Czech to French<br/> Dictionary of Mathematics

Czech to French
Dictionary of Mathematics

 Czech to French<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abeceda   alphabet
Abelova grupa   Groupe abélien
absolutní hodnota   valeur absolue
afinní zobrazení   application affine
akcelerovat   accélérer
algebra   algèbre
algebraické číslo   nombre algébrique
algoritmus   algorithme
alkálie   alcali
amplituda   amplitude
analytická geometrie   géométrie analytique
analýza   analyse
Archimédés   Archimède
argument   argument
Aristotelés   Aristote
aritmetická posloupnost   suite arithmétique
aritmetický   arithmétique
aritmetický průměr   moyenne arithmétique
aritmetika   arithmétique
asymetrie   asymétrie
asymptota   asymptote
axióm   axiome
azimut   azimut

B
Bernhard Riemann   Bernhard Riemann
beta   bêta
binární   binaire
binomická věta   formule du binôme de newton
binomické rozdělení   loi binomiale
Blaise Pascal   Blaise Pascal
bod   point
č.   ordinal
čárka   virgule

C
celé číslo   entier
celek   total
centrum   coeur
charakteristický   caractéristique
Charles Fourier   Charles Fourier
chyba   erreur
cifra   chiffre
činitel   facteur
činitel   facteur
číselný   numérique
číslice   chiffre
číslo   nombre
čitatel   numérateur
CRC   contrôle de redondance cyclique
čtverec   carré
čtveřice   quatuor
čtvrt   quatrième
čtvrtina   quart
čtyřka   quatre
cyklus   cycle

D
David Hilbert   David Hilbert
debata   débat
definice   définition
deformace   déformation
dekompozice   décomposition
dělení   division
dělitel   diviseur
derivace   dérivée
derivace   dérivation
desítka   dix
detail   détail
diagram   diagramme
diferenciace   différenciation
diferenciace   différenciation
divergence   divergence
dividenda   dividende
doména   domaine
domněnka   conjecture
druhá mocnina   carré
důkaz   preuve
dvanáct   douzaine
dvanáctka   douze
dvojtečka   deux-points

E
ekonomie   économie politique
elektrotechnika   électrotechnique
elipsa   ellipse
entropie   entropie
epicykloida   épicycloïde
epsilon   epsilon
Eukleidés   Euclide
eukleidovská geometrie   géométrie euclidienne
experiment   expérience
exponenciální funkce   exponentielle
exponent   exposant

F
faktorizace   factorisation
fáze   stade
fázový přechod   transition de phase
Fibonacciho posloupnost   Suite de Fibonacci
filtr   filtre
filtrace   filtration
formule   formule
Fourierova řada   Série de Fourier
fraktál   fractale
funkce   fonction
funkce   but
fuzzy logika   logique floue

G
gama   gamma
geodetická křivka   géodésique
geometrický průměr   moyenne géométrique
geometrie   géométrie
George Boole   George Boole
googolplex   gogolplex

H
hádanka   énigme
heuristický   heuristique
histogram   histogramme
hniloba   pourriture
hodnota   valeur
hodnotit   apprécier
homologie   homologie
homomorfismus   homomorphisme
hrana   bord
hranice   limite
hrot   pointe
hyperbola   hyperbole

I
ideál   idéal
ideální   idéal
identita   individualité
implicitní   implicite
indikátor   aiguille
instrukce   instruction
integrál   intégrale
interpolace   interpolation
interpolovat   interpoler
interval   intervalle
inverzní zobrazení   application réciproque
Isaac Newton   Isaac Newton
izometrický   isométrique
izomorfismus   isomorphisme
izotropie   isotropie

J
jedinečnost   unicité
jednoduchost   facilité
jednoduchost   simplicité
jednotková matice   matrice unité
jednotvárný   monotone
jitter   gigue
jmenovatel   dénominateur
John Napier   John Napier

K
kalkulace   calcul
kalkulovat   calculer
kardinální číslo   nombre cardinal
kardioida   cardioïde
kategorický   net
kategorie   catégorie
Kleinova láhev   Bouteille de Klein
kód   code
koeficient   facteur
kolmice   perpendiculaire
komplexní číslo   nombre complexe
konstanta   constante
konstantní   constant
kontrolní součet   somme de contrôle
konvence   règle
konvergence   convergence
konvexní   convexe
korelace   corrélation
kosinus   cosinus
kotangens   cotangente
koule   sphère
kritérium   critère
křivka   courbe
Kroneckerovo delta   Symbole de Kronecker
kruh   cercle
kruh   ring
krychle   cube
kulovitý   globulaire
kvadratická rovnice   équation du second degré
kvadratura   quadrature
kvantum   quantum
kvocient   quotient

L
Leonhard Euler   Leonhard Euler
limit   limite
lineární algebra   algèbre linéaire
lineární programování   programmation linéaire
lineární rovnice   équation linéaire
linie   ligne
logaritmus   logarithme
logika   logique

M
mantisa   mantisse
matematická logika   logique mathématique
matematik   mathématique
matematika   mathématiques
matice   matrice
měřítko   échelle
metrika   métrique
miliarda   milliard
míra   degré
místo   place
mistr   expert
mnemotechnický   mnémotechnique
mnohoúhelník   polygone
množina   série
množství   quantité
mohutnost   cardinalité
multiplikátor   multiplicateur

N
náhodná veličina   variable aléatoire
náhodný   aléatoire
náhodný proces   processus stochastique
nahrazení   échange
nařízení   prescription
Nashova rovnováha   Équilibre de Nash
následek   séquelles
násobek   multiple
násobení   multiplication
násobit   multiplier
nedělitelný   indivisible
neeukleidovská geometrie   géométrie non euclidienne
negativní   négatif
nejmenší společný násobek   plus petit commun multiple
největší společný dělitel   plus grand commun diviseur
několikanásobný   multiple
nepřetržitý   incessant
nerovnost   inégalité
nespočetný   innombrable
nespojitý   discret
neznámý   inconnu
nomogram   nomogramme
norma   norme
notace   notation
nula   zéro
numerologie   numérologie

O
objekt   objet
oboustranný   mutuel
obraz   image
očíslovat   compter
odchylka   écart
odčítání   moins
odčítat   déduire
odečtení   déduction
odhadnout   évaluer
odmocnina   racine
ohodnotit   évaluer
ohraničení   démarcation
omezit   contenir
operand   opérande
operátor   opérateur
optický klam   illusion d'optique
optimalizace   optimisation
osa   axe
osa   axe
oscilace   oscillation

P
paprsek   rayon
parabola   parabole
paradigma   prototype
parametr   paramètre
parita   parité
permutace   permutation
  pi
Pierre de Fermat   Pierre de Fermat
plocha   aire
počítání   comptage
počítání   calcul
počtář   calculateur
podmnožina   sous-ensemble
podprogram   procédure
polovice   moitié
polynom   polynôme
poměr   proportion
pořádek   ordre
posloupnost   succession
posloupnost   séquence
posloupnost   succession
povrch   surface
pozitivní   positif
pravděpodobnost   probabilité
pravidlo   règlement
předpoklad   hypothèse
předpoklad   postulat
přepona   hypoténuse
princip   principe
princip   principe
přirozené číslo   entier naturel
procento   pourcentage
proměnlivý   changeant
proměnná   variable
prostor   aire
pruh   rayure
průměr   moyenne
průměrný   moyen
prvek   corps simple
prvočíslo   nombre premier
Pythagoras   Pythagore

R
radián   radian
řádová velikost   ordre de grandeur
rejstřík   index
rekurze   récursivité
řešení   solution
řešení   solution
revoluční   révolutionnaire
rovnice   équation
rovnoběžka   parallèle
rovnoběžný   parallèle
rozdíl   différence
rozdíl   différence
rozklad   pourrissement
rozmanitý   varié
rozpor   désaccord
rozptyl   variance
rozsah   dimension

S
schéma   schéma
sčítání   addition
sečíst   additionner
sečíst   additionner
segmentace   partage
sféra   cadre
shoda   convenance
síť   réseau
sjednocení   union
skalár   scalaire
skalární součin   produit scalaire
sklon   pente
složené číslo   nombre composé
směr   direction
smyčka   boucle
součet   somme
soustava souřadnic   système de coordonnées
soustředný   concentrique
spektrum   spectre
spojitost   continuum
spojovací čárka   tiret
spor   querelle
stabilita   stabilité
standardní odchylka   écart type
statistika   statistique
strana   côté
strategie   stratégie
střed   centre
střední hodnota   médiane
střední hodnota   milieu
středník   point-virgule
stupeň   degré
stupnice   gamme
svislý   perpendiculaire
symetrie   symétrie

T
tangenciální   tangentiel
tangens   tangente
tečka   point
tečka   point
tečna   tangente
teorie her   théorie des jeux
teorie informace   théorie de l'information
teorie množin   théorie des ensembles
termín   terme
topologický prostor   espace topologique
topologie   topologie
topologie   topologie de réseau
triangulace   triangulation
trigonometrie   trigonométrie
Turingův stroj   Machine de Turing
úhel   angle

U
umocňování   exposant
unikátní   unique
úroveň   plan
úroveň   niveau
uspořádání   tableau

V
válec   cylindre
varianta   version
vektor   vecteur
vektorový součin   produit vectoriel
velikost   grandeur
vestavěný   incorporé
věta   théorème
viditelnost   visibilité
vlastnost   attribut
vlnovka   tilde
vnějšek   extérieur
vrchol   comble
vydutý   concave
vyhovovat   chausser
vyjádření   expression
vypočitatelný   calculable
výsledek   résultat
výsledek   produit
vzdálenost   distance
vzorec   formule

Z
zahrnovat   comprendre
základna   base
zakódování   chiffrement
zakřivení   courbure
záměr   but
zaokrouhlení   arrondi
zaokrouhlit   arrondir
závorka   parenthèse
zenit   zénith
zjednodušení   simplification
zkoušení   essai
zlomek   fraction
zlomkový   infime
změna   variation
změnit velikost   mettre à l'échelle
znak   caractère
znamenat   signifier
znamení   marque
znaménko   signe
zůstatek   reste


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.