Czech to French<br/> Dictionary of Statistics

Czech to French
Dictionary of Statistics

 Czech to French<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
analýza   analyse
aritmetický průměr   moyenne arithmétique

B
běh   marche
bílý šum   bruit blanc
binomické rozdělení   loi binomiale
četnost   fréquence

C
chyba   erreur
činitel   facteur
činitel   facteur
číslice   chiffre
číslo   nombre
citlivost   sensibilité
čtvercový   carré
čtverec   carré

D
data mining   exploration de données
dedukce   déduction
deviace   déviation
distribuce   distribution
distribuce   distribution
dosah   portée
druhá mocnina   carré

E
efektivnost   efficacité
ekonometrie   économétrie
entropie   entropie
experiment   expérience
exponent   exposant

F
filtr   filtre
filtrovat   filtrer
funkce   fonction
funkce   but

G
geometrický průměr   moyenne géométrique
graf   graphique

H
hádka   conflit
histogram   histogramme
hodnotit   apprécier
hustota   densité

I
indikátor   aiguille
informace   information
informace   renseignement
informace   données
interval   intervalle

J
jedinečnost   unicité
jednotka   unité
jednotka   unité
jmenovitý   nominal

K
kategorie   catégorie
klasifikovat   classifier
kmitočet   fréquence
koeficient   facteur
komplexnost   complexité
komponenta   composant
konvence   règle
korelace   corrélation
kraj   marge
kus   partie

L
linie   ligne

M
melodie   air
myslit   projeter

N
náhodná veličina   variable aléatoire
náhodný   aléatoire
náhodný proces   processus stochastique
nakreslit   dessiner
následek   conséquence
násobek   multiple
nedostatek   rareté
několikanásobný   multiple
nespojitý   discret
ničemný   méchant
normalita   normalité
normální   normal
normální rozdělení   loi normale

O
objektivní   objectif
obyvatelstvo   population
očíslovat   compter
odchylka   écart
odhadnutí   estimation
odhadovat   estimer
odpor   résistance
odpověď   réponse
odsunout   différer
otestovat   interroger

P
parametr   paramètre
platnost   validité
počtář   calculateur
polynom   polynôme
poměr   proportion
pracovat   travailler
pravděpodobnost   probabilité
preciznost   précision
předpojatost   parti pris
předpoklad   hypothèse
přeměna   transformation
případ   événement
připsat   attribuer
proměnlivost   variabilité
proměnlivý   changeant
proměnná   variable
pronikat   filtrer
průměrný   moyen
prvek   corps simple
řada   rang
řádek   ligne

R
ratifikovat   valider
regrese   régression
reprodukce   reproduction
reprodukovatelnost   reproductibilité
robustnost   robustesse
rovnice   équation
rovnocennost   égalité
rozdíl   différence
rozdíl   différence
rozpor   désaccord
rozptyl   variance
rozptýlení   dispersion

S
schopnost   capacité
sdružení   société
sečíst   additionner
signál   signal
signalizovat   indiquer
simulace   simulation
spektrum   spectre
spolehlivost   sérieux
standardní odchylka   écart type
statistika   statistique
stejnorodost   homogénéité
střední hodnota   médiane
střední hodnota   milieu
studie   étude
svazek   paquet

T
tabulka   table
tabulka   carte
těžiště   barycentre
toulat se   divaguer
transformace   transformation

U
událost   événement
ukázka   échantillon

V
varianta   version
vlastnost   attribut
vyptávat se   interroger
vyzkoušení   essai
vyzkoušet   tester un échantillon
vzájemné působení   interaction
vzorkování   échantillonnage

Z
zákon   législation
záměr   but
zkoušení   essai
zkouška   examen
zkouška   test
změna   variation
značka   marque
znamenat   signifier
znamenat   signifier
znamení   marque
znaménko   signe
známka   note
zopakovat   répéter
způsob   façon
zůstatek   reste


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.