Czech to English<br/> Dictionary of Mathematics

Czech to English
Dictionary of Mathematics

 Czech to English<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abeceda   alphabet
Abelova grupa   Abelian group ; commutative group
absolutní hodnota   absolute value ; numerical value
afinní zobrazení   affine transformation
akcelerovat   accelerate
algebra   algebra
algebraické číslo   algebraic number
algoritmus   algorithm
alkálie   base ; alkali
amplituda   amplitude
analytická geometrie   analytic geometry
analýza   analysis ; analytic thinking
Archimédés   Archimedes
argument   argument ; statement
Aristotelés   Aristotle
aritmetická posloupnost   arithmetic progression
aritmetický   arithmetical ; arithmetic
aritmetický průměr   arithmetic mean
aritmetika   arithmetic
asymetrie   asymmetry
asymptota   asymptote
axióm   axiom
azimut   azimuth ; AZ

B
Bernhard Riemann   Riemann ; Bernhard Riemann ; Georg Friedrich Bernhard Riemann
beta   beta
binární   binary
binomická věta   binomial theorem
binomické rozdělení   binomial distribution ; Bernoulli distribution
Blaise Pascal   Pascal ; Blaise Pascal
bod   point
č.   no.
čárka   comma

C
celé číslo   integer ; whole number
celek   total ; aggregate
centrum   center ; centre ; middle
charakteristický   characteristic
Charles Fourier   Fourier ; Charles Fourier ; Francois Marie Charles Fourier
chyba   mistake ; error ; fault
cifra   digit ; figure
činitel   divisor ; factor
činitel   factor
číselný   numeral ; numerical ; numeric
číslice   numeral ; number
číslo   number
čitatel   numerator
CRC   cyclic redundancy check
čtverec   square ; foursquare
čtveřice   quartet ; foursome
čtvrt   fourth ; quarter
čtvrtina   quarter
čtyřka   four
cyklus   cycle

D
David Hilbert   Hilbert ; David Hilbert
debata   argument ; debate
definice   definition
deformace   contortion ; deformation
dekompozice   decomposition
dělení   division
dělitel   divisor
derivace   derived function ; derivative
derivace   derivation
desítka   ten
detail   detail ; item ; point
diagram   diagram
diferenciace   differentiation
diferenciace   differentiation ; distinction
divergence   divergence ; divergency
dividenda   dividend
doména   domain
domněnka   speculation ; conjecture
druhá mocnina   square ; second power
důkaz   proof ; cogent evidence
dvanáct   twelve ; dozen
dvanáctka   twelve
dvojtečka   colon

E
ekonomie   economics
elektrotechnika   electrical engineering ; EE
elipsa   ellipse ; oval
entropie   entropy
epicykloida   epicycloid
epsilon   epsilon
Eukleidés   Euclid
eukleidovská geometrie   elementary geometry ; parabolic geometry ; Euclidean geometry
experiment   experiment ; experimentation
exponenciální funkce   exponential ; exponential function
exponent   exponent ; index
extrapolace   extrapolation

F
faktorizace   factorization ; factorisation
fáze   stage
fázový přechod   phase change ; phase transition ; state change
Fibonacciho posloupnost   Fibonacci number
filtr   filter
filtrace   filtration
formule   formula ; chemical formula
Fourierova řada   Fourier series
fraktál   fractal
funkce   function ; office
funkce   purpose ; function
fuzzy logika   fuzzy logic

G
gama   gamma
geodetická křivka   geodesic ; geodesic line
geometrický průměr   geometric mean
geometrie   geometry
George Boole   Boole ; George Boole
googolplex   googolplex

H
hádanka   puzzle
heuristický   heuristic
histogram   histogram
hlavolam   puzzle
hniloba   decomposition ; rot ; putrefaction
hodnota   value
hodnotit   rate ; grade
homologie   homology
homomorfismus   homomorphism ; homomorphy
hrana   edge ; border
hranice   boundary ; bound ; bounds
hrot   point
hyperbola   hyperbola

I
ideál   ideal ; paragon
ideální   ideal
identita   identity
implicitní   implicit ; inexplicit
indikátor   indicator
instrukce   direction ; instruction
integrál   integral
interpolace   interpolation
interpolovat   interpolate ; extrapolate
interval   interval
inverzní zobrazení   inverse function
Isaac Newton   Newton ; Isaac Newton ; Sir Isaac Newton
izometrický   isometric ; isometrical
izomorfismus   isomorphism ; isomorphy
izotropie   isotropy ; symmetry

J
jedinečnost   singularity ; uniqueness
jednoduchost   simplicity
jednoduchost   simplicity ; simpleness
jednotková matice   identity matrix ; unit matrix
jednotvárný   monotone ; monotonic ; monotonous
jitter   jitter
jmenovatel   denominator
John Napier   Napier ; John Napier

K
kalkulace   calculation ; computation
kalkulovat   calculate ; compute ; work out ; reckon
kardinální číslo   cardinal number ; cardinal
kardioida   cardioid
kategorický   categorical
kategorie   category
Kleinova láhev   Klein bottle
kód   code ; computer code
koeficient   coefficient
kolmice   perpendicular
komplexní číslo   complex number
komplikovanost   elaborateness ; intricacy
konstanta   constant
konstantní   changeless ; constant ; invariant ; unvarying
konstantnost   permanence ; permanency
kontrolní součet   checksum
konvence   convention ; rule
konvergence   convergence ; convergency
konvexní   convex ; bulging
korelace   correlation
kosinus   cosine ; cos
kotangens   cotangent ; cotan
koule   sphere
kritérium   standard ; criterion ; measure
křivka   curve ; curved shape
Kroneckerovo delta   Kronecker delta
kruh   circle
kruh   ring
krychle   block ; cube
kulovitý   ball-shaped ; global ; globular ; spheric ; spherical
kvadratická rovnice   quadratic equation ; quadratic
kvadratura   quadrature
kvantum   quantum
kvocient   quotient

L
Leonhard Euler   Euler ; Leonhard Euler
limit   limit ; limitation
limit   limit ; bound ; boundary
lineární algebra   linear algebra
lineární programování   linear programming
lineární rovnice   linear equation
linie   line
logaritmus   logarithm ; log
logika   logic

M
mantisa   mantissa ; fixed-point part
matematická logika   mathematical logic
matematik   mathematician
matematika   mathematics ; math
matice   matrix
měřítko   scale
metrika   metric space
miliarda   milliard
míra   degree ; arcdegree
místo   space
mistr   adept ; champion
mnemotechnický   mnemonic ; mnemotechnic
mnohoúhelník   polygon ; polygonal shape
množina   set
množství   quantity
mohutnost   cardinality
multiplikátor   multiplier ; multiplier factor

N
náhodná veličina   random variable ; variate
náhodný   random
náhodný proces   stochastic process
nahrazení   substitution
nařízení   rule ; prescript
Nashova rovnováha   Nash equilibrium
následek   sequel ; subsequence
násobek   multiple
násobení   multiplication ; times
násobit   multiply
nedělitelný   indivisible
neeukleidovská geometrie   non-Euclidean geometry
negativní   negative
nejmenší společný násobek   lowest common multiple ; least common multiple ; lcm
největší společný dělitel   greatest common divisor
několikanásobný   multiple
nepřetržitý   ceaseless ; constant ; incessant ; unceasing ; unremitting
nerovnost   inequality
nespočetný   countless ; innumerable ; multitudinous ; myriad ; numberless
nespojitý   discrete ; distinct
neznámý   unknown
nomogram   nomogram ; nomograph
norma   norm
notace   notation ; notational system
nula   zero ; nought
numerologie   numerology

O
objekt   object ; physical object
oboustranný   reciprocal ; mutual
obraz   picture ; image
očíslovat   number
odchylka   deviation
odčítání   subtraction ; minus
odčítat   subtract ; deduct
odečtení   subtraction ; deduction
odhadnout   rate ; value
odmocnina   root
ohodnotit   measure ; evaluate ; valuate ; assess ; appraise ; value
ohraničení   demarcation
omezit   limit ; restrict ; restrain ; trammel ; bound ; confine
operand   operand
operátor   operator
optický klam   optical illusion
optimalizace   optimization ; optimisation
osa   axis
osa   axis ; axis of rotation
oscilace   oscillation

P
paprsek   beam ; ray ; shaft
parabola   parabola
parabolický   parabolic ; parabolical
paradigma   prototype ; paradigm ; epitome
parametr   parameter
parita   parity
permutace   permutation
  pi
Pierre de Fermat   Fermat ; Pierre de Fermat
plocha   area ; country
počítání   counting ; numeration ; reckoning
počítání   calculation ; computation ; figuring ; reckoning
počtář   computer ; calculator ; reckoner
podmnožina   subset
podprogram   subroutine ; subprogram
polovice   half ; one-half
polynom   polynomial ; multinomial
poměr   ratio
pořádek   order
posloupnost   sequence ; succession
posloupnost   sequence
posloupnost   succession ; sequence
povrch   surface
pozitivní   positive
pravděpodobnost   probability ; chance
pravidlo   rule ; regulation
předpoklad   hypothesis
předpoklad   postulate ; posit
přepona   hypotenuse
princip   rule ; principle
princip   rationale ; principle
přirozené číslo   natural number
procento   percent ; percentage
proměnlivý   variable
proměnná   variable
prostor   area ; expanse
pruh   stripe ; streak
průměr   average ; norm
průměrný   average ; mean
průnik   intersection
prvek   element
prvočíslo   prime number
Pythagoras   Pythagoras

R
radián   radian ; rad
řádová velikost   order of magnitude ; magnitude
rejstřík   index
rekurze   recursion
řešení   solution
řešení   solution ; answer ; resolution
revoluční   revolutionary ; radical
rovnice   equation
rovnoběžka   parallel
rovnoběžný   parallel
rozdíl   remainder ; difference
rozdíl   difference
rozklad   decay ; decomposition
rozmanitý   manifold ; multiplex
rozpor   discrepancy
rozptyl   variance
rozsah   proportion ; dimension
rychlost   speed

S
schéma   schema ; scheme
sčítání   addition
sečíst   total ; number ; add up
sečíst   tot ; tot up ; sum ; add ; tally
segmentace   division ; partition ; segmentation
sféra   sphere ; domain ; area ; field
shoda   congruence
síť   net ; network ; mesh
sjednocení   union
skalár   scalar
skalární součin   dot product
sklon   gradient ; slope
složené číslo   composite number
směr   direction
smyčka   loop
součet   total ; sum ; amount
soustava souřadnic   coordinate system
soustředný   concentric ; homocentric
spektrum   spectrum
spojitost   continuum
spojovací čárka   hyphen ; dash
spor   controversy ; contention ; contestation
stabilita   stability ; stableness
standardní odchylka   standard deviation
statistika   statistics
strana   side
strategie   scheme ; strategy
střed   center ; centre ; midpoint
střední hodnota   median ; median value
střední hodnota   mean ; mean value
středník   semicolon
stupeň   degree
stupnice   scale ; musical scale
svislý   vertical ; perpendicular
symetrie   symmetry

T
tangenciální   tangential
tangens   tangent ; tan
tečka   period ; point ; full stop ; stop ; full point
tečka   point ; dot
tečna   tangent
teorie her   game theory ; theory of games
teorie informace   information theory
teorie množin   set theory
termín   term
topologický prostor   mathematical space ; topological space
topologie   topology ; network topology
topologie   topology ; analysis situs
triangulace   triangulation
trigonometrie   trigonometry ; trig
Turingův stroj   Turing machine
úhel   angle

U
umocňování   exponentiation ; involution
unikátní   singular ; unique
úroveň   plane ; sheet
úroveň   degree ; grade ; level
uspořádání   array

V
válec   cylinder
varianta   version ; variant
vektor   vector
vektorový součin   vector product ; cross product
velikost   magnitude
vestavěný   built-in ; inbuilt ; integral
věta   theorem
viditelnost   visibility ; visibleness
vlastnost   property ; attribute
vlnovka   tilde
vnějšek   outside ; exterior
vrchol   vertex ; peak ; apex ; acme
vydutý   concave
vyhovovat   suit ; fit
vyjádření   expression
vypočitatelný   calculable
výsledek   product
výsledek   result ; outcome
vzdálenost   distance
vzorec   formula ; expression

Z
zahrnovat   embrace ; encompass ; comprehend
základna   basis ; footing ; ground
zakódování   encoding ; encryption
zakřivení   curve ; curvature
záměr   aim ; object ; objective ; target
zaokrouhlení   rounding ; rounding error
zaokrouhlit   round off ; round
závorka   bracket ; square bracket
zenit   zenith
zjednodušení   reduction ; simplification
zkoušení   test ; trial
zlomek   fraction
zlomkový   fractional
změna   variation
změnit velikost   scale
znak   character
znamenat   mean ; signify ; stand for
znamení   sign ; mark
znaménko   sign
zřetězení   concatenation
zůstatek   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.