Czech to French<br/> Dictionary of Ecology

Czech to French
Dictionary of Ecology

Czech to French<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adaptace   adaptation
atmosféra   ambiance
atmosféra   atmosphere
atmosféra   atmosphère

B
bahno   vase
baktérie   bactérie
biom   biome
biomasa   biomasse
biomasa   biomasse
biosféra   biosphère
bouračka   accident
butan   butane
býložravec   herbivore

C
chlorofyl   chlorophylle
cizopasník   parasite

D
dekompozice   décomposition
déšť   pluie
dešťová voda   pluie
detergent   détergent
dioxin   polychlorodibenzo-p-dioxine
dřevo   bois
dřevo   bois
dusičnan amonný   nitrate d'ammonium
dusičnan sodný   nitrate de sodium
dusík   azote
dusík   azote

E
ekologická nika   niche écologique
ekologie   écologie
ekosystém   écosystème
elektrárna   centrale électrique
elektřina   électricité
emise   émission
energie   énergie
energie   endurance
environmentalismus   écologisme
eroze   érosion
eroze   érosion
erupce   éruption
erupce   salve
etylén   éthylène
extrakce   extraction

F
fenol   phénol
fenol   phénol
fosforečnan   phosphate
fotosyntéza   photosynthèse
freon   chlorofluorocarbure

G
generátor   génératrice
globální oteplování   réchauffement climatique

H
herbicid   herbicide
hnědé uhlí   lignite
hniloba   pourriture
hnojivo   engrais
hostitel   hôte
hrozba   menace
humus   humus
hustota   densité
hustota   épaisseur
hydrolýza   hydrolyse
hydrosféra   hydrosphère

I
infračervený   infrarouge
inverze   couche d'inversion
inverze   inversion
izolace   isolation

J
jaderný odpad   déchet radioactif
jedovatý   vénéneux
jezero   lac
jezero   lac

K
kapacita   capacité
karcinogen   cancérogène
katastrofa   fiasco
katastrofa   calamiteux
katastrofa   catastrophe
kompost   compost
koncentrace   concentration
kontaminace   contamination
kontrola   contrôle
korál   corail
krajina   région
křoví   buisson
kvóta   quota
kyselost   potentiel hydrogène
kyselost   acidité
kyselý déšť   pluie acide
kyslík   oxygène

L
lavina   avalanche
ledovec   iceberg
ledovec   glacier
lepkavost   viscosité
limit   limite
lišejník   lichen

M
masožravec   carnassier
maximum   maximum
mikrob   microbe
minimum   minimum
močovina   urée
monomer   monomère
mutace   mutation

N
naplavenina   alluvions
národní park   parc national
nehoda   accident
nepřirozený   artificiel

O
obleva   dégel
obyvatelstvo   population
oceán   océan
ochrana   protection
ochrana   dispositif de protection
ochrana přírody   conservation de la nature
odpad   déchets
odpadky   ordures
okolí   environs
olej   huile
ontogeneze   développement
optimum   optimum
organizace pro vědu, kulturu a vzdělání   Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture
osídlení   colonie
OSN   Organisation des Nations unies
otravný   toxique
oxid siřičitý   dioxyde de soufre
oxid uhličitý   gaz carbonique
ozón   ozone

P
palivo   combustible
papír   papier
parazitizmus   parasitisme
pesticid   pesticide
pevnina   terre
plocha   aire
plynová turbína   turbine à gaz
polyetylén   polyéthylène
polymer   polymère
popel   cendre
popel   cendre
poručenství   tutelle
porucha   panne
potok   ruisseau
potravní řetězec   réseau trophique
poušť   désert
pozemek   terre
princip   principe
přírodní   naturel
propan   propane
prostředí   milieu

R
radioaktivní   radioactif
reaktor   réacteur
recyklace   recyclage
region   région
regulující   réglage
ropa   pétrole
rostlinstvo   flore
rovnováha   équilibre
rovnováha   équilibre
rovnováha   équilibre
rozklad   dissolution
rozklad   pourrissement

S
sanytr   nitre
sediment   sédiment
siláž   ensilage
skládka   dépôt
skleníkový efekt   effet de serre
škodlivina   polluant
škrob   fécule
sliz   vase
slunce   soleil
sluneční energie   énergie solaire
smog   smog
sopka   volcan
splašky   eau usée
spotřebitel   consommateur
srážky   précipitation
step   steppe
strom   arbre
symbióza   symbiose
syntetický   synthétique
systém   système

T
tanker   pétrolier
teplo   chaleur
teplo   chaleur
teritorium   région
těžení   exploitation minière
toxin   toxine
tundra   toundra
turbína   turbine

U
uhlí   charbon
ultrafialový   ultraviolet
umělý   artificiel

V
větrný mlýn   moulin à vent
viskozita   viscosité
vítr   vent
vlhkost   humidité
vlhkost   humidité
vodní tok   cours d'eau
výfukový plyn   échappement
vyváženost   équilibre
vzduch   air

Z
zákon   législation
zákon   loi
země   pays
zemina   sol
zemina   terre
znečištění   pollution
znečištění   pollution
znečištění ovzduší   pollution de l'air
znečištění vody   pollution de l'eau


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.