Czech to Chinese<br/> Dictionary of Statistics

Czech to Chinese
Dictionary of Statistics

 Czech to Chinese<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
analýza   分析 [fēn xī]
aritmetický průměr   算术平均数

B
bílý šum   白雜訊
binomické rozdělení   二項分佈
četnost   頻率

C
chyba   错误 [cuò wù]
činitel   因素
číslice   数字 [shù zì]
číslo   编号 [biān hào]
citlivost   灵敏度
čtvercový   方
čtverec   正方形 [zhèng fāng xíng]

D
data mining   数据挖掘 [shù jù wā jué]
dedukce   论断
deviace   偏差
distribuce   分配 [fēn pèi]
dosah   范围
druhá mocnina   平方 [píng fāng] ; 二次方 [èr cì fāng]

E
ekonometrie   計量經濟學
entropie   平均信息量
experiment   试验 [shì yàn]

F
filtr   过滤器
filtrovat   过滤
funkce   功能 [gōng néng] ; 作用 [zuò yòng]
funkce   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]

G
geometrický průměr   几何平均数

H
hádka   争执
histogram   直方图
hustota   密度

I
indikátor   指示器 [zhǐ shì qì]
informace   信息 [xìn xī]
informace   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
interval   区间

J
jednotka   计量单位 [jì liàng dān wèi]
jednotka   单位

K
kategorie   种类 [zhǒng lèi]
kmitočet   频率 [pín lǜ]
koeficient   系数
komplexnost   复杂性
komponenta   元件
korelace   相关系数
kus   部分

L
linie   线条 [xiàn tiáo]

M
melodie   旋律

N
náhodná veličina   随机变量
náhodný proces   随机过程
nakreslit   画
následek   结果 [jié guǒ]
normální   正常的
normální rozdělení   正态分布

O
obyvatelstvo   人口 [rén kǒu]
očíslovat   数
odchylka   偏差 [piān chā]
odhadovat   猜測 ; 猜测
odpověď   回复 [huí fù]
odsunout   延迟
otestovat   试

P
parametr   参数 [cān shù]
polynom   多项式
pracovat   工作
pravděpodobnost   概率 [gài lǜ]
předpojatost   成见
předpoklad   假设 [jiǎ shè]
přeměna   转化 [zhuǎn huà]
připsat   分派
proměnná   变数 [biàn shù]
prvek   成份 [chéng fèn]
řada   排

R
reprodukce   复制
rovnice   方程式 [fāng chéng shì]
rovnocennost   平等
rozdíl   差别 [chā bié] ; 不同 [bù tóng]
rozptyl   方差 [fāng chā]
rozptýlení   光的色散

S
sdružení   协会
signál   信号 [xìn hào]
simulace   计算机模拟
spektrum   光谱 [guāng pǔ]
spolehlivost   可靠性
standardní odchylka   标准偏差
statistika   统计学 [tǒng jì xué]
střední hodnota   中值
střední hodnota   平均数 [píng jūn shù]
studie   调查
svazek   簇 [cù]

T
tabulka   图表 [tú biǎo]
tabulka   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
těžiště   几何中心
transformace   转换

U
událost   事件
ukázka   样本 [yàng běn]

V
varianta   版本
vlastnost   属性 [shǔ xìng]
vyptávat se   试验
vyzkoušení   试验
vyzkoušet   尝试 [cháng shì]
vzorkování   采样

Z
zákon   法律 [fǎ lǜ]
záměr   目标 [mù biāo]
zkoušení   测试 [cè shì]
zkouška   考试 [kǎo shì] ; 测试 [cè shì]
změna   变奏曲
značka   标记 [biāo jì]
znamenat   意味着
znamenat   意味着 [yì wèi zhe]
znamení   迹象 [jì xiàng]
znaménko   算术符号(加减乘除)
známka   分数 [fēn shù] ; 成绩 [chéng jì]
způsob   方式
zůstatek   剩余 [shèng yú]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.