Czech to English<br/> Dictionary of Statistics

Czech to English
Dictionary of Statistics

 Czech to English<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
analýza   analysis ; analytic thinking
aritmetický průměr   arithmetic mean

B
běh   course ; line
bílý šum   white noise
binomické rozdělení   binomial distribution ; Bernoulli distribution
četnost   frequency ; relative frequency

C
chyba   mistake ; error ; fault
činitel   divisor ; factor
činitel   factor
číslice   numeral ; number
číslo   number
citlivost   sensitivity ; sensitiveness ; sensibility
čtvercový   square
čtverec   square ; foursquare

D
data mining   data mining
dedukce   inference ; illation
deviace   deviation ; deviance
distribuce   distribution ; dispersion
distribuce   distribution
dosah   reach ; range
dosah   range ; scope
druhá mocnina   square ; second power

E
efektivnost   efficiency
ekonometrie   econometrics
entropie   entropy
experiment   experiment ; experimentation
exponent   exponent ; index

F
filtr   filter
filtrovat   filter ; filtrate
funkce   function ; office
funkce   purpose ; function

G
geometrický průměr   geometric mean
graf   graph ; graphical record

H
hádka   dispute ; conflict
histogram   histogram
hodnotit   rate ; grade
hustota   density ; denseness

I
indikátor   indicator
informace   information ; info
informace   information
informace   data ; information
interval   interval

J
jedinečnost   singularity ; uniqueness
jednotka   whole ; unit
jednotka   unit ; unit of measurement
jmenovitý   nominal

K
kategorie   category
klasifikovat   grade ; mark
kmitočet   frequency
koeficient   coefficient
komplexnost   complexity ; complexness
komponenta   component
konvence   convention ; rule
korelace   correlation
kraj   margin ; border
kus   part ; portion

L
linie   line

M
melodie   tune ; melody
myslit   mean ; intend

N
náhodná veličina   random variable ; variate
náhodný   random
náhodný proces   stochastic process
nakreslit   draw ; describe
následek   consequence ; effect ; outcome ; result ; issue
násobek   multiple
nedostatek   scarcity ; scarceness
několikanásobný   multiple
nespojitý   discrete ; distinct
ničemný   mean ; hateful
normalita   normality ; normalcy
normální   normal
normální rozdělení   normal distribution ; Gaussian distribution

O
objektivní   objective ; nonsubjective
obyvatelstvo   population
očíslovat   number
odchylka   deviation
odhadnutí   estimation
odhadovat   estimate ; gauge ; guess
odpor   resistance
odpověď   answer ; reply ; response
odsunout   postpone ; hold over ; shelve ; defer ; put off
otestovat   test ; try ; try out ; examine

P
parametr   parameter
platnost   validity ; validness
počtář   computer ; calculator ; reckoner
polynom   polynomial ; multinomial
poměr   ratio
pracovat   work ; function ; operate
pravděpodobnost   probability ; chance
preciznost   preciseness ; precision
předpojatost   bias ; prejudice ; preconception
předpoklad   hypothesis
přeměna   transformation ; transmutation
případ   event ; case
připsat   ascribe
proměnlivost   variability ; variableness
proměnlivý   variable
proměnná   variable
pronikat   permeate ; filter
průměrný   average ; mean
prvek   element
řada   row
řádek   line

R
ratifikovat   sign ; ratify
regrese   regression
reprodukce   reproduction ; replication
reprodukovatelnost   reproducibility ; duplicability
robustnost   robustness
rovnice   equation
rovnocennost   equality ; equivalence
rozdíl   remainder ; difference
rozdíl   difference
rozpor   discrepancy
rozptyl   variance
rozptýlení   dispersion ; dispersal

S
schopnost   ability ; power
sdružení   association
sečíst   total ; number ; add up
signál   signal ; sign
signalizovat   betoken ; indicate ; point ; signal
simulace   simulation ; computer simulation
spektrum   spectrum
spekulace   speculation
spolehlivost   dependability ; dependableness ; reliability
standardní odchylka   standard deviation
statistika   statistics
stejnorodost   homogeneity ; homogeneousness
střední hodnota   median ; median value
střední hodnota   mean ; mean value
studie   survey ; study
svazek   cluster ; bunch ; clump

T
tabulka   chart
tabulka   table ; tabular array
těžiště   centroid
toulat se   wander ; stray ; tramp ; roam ; rove
transformace   transformation ; translation

U
událost   event
ukázka   sample

V
varianta   version ; variant
vlastnost   property ; attribute
vyptávat se   quiz ; test
vyzkoušení   trial ; tryout
vyzkoušet   sample ; try ; try out ; taste
vzájemné působení   interaction
vzorkování   sampling

Z
zákon   law
záměr   aim ; object ; objective ; target
zaměřit   target ; aim
zbytkový   residual ; residuary
zkoušení   test ; trial
zkouška   examination ; exam ; test
zkouška   test ; trial
změna   variation
značka   mark
znamenat   mean ; signify ; stand for
znamenat   entail ; mean
znamení   sign ; mark
znaménko   sign
známka   grade ; mark
zopakovat   repeat
způsob   manner ; mode ; style ; way ; fashion
zůstatek   rest ; remainder ; balance ; residue ; residuum


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.