学 [dà xué]
uspořádání   组织
uživatel   用户 [yòng hù]

V
věda   科学 [kē xué]
vědec   科学家 [kē xué jiā]
vědecká metoda   科学方法
vědy zkoumající neurony   神經科學
vliv   影响
vynalezení   发明 [fā míng] ; 创新 [chuàng xīn]
vyšetřování   调查 [diào chá]
výsledek   输出
výsledek   结果 [jié guǒ]
výzkum   研究 [yán jiū]
vzdělání   知识 [zhī shi] ; 学问 [xué wèn]
vzdělávání   教育 [jiào yù] ; 培训 [péi xùn]

Z
zařízení   设备
závěr   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
zemědělství   农业
zkoušení   测试 [cè shì]
zkouška   考试 [kǎo shì] ; 测试 [cè shì]
zkumavka   试管
zoologie   动物学


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.