Czech to English<br/> Dictionary of Physics

Czech to English
Dictionary of Physics

 Czech to English<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
absolutní nula   absolute zero
absorptivita   absorptivity ; absorption factor
ac   alternating current ; AC ; alternating electric current
adiabatický děj   adiabatic process
akcelerovat   accelerate
akumulátor   battery ; electric battery
akustika   acoustics
amplituda   amplitude
antiferomagnetismus   antiferromagnetism
atom   atom
atrakce   attraction

B
buněčné jádro   nucleus ; cell nucleus ; karyon
buzola   compass
čas   time ; fourth dimension

C
centrifugální   centrifugal
četnost   frequency ; relative frequency
chemický   chemical ; chemic
chemikálie   chemical ; chemical substance
chlad   cold ; coldness ; frigidness
chlazení   refrigeration ; infrigidation
chromatická aberace   chromatic aberration
Coriolisova síla   Coriolis effect

D
decibel   decibel ; dB
délka   length
deviace   deviation ; deviance
diamagnetismus   diamagnetism
dielektrikum   insulator ; dielectric
difúze   diffusion
dioda   diode
dioptrie   diopter ; dioptre
dipól   dipole
druhý termodynamický zákon   second law of thermodynamics
dynamika   dynamics ; kinetics

E
elektrická kapacita   capacitance ; electrical capacity ; capacity
elektrické pole   electric field
elektřina   electricity ; electrical energy
elektromagnet   electromagnet
elektromagnetické spektrum   electromagnetic spectrum
elektromagnetické záření   electromagnetic radiation
elektromagnetický   electromagnetic
elektromagnetismus   electromagnetism
elektron   electron ; negatron
elektronika   electronics
elektrostatický   electrostatic ; static
elektrostatika   electrostatics
elementární částice   elementary particle ; fundamental particle
emise   emission ; emanation
energie   energy ; free energy
entalpie   enthalpy
entropie   entropy
evaporace   vaporization ; evaporation
experiment   experiment ; experimentation

F
feromagnetismus   ferromagnetism
ferrimagnetismus   ferrimagnetism
filtrovat   filter ; filtrate
foton   photon
fyzika   physics ; natural philosophy

G
geofyzika   geophysics ; geophysical science
gravitace   gravity ; gravitation
gravitační konstanta   gravitational constant ; universal gravitational constant ; constant of gravitation

H
hertz   hertz
hmota   substance
hmota   mass
hodnota   value
hranol   prism
hranol   prism ; optical prism
hustota   density ; denseness
hydraulika   fluid mechanics ; hydraulics

I
ideální plyn   ideal gas ; perfect gas
impedance   impedance ; resistance ; resistivity
imploze   implosion
indukce   induction ; inductance
induktor   inductor ; inductance
ion   ion
izotop   isotope
izotropie   isotropy ; symmetry

J
jaderný   nuclear ; atomic
jádro   nucleus
jednotka   unit ; unit of measurement
jednotka   whole ; unit
jev   phenomenon
joule   joule

K
kalorimetrie   calorimetry
kapacita   capacity ; content
kapalný   liquid
kinematika   kinematics
kinetická energie   kinetic energy ; K.E.
kladka   pulley
kolize   collision ; hit
komprese   compression
kondenzátor   capacitor ; condenser
konstanta   constant
konverze   conversion ; changeover
konzervace   conservation
kosmologie   cosmology
kosmologie   cosmology ; cosmogony ; cosmogeny
kouř   smoke ; fume
křišťál   crystal
krystal   crystal ; crystallization
kvantitativní   quantitative
kvantová elektrodynamika   quantum electrodynamics ; QED
kvantová mechanika   quantum mechanics
kvantum   quantum
kvark   quark

L
laser   laser ; optical maser
látka   substance
lehký   light
litr   liter ; litre
lumen   lumen ; lm

M
magnet   magnet
magnetická deklinace   magnetic declination ; magnetic variation ; variation
magnetické pole   magnetic field
magnetismus   magnetism
mechanický   mechanical
mechanika   mechanics
médium   medium
měření   measurement ; measuring ; mensuration
mikroskop   microscope
místo   space
místo   place
množství   bulk ; volume
množství   quantity
mocnost   power
mol   mole
molární plynová konstanta   gas constant ; universal gas constant ; R
molekula   molecule
moment   momentum
moment setrvačnosti   moment of inertia
mutant   mutant

N
náboj   charge ; electric charge
namožení   strain
napětí   voltage
napětí   voltage
napětí   tension
náraz   impact
negativní   negative
neprůhlednost   opacity ; opaqueness
nerovnováha   imbalance
nestálost   instability ; unstableness
nestálý   volatile
netečnost   inertia
neutron   neutron
neviditelnost   invisibility ; invisibleness
neviditelný   invisible ; unseeable
newton   newton ; N
nultý termodynamický zákon   zeroth law of thermodynamics

O
obecný princip relativity   principle of relativity
objem   volume
obrácený   inverse ; reverse
odolnost   resistance
odpor   resistance
odpor prostředí   drag ; retarding force
odstředivá síla   centrifugal force
opak   inverse ; opposite
opozice   resistance ; opposition
optika   optics
osa   axis ; axis of rotation
oscilace   oscillation
osvětlit   light ; illume ; illuminate
otáčení   rotation ; gyration
otáčení   rotation ; rotary motion
ovzduší   atmosphere
ozvěna   echo

P
pára   vapor ; vapour
pára   steam
parallax   parallax
paramagnetizmus   paramagnetism
permeabilita   permeability ; permeableness
pevný   firm ; solid
plazma   plasma
plyn   natural gas ; gas
plyn   gas ; gaseous state
podoba   shape ; form
pohon   drive ; thrust ; driving force
pohyb   movement ; motion
pohyb   movement ; motion ; move
polarizace   polarization ; polarisation
poločas rozpadu   half life ; half-life
polovodič   semiconductor ; semiconducting material
potenciální energie   potential energy ; P.E.
povrch   surface
prázdnota   vacuum ; vacuity
přechod   transition
předpoklad   hypothesis
přeměna   transformation ; transmutation
příčinnost   causality
přilnavost   adhesiveness ; adhesion
případ   event ; case
přitažlivost   attraction ; attractive force
přitažlivost   magnetism ; magnetics
přizpůsobení   assimilation ; absorption
proces   process ; physical process
proměnlivý   variable
proměnná   variable
proporce   proportion
proton   proton
proud   stream ; current
proud   current ; electric current
proudit   flow ; flux
pružnost   elasticity ; snap
prvek   element
první termodynamický zákon   conservation of energy ; law of conservation of energy ; first law of thermodynamics
pyroelektřina   pyroelectricity

R
radiace   radiation
radioaktivita   radiation ; radioactivity
řádová velikost   order of magnitude ; magnitude
reaktance   reactance
reaktor   nuclear reactor ; reactor
reflekce   reflection ; reflexion
rezistor   resistor ; resistance
rezoluce   resolution
rezonance   resonance
rovnoměrný   uniform ; unvarying
rovnováha   balance
rovnováha   balance ; equilibrium ; equipoise
rozměr   size
rozptýlení   dispersion ; dispersal
rozsah   proportion ; dimension
rušení   interference
rychlost   speed ; velocity
rychlost světla   speed of light

S
saturace   saturation
seizmologie   seismology
setrvačnost   inertia
síla   strength ; force
silná interakce   strong interaction ; strong force ; color force
šíře   width ; breadth
skupenské teplo   latent heat ; heat of transformation
slabá interakce   weak interaction ; weak force
solenoid   solenoid
spektrum   spectrum
stacionární   stationary
statický   static
stejnosměrný proud   direct current ; DC
stlačení   press ; pressure ; pressing
stlačitelnost   compressibility
stres   stress
struktura   structure
subatomární částice   particle ; subatomic particle
sublimace   sublimation
supersymetrie   supersymmetry
světlo   light
svítivost   luminosity ; luminance

T
táhnout   drag
tekutina   fluid
tekutina   liquid
teleskop   telescope ; scope
teoretický   theoretical ; theoretic
teorie strun   string theory
tepelný   thermal
teplo   heat ; warmth
teploměr   thermometer
teplota   temperature
teplota tání   freezing point ; melting point
teplota varu   boiling point ; boil
termodynamika   thermodynamics
těžiště   center of mass ; centre of mass
tlak   pressure
tlak   push ; thrust
tlak   pressure
točivý moment   torsion ; torque
tok   flow ; flowing
trajektorie   trajectory ; flight
transformace   transformation ; translation
tranzistor   transistor
tření   friction ; rubbing
třetí termodynamický zákon   third law of thermodynamics
tuhý   solid
tvar   shape ; form

U
uchování   conservation ; preservation
úměrný   proportional ; relative
urychlení   acceleration ; quickening ; speedup

V
váha   weight unit ; weight
váha   weight
vědecký   scientific
vektor   vector
vesmír   space ; infinite
vesmír   outer space ; space
viskozita   viscosity ; viscousness
vlna   wave ; undulation
vlna   wave ; moving ridge
vlnoplocha   wave front ; wavefront
vlnová délka   wavelength
vodič   conductor
vodivost   conductance
vodivost   conduction ; conductivity
vodováha   level ; spirit level
volt   volt ; V
výška   height ; tallness
vyváženost   equilibrium
vzájemné působení   interaction
vzdálenost   distance

Z
základní interakce   interaction ; fundamental interaction
zapálit   ignite ; light
žár   heat ; high temperature
zatížení   stress
zhušťování   condensation
zkreslení   distortion
změna   variation
zmrazení   freeze ; freezing
znít   sound
zrcadlit   mirror
zrcadlo   mirror
zůstávat   stay ; remain ; rest
zvětšení   expansion ; enlargement
zvuk   sound ; audio
zvuk   sound


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.