Czech to French<br/> Dictionary of Physics

Czech to French
Dictionary of Physics

 Czech to French<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
absolutní nula   zéro absolu
absorptivita   absorption
ac   ac
adiabatický děj   adiabaticité
akcelerovat   accélérer
akumulátor   batterie
akustika   acoustique
amplituda   amplitude
antiferomagnetismus   antiferromagnétisme
atom   atome
atrakce   attraction

B
buněčné jádro   noyau
buzola   boussole
čas   temps

C
centrifugální   centrifuge
četnost   fréquence
chemický   chimique
chemikálie   produit chimique
chlad   froid
chlazení   réfrigération
chromatická aberace   aberration chromatique
Coriolisova síla   Force de Coriolis

D
decibel   décibel
délka   longueur
deviace   déviation
diamagnetismus   diamagnétisme
dielektrikum   isolateur
difúze   diffusion
dioda   diode
dioptrie   dioptre
dipól   dipôle
druhý termodynamický zákon   deuxième principe de la thermodynamique
dynamika   dynamique

E
elektrická kapacita   capacité électrique
elektrické pole   champ électrique
elektřina   électricité
elektromagnet   électroaimant
elektromagnetické spektrum   spectre électromagnétique
elektromagnetické záření   rayonnement électromagnétique
elektromagnetický   électromagnétique
elektromagnetismus   électromagnétisme
elektron   électron
elektronika   électronique
elektrostatický   électrostatique
elektrostatika   électrostatique
elementární částice   particule élémentaire
emise   émission
energie   énergie
entalpie   enthalpie
entropie   entropie
evaporace   évaporation
experiment   expérience

F
feromagnetismus   ferromagnétisme
ferrimagnetismus   ferrimagnétisme
filtrovat   filtrer
foton   photon
fyzika   physique

G
geofyzika   géophysique
gravitace   pesanteur
gravitační konstanta   constante gravitationnelle

H
hertz   hertz
hmota   substance
hmota   amas
hodnota   valeur
hranol   prisme
hranol   prisme
hustota   densité
hydraulika   hydraulique

I
ideální plyn   gaz parfait
impedance   impédance
imploze   implosion
indukce   induction
induktor   inducteur
ion   ion
izotop   isotope
izotropie   isotropie

J
jaderný   nucléaire
jádro   noyau
jednotka   unité
jednotka   unité
jev   phénomène
joule   joule

K
kalorimetrie   calorimétrie
kapacita   capacité
kapalný   liquide
kinematika   cinématique
kinetická energie   énergie cinétique
kladka   poulie
kolize   collision
komprese   compression
kondenzátor   condensateur
konstanta   constante
konverze   conversion
konzervace   conservation
kosmologie   cosmologie
kosmologie   cosmogonie
kouř   fumée
křišťál   cristal
krystal   cristal
kvantitativní   quantitatif
kvantová elektrodynamika   électrodynamique quantique
kvantová mechanika   mécanique quantique
kvantum   quantum
kvark   quark

L
laser   laser
látka   substance
lehký   léger
litr   litre
lumen   lumière

M
magnet   aimant
magnetická deklinace   déclinaison magnétique terrestre
magnetické pole   champ magnétique
magnetismus   magnétisme
mechanický   mécanique
mechanika   mécanique
médium   médium
měření   mesurage
mikroskop   microscope
místo   place
místo   endroit
množství   masse
množství   quantité
mocnost   puissance
mol   mole
molární plynová konstanta   constante universelle des gaz parfaits
molekula   molécule
moment   moment
moment setrvačnosti   moment d'inertie
mutant   mutant

N
náboj   charge
namožení   entorse
napětí   voltage
napětí   force électromotrice
napětí   tension
náraz   impact
negativní   négatif
neprůhlednost   opacité
nerovnováha   déséquilibre
nestálost   instabilité
nestálý   volatil
netečnost   inertie
neutron   neutron
neviditelnost   invisibilité
neviditelný   invisible
newton   newton
nultý termodynamický zákon   principe zéro de la thermodynamique

O
obecný princip relativity   principe de relativité
objem   volume
obrácený   inverse
odolnost   résistance
odpor   résistance
odpor prostředí   traînée
odstředivá síla   force centrifuge
opak   contraire
opozice   opposition
optika   optique
osa   axe
oscilace   oscillation
osvětlit   illuminer
otáčení   tour
otáčení   rotation
ovzduší   atmosphère
ozvěna   écho

P
pára   vapeur
pára   vapeur
parallax   parallaxe
paramagnetizmus   paramagnétisme
permeabilita   perméabilité
pevný   solide
plazma   plasma
plyn   gaz
plyn   gaz
podoba   forme
pohon   poussée
pohyb   mouvement
pohyb   mouvement
polarizace   polarisation
poločas rozpadu   demi-vie
polovodič   semi-conducteur
potenciální energie   énergie potentielle mécanique
povrch   surface
prázdnota   vide
přechod   transition
předpoklad   hypothèse
přeměna   transformation
příčinnost   causalité
přilnavost   adhérence
případ   événement
přitažlivost   magnétisme
přitažlivost   attraction
přizpůsobení   assimilation
proces   processus
proměnlivý   changeant
proměnná   variable
proporce   proportion
proton   proton
proud   courant
proud   torrent
proudit   couler
pružnost   élasticité
prvek   corps simple
první termodynamický zákon   conservation de l'énergie
pyroelektřina   pyroélectricité

R
radiace   radiation
radioaktivita   radioactivité
řádová velikost   ordre de grandeur
reaktance   réactance
reaktor   réacteur
reflekce   reflet
rezistor   résistance
rezoluce   résolution
rezonance   résonance
rovnoměrný   uniforme
rovnováha   équilibre
rovnováha   équilibre
rozměr   taille
rozptýlení   dispersion
rozsah   dimension
rušení   parasites
rychlost   vitesse
rychlost světla   vitesse de la lumière

S
saturace   saturation
seizmologie   sismologie
setrvačnost   inertie
síla   force
silná interakce   interaction forte
šíře   largeur
skupenské teplo   enthalpie de changement d'état
slabá interakce   interaction faible
solenoid   solénoïde
spektrum   spectre
stacionární   stationnaire
statický   immobile
stejnosměrný proud   courant continu
stlačení   pressage
stlačitelnost   compressibilité
stres   stress
subatomární částice   particule subatomique
sublimace   sublimation
supersymetrie   supersymétrie
světlo   lumière
svítivost   luminosité

T
táhnout   traîner
tekutina   fluide
tekutina   liquide
teleskop   télescope
teoretický   théorique
teorie strun   théorie des cordes
tepelný   thermal
teplo   chaleur
teploměr   thermomètre
teplota   température
teplota tání   point de fusion
teplota varu   point d'ébullition
termodynamika   thermodynamique
těžiště   barycentre
tlak   pression
tlak   poussée
tlak   pression
točivý moment   moment de force
tok   circulation
trajektorie   trajectoire
transformace   transformation
tranzistor   transistor
tření   frottement
třetí termodynamický zákon   troisième principe de la thermodynamique
tuhý   solide
tvar   forme

U
uchování   conservation
úměrný   proportionnel
urychlení   accélération

V
váha   poids
váha   poids
vědecký   scientifique
vektor   vecteur
vesmír   espace
vesmír   espace
viskozita   viscosité
vlna   vague
vlna   vague
vlnoplocha   front d'onde
vlnová délka   longueur d'onde
vodič   conducteur
vodivost   conduction
vodivost   conductance
vodováha   niveau
volt   volt
výška   hauteur
vyváženost   équilibre
vzájemné působení   interaction
vzdálenost   distance

Z
základní interakce   interaction élémentaire
zapálit   enflammer
žár   température
zatížení   tension
zhušťování   condensation
zkreslení   déformation
změna   variation
zmrazení   congélation
znít   sonner
zrcadlit   refléter
zrcadlo   miroir
zůstávat   rester
zvětšení   dilatation
zvuk   son
zvuk   son


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.