Czech to Italian<br/> Dictionary of Mathematics

Czech to Italian
Dictionary of Mathematics

 Czech to Italian<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abeceda   alfabeto
Abelova grupa   Gruppo abeliano
absolutní hodnota   valore assoluto
afinní zobrazení   trasformazione affine
akcelerovat   accelerare
algebra   algebra
algebraické číslo   numero algebrico
algoritmus   algoritmo
alkálie   alcali
amplituda   ampiezza
analytická geometrie   geometria analitica
analýza   analisi
Archimédés   Archimede
argument   argomentazione
Aristotelés   Aristotele
aritmetická posloupnost   progressione aritmetica
aritmetický   aritmetico
aritmetika   aritmetica
asymetrie   asimmetria
asymptota   asintoto
axióm   assioma
azimut   azimut

B
Bernhard Riemann   Bernhard Riemann
beta   beta
binární   binario
binomická věta   teorema binomiale
binomické rozdělení   distribuzione binomiale
Blaise Pascal   Blaise Pascal
bod   punto
č.   numero ordinale
čárka   virgola

C
celé číslo   numero intero
celek   totale
centrum   cuore
charakteristický   peculiare
Charles Fourier   Charles Fourier
chyba   errore
cifra   cifra
činitel   fattore
činitel   fattore
číselný   numerico
číslice   numero
číslo   numero
CRC   controllo di ridondanza ciclico
čtverec   quadrato
čtveřice   quartetto
čtvrt   quarto
čtvrtina   quarto
čtyřka   quattro
cyklus   ciclo

D
David Hilbert   David Hilbert
debata   dibattito
definice   definizione
deformace   deformazione
dekompozice   decomposizione
dělení   divisione
dělitel   divisore
derivace   derivata
desítka   dieci
detail   dettaglio
diagram   diagramma
diferenciace   differenziazione
diferenciace   differenziazione
divergence   divergenza
dividenda   dividendo
doména   campo
domněnka   congettura
druhá mocnina   quadrato
důkaz   prova
dvanáct   dozzina
dvanáctka   dodici
dvojtečka   due punti

E
ekonomie   economia
elektrotechnika   elettrotecnica
elipsa   ellisse
entropie   entropia
epicykloida   epicicloide
epsilon   epsilon
Eukleidés   Euclide
eukleidovská geometrie   geometria euclidea
experiment   esperimento
exponenciální funkce   funzione esponenziale
exponent   esponente
extrapolace   estrapolazione

F
faktorizace   fattorizzazione
fáze   stadio
fázový přechod   transizione di fase
Fibonacciho posloupnost   Successione di Fibonacci
filtr   filtro
filtrace   filtrazione
formule   formula
Fourierova řada   Serie di Fourier
fraktál   frattale
funkce   funzione
funkce   scopo
fuzzy logika   logica fuzzy

G
gama   gamma
geodetická křivka   geodetica
geometrie   geometria
George Boole   George Boole
googolplex   googolplex

H
hádanka   enigma
heuristický   euristico
histogram   istogramma
hlavolam   indovinello
hniloba   putrefazione
hodnota   valore
hodnotit   valutare
homologie   omologia
homomorfismus   omomorfismo
hrana   contorno
hranice   limite
hrot   punta
hyperbola   iperbole

I
ideál   ideale
ideální   ideale
identita   individualità
indikátor   indicatore
instrukce   istruzione
integrál   integrale
interpolace   interpolazione
interpolovat   estrapolare
interval   intervallo
inverzní zobrazení   funzione inversa
Isaac Newton   Isaac Newton
izomorfismus   isomorfismo
izotropie   isotropia

J
jedinečnost   singolarità
jednoduchost   facilità
jednoduchost   semplicità
jednotková matice   matrice identità
jednotvárný   monotono
jitter   jitter
jmenovatel   denominatore
John Napier   Nepero

K
kalkulace   calcolo
kalkulovat   calcolare
kardinální číslo   numero cardinale
kardioida   cardioide
kategorický   netto
kategorie   categoria
Kleinova láhev   Bottiglia di Klein
kód   codice
koeficient   coefficiente
kolmice   perpendicolare
komplexní číslo   numero complesso
konstanta   costante
konstantní   costante
kontrolní součet   checksum
konvence   regola
konvergence   convergenza
konvexní   convesso
korelace   correlazione
kosinus   coseno
kotangens   cotangente
koule   sfera
kritérium   criterio
křivka   curva
Kroneckerovo delta   Delta di Kronecker
kruh   cerchio
krychle   cubo
kulovitý   globulare
kvadratická rovnice   equazione di secondo grado
kvadratura   quadratura
kvantum   quantità
kvocient   quoziente

L
Leonhard Euler   Eulero
limit   limite
lineární algebra   algebra lineare
lineární programování   programmazione lineare
lineární rovnice   equazione lineare
linie   linea
logaritmus   logaritmo
logika   logica

M
mantisa   mantissa
matematická logika   logica matematica
matematik   matematico
matematika   matematica
matice   matrice
měřítko   scala
metrika   metrica
miliarda   miliardo
míra   grado
místo   spazio
mistr   esperto
mnemotechnický   mnemonico
mnohoúhelník   poligono
množina   partita
množství   quantità
mohutnost   cardinalità
multiplikátor   moltiplicatore

N
náhodná veličina   variabile casuale
náhodný   casuale
náhodný proces   processo stocastico
nahrazení   cambio
nařízení   prescrizione
Nashova rovnováha   Equilibrio di Nash
následek   conseguenza
násobek   multiplo
násobení   moltiplicazione
násobit   moltiplicare
nedělitelný   indivisibile
neeukleidovská geometrie   geometria non euclidea
negativní   negativo
nejmenší společný násobek   minimo comune multiplo
největší společný dělitel   massimo comun divisore
několikanásobný   vario
nepřetržitý   incessante
nerovnost   ineguaglianza
nespočetný   innumerevole
neznámý   sconosciuto
nomogram   nomogramma
norma   regola
notace   notazione
nula   zero
numerologie   numerologia

O
objekt   oggetto
oboustranný   reciproco
obraz   immagine
očíslovat   contare
odchylka   deviazione
odčítání   meno
odčítat   dedurre
odečtení   trattenuta
odmocnina   root
ohodnotit   valutare
ohraničení   demarcazione
omezit   limitare
operand   operando
operátor   operatore
optický klam   illusione ottica
optimalizace   ottimizzazione
osa   asse
osa   asse
oscilace   oscillazione

P
paprsek   raggio
parabola   parabola
parabolický   parabolico
paradigma   prototipo
parametr   parametro
parita   parità
permutace   permutazione
  pi greco
Pierre de Fermat   Pierre de Fermat
plocha   area
počítání   conteggio
počítání   calcolo
počtář   calcolatore
podmnožina   sottoinsieme
podprogram   funzione
polovice   metà
polynom   polinomio
poměr   proporzione
posloupnost   sequenza
posloupnost   sequenza
povrch   superficie
pozitivní   positivo
pravděpodobnost   probabilità
pravidlo   regola
předpoklad   ipotesi
předpoklad   postulato
přepona   ipotenusa
princip   principio
princip   principio
přirozené číslo   numero naturale
procento   percentuale
proměnlivý   variabile
proměnná   variabile
prostor   area
pruh   striscia
průměr   media
průměrný   medio
prvek   elemento
prvočíslo   numero primo
Pythagoras   Pitagora

R
radián   radiante
řádová velikost   ordini di grandezza
rejstřík   indice
rekurze   algoritmo ricorsivo
řešení   soluzione
řešení   soluzione
revoluční   rivoluzionario
rovnice   equazione
rovnoběžka   parallela
rovnoběžný   parallelo
rozdíl   differenza
rozdíl   differenza
rozklad   decadimento
rozpor   discrepanza
rozptyl   varianza
rozsah   dimensione

S
schéma   piano
sčítání   addizione
sečíst   totalizzare
sečíst   addizionare
segmentace   spartizione
sféra   ambito
shoda   congruenza
síť   filo
sjednocení   unione
skalár   grandezza fisica scalare
skalární součin   prodotto scalare
sklon   pendenza
složené číslo   numero composto
směr   direzione
smyčka   cappio
součet   somma
soustava souřadnic   sistema di riferimento
soustředný   concentrico
spektrum   spettro
spojitost   continuo
spojovací čárka   linea
spor   discussione
stabilita   stabilità
standardní odchylka   deviazione standard
statistika   statistica
strana   lato
strategie   strategia
střed   centro
střední hodnota   mediana
střední hodnota   mezzo
středník   punto e virgola
stupeň   grado
stupnice   scala
svislý   perpendicolare
symetrie   simmetria

T
tangenciální   tangenziale
tangens   tangente
tečka   punto
tečka   punto
tečna   tangente
teorie her   teoria dei giochi
teorie informace   teoria dell'informazione
teorie množin   teoria degli insiemi
termín   termine
topologický prostor   spazio topologico
topologie   topologia di rete
topologie   topologia
triangulace   triangolazione
trigonometrie   trigonometria
Turingův stroj   Macchina di Turing
úhel   angolo

U
umocňování   potenza
unikátní   unico
úroveň   piano
úroveň   livello
uspořádání   matrice

V
válec   cilindro
varianta   versione
vektor   vettore
vektorový součin   prodotto vettoriale
velikost   grandezza
vestavěný   integrale
věta   teorema
viditelnost   visibilità
vlastnost   attributo
vlnovka   tilde
vnějšek   esterno
vrchol   acme
vydutý   concavo
vyhovovat   soddisfare
vyjádření   espressione
vypočitatelný   calcolabile
výsledek   risultato
výsledek   prodotto
vzdálenost   distanza
vzorec   formula

Z
zahrnovat   comprendere
základna   base
zakódování   codifica
zakřivení   curvatura
záměr   obiettivo
zaokrouhlení   arrotondamento
závorka   parentesi
zenit   zenit
zjednodušení   semplificazione
zkoušení   prova
zlomek   frazione
zlomkový   piccolo
změna   variazione
změnit velikost   ridimensionare
znak   carattere
znamenat   significare
znamení   segno
znaménko   segno
zřetězení   concatenazione
zůstatek   resto


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.