English to Chinese<br/> Dictionary of Business

English to Chinese
Dictionary of Business

 English to Chinese<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
access   访问权限
account   帐目
accountancy   会计 [kuài jì]
accountant   会计师 [kuài jì shī]
addendum   附录 [fù lù]
administration   管理 [guǎn lǐ]
advantage   优势 [yōu shì]
advertisement   广告 [guǎng gào]
advice   提议 [tí yì] ; 建议 [jiàn yì] ; 忠告 [zhōng gào]
adviser   顾问 [gù wèn]
advocate   辩护律师 [biàn hù lǜ shī]
agreement   约定 [yuē dìng]
agreement   协议 [xié yì]
aim   目标 [mù biāo]
ambition   渴望 [kě wàng]
analysis   分析 [fēn xī]
analyst   分析家 [fēn xī jiā]
anticipation   期望 [qī wàng]
apprentice   学徒 [xué tú]
assets   资产
attachment   附件
attention   注意 [zhù yì]
authority   权力 [quán lì] ; 权威 [quán wēi]
average   平均 [píng jūn]

B
banknote   纸币 [zhǐ bì]
bargain   协议 [xié yì]
bid   出价 [chū jià]
bill of lading   提单
bookkeeping   簿记 [bù jì]
booklet   小册子 [xiǎo cè zi]
booth   货摊 [huò tān]
boss   头 [tóu]
brand   品牌 [pǐn pái] ; 标识 [biāo zhì]
budget   预算 [yù suàn]
bureaucracy   官僚 [guān liáo]
business   生意 [shēng yi] ; 商务 [shāng wù] ; 商业 [shāng yè] ; 企业 [qǐ yè]
businesswoman   女企业家

C
capacity   容量 [róng liàng]
capital   资本 [zī běn] ; 资金 [zī jīn]
career   职业 [zhí yè]
career   民生
cargo   船货 [chuán huò]
catalog   目录 [mù lù]
certificate   证书 [zhèng shū]
change   零钱 [líng qián]
chart   图表 [tú biǎo]
cheque   支票 [zhī piào]
client   顾客 [gù kè]
colleague   同事 [tóng shì]
commerce   贸易 [mào yì]
committee   委员会 [wěi yuán huì]
commodity   商品 [shāng pǐn]
communication   通讯 [tōng xùn]
company   公司 [gōng sī]
compartment   隔间 [gē jiān]
compensation   赔偿 [péi cháng]
competition   竞争 [jìng zhēng]
complaint   控告 [kòng gào] ; 指控 [zhǐ kòng]
conference   正式会议 [zhèng shì huì yì]
constraint   约束 [yuē shù]
consultation   咨询 [zī xún]
consumer   消费者 [xiāo fèi zhě]
contract   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
cooperation   合作 [hé zuò]
cooperative   合作社 [hé zuò shè]
copy   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
corporation   公司
cost   费用 [fèi yòng]
council   理事会 [lǐ shì huì] ; 委员会 [wěi yuán huì]
course   课程 [kè chéng]
credit   信用 [xìn yòng]
currency   货币 [huò bì]
customer   客户 [kè hù]

D
deadline   期限
debt   债务 [zhài wù]
deception   欺骗 [qī piàn]
delivery   交货 [jiāo huò]
demand   需求 [xū qiú]
department   部门 [bù mén]
design   设计 [shè jì] ; 规划 [guī huà]
diagram   图表 [tú biǎo]
diary   日记 [rì jì]
difficulty   困难 [kùn nan]
director   主管 [zhǔ guǎn] ; 经理 [jīng lǐ] ; 管理员 [guǎn lǐ yuán]
distribution   分配 [fēn pèi]
dividend   股息 [gǔ xī]
dollar volume   营业额
doorkeeper   杂工 [zá gōng]
driver   驾驶员 [jià shǐ yuán]
dumping   傾銷
duty   责任 [zé rèn]
duty   关税 [guān shuì]

E
economics   经济学 [jīng jì xué]
economist   经济学家 [jīng jì xué jiā]
economy   经济 [jīng jì]
employee   雇员 [gù yuán]
employer   雇主 [gù zhǔ]
entrepreneur   企业家 [qǐ yè jiā]
environment   环境 [huán jìng]
estate   财产 [cái chǎn]
ethics   伦理学 [lún lǐ xué]
excess   过剩 [guò shèng]
excuse   借口 [jiè kǒu]
experience   经历 [jīng lì]
export   出口 [chū kǒu]

F
fee   费用 [fèi yòng]
fine   罚金 [fá jīn]
firm   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
form   表格 [biǎo gé]
fraud   骗局 [piàn jú]

G
gain   盈利 [yíng lì]
good will   商誉
group   集团 [jí tuán] ; 团体 [tuán tǐ]
guarantee   质保书 [zhì bǎo shū]

H
help   帮助 [bāng zhù] ; 协助 [xié zhù]
holiday   假期 [jià qī]

I
import   进口 [jìn kǒu]
income   收入 [shōu rù]
indebtedness   负债
industry   工业 [gōng yè] ; 制造业 [zhì zào yè]
inflation   通货膨胀 [tōng huò péng zhàng]
insolvency   无力偿付
inspector   检察官 [jiǎn chá guān]
insurance   保险 [bǎo xiǎn]
interest   利息 [lì xī]
invention   创新 [chuàng xīn]
investing   投资 [tóu zī]
invoice   账单 [zhàng dān] ; 发票 [fā piào]

J
job   工作 [gōng zuò]

L
label   标签 [biāo qiān]
labor   劳工 [láo gōng]
laborer   劳动者 [láo dòng zhě]
law   法律 [fǎ lǜ]
lawyer   律师 [lǜ shī]
leave   休假 [xiū jià] ; 缺席 [quē xí]
license   许可证 [xǔ kě zhèng]
load   负荷 [fù hè]
loan   贷款 [dài kuǎn]
loss   失去 [shī qù] ; 失败 [shī bài]

M
management   管理 [guǎn lǐ]
mark   标记 [biāo jì]
market   市场 [shì chǎng]
marketing   市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]
material   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
mean   平均数 [píng jūn shù]
mediator   中介 [zhōng jiè]
meeting   会议 [huì yì]
meeting   相遇 [xiāng yù]
merchandise   商品 [shāng pǐn]
message   信息 [xìn xī]
money   钱 [qián]
moratorium   延期偿付
mortgage   抵押 [dǐ yā]
motto   口号 [kǒu hào]

N
negotiation   谈判 [tán pàn]
novice   新手 [xīn shǒu]

O
occupation   工作 [gōng zuò] ; 职业 [zhí yè] ; 行业 [háng yè]
offer   答应提供
office   办公室 [bàn gōng shì] ; 办事处 [bàn shì chù]
officer   官员 [guān yuán] ; 领导 [lǐng dǎo]
operation   行动 [xíng dòng] ; 操作 [cāo zuò]
overhead   开销
overtime   加班
owner   所有者 [suǒ yǒu zhě] ; 主人 [zhǔ rén]
owner   所有者 [suǒ yǒu zhě]
ownership   所有权 [suǒ yǒu quán]

P
package   包 [bāo] ; 包裹 [bāo guǒ]
package   包裹 [bāo guǒ]
participant   参与者 [cān yù zhě]
password   密码 [mì mǎ]
payment   付款 [fù kuǎn]
pension   退休金 [tuì xiū jīn]
performance   业绩 [yè jì]
permission   许可 [xǔ kě]
plan   计划 [jì huà]
poll   舆论调查
prerequisite   需求 [xū qiú]
prerogative   特权 [tè quán]
presentation   公示 [gōng shì]
president   主席
price   价格 [jià gé]
price   价格 [jià gé]
price   代价 [dài jià]
problem   问题 [wèn tí]
product   产品 [chǎn pǐn]
profession   职业 [zhí yè]
profit   利润 [lì rùn]
prohibition   禁令 [jìn lìng]
property   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]
purchase   购买 [gòu mǎi]

Q
questionnaire   问卷调查 [wèn juàn diào chá]

R
rate   收费 [shōu fèi] ; 费率 [fèi lǜ]
ratification   批准 [pī zhǔn]
rebate   折扣 [zhé kòu]
receipt   收据 [shōu jù]
reminder   记忆
repair   修理 [xiū lǐ]
rest   剩余 [shèng yú]
revenue   毛收入 [máo shōu rù]
reward   报酬 [bào chóu] ; 酬劳 [chóu láo]
right   权利 [quán lì]

S
sale   销售 [xiāo shòu]
section   部门 [bù mén]
section   阶段 [jiē duàn] ; 部分 [bù fèn]
service   服务 [fú wù]
share   股份 [gǔ fèn]
shop   商店 [shāng diàn]
show   表演 [biǎo yǎn]
signature   签名 [qiān míng]
skill   技能 [jì néng]
skill   技能 [jì néng] ; 技巧 [jì qiǎo]
solution   解答
specimen   样本 [yàng běn]
staff   职员 [zhí yuán]
stakeholder   项目负责人
stock   库存 [kù cún]
strike   罢工
structure   构造 [gòu zào] ; 结构 [jié gòu]
subsidiary company   子公司
success   成功 [chéng gōng]
supplier   供应商 [gōng yìng shāng]
support   支持 [zhī chí] ; 援助 [yuán zhù]
surcharge   追加罚款
surname   姓 [xìng]

T
table   表格 [biǎo gé] ; 列表 [liè biǎo]
tax   税 [shuì] ; 税收 [shuì shōu]
team   团队 [tuán duì]
telephone   电话 [diàn huà]
teletypewriter   电传 [diàn chuán]
trade   贸易 [mào yì]
transaction   交易 [jiāo yì]
transcript   复制 [fù zhì]
treaty   条约 [tiáo yuē]
truck   卡车 [kǎ chē]
trust   垄断组织

V
value   价值 [jià zhí]
volunteer   志愿者 [zhì yuàn zhě]

W
wage   工资 [gōng zī]
wholesale   批發
work   行动 [xíng dòng] ; 工作 [gōng zuò]
work force   劳动力 [láo dòng lì]
worker   工人 [gōng rén]
worth   价值 [jià zhí]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.