English to Chinese<br/> Dictionary of Construction

English to Chinese
Dictionary of Construction

 English to Chinese<br/> Dictionary of Construction

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
adhesive   粘合剂 [nián hé jì]
agenda   时间表
agreement   协议 [xié yì]
antifungal   抗真菌剂
arcade   骑楼
arch   拱形 [gǒng xíng]
arch   拱
architecture   建筑 [jiàn zhù]

B
barrier   障碍 [zhàng ài]
bathroom   浴室 [yù shì]
beam   横梁 [héng liáng]
board   板 [pàn]
board   木板 [mù bǎn]
bow   弧
brick   砖 [zhuān]
bridge   齿桥 [chǐ qiáo]
bridge   桥 [qiáo]
bubble   气泡 [qì pào]
bucket   桶 [tǒng]
building   建筑物 [jiàn zhù wù]
bulldozer   推土機

C
cable   电报
carpet   地毯 [dì tǎn]
ceiling   天花板 [tiān huā bǎn]
cement   水泥 [shuǐ ní]
chalice   高脚杯 [gāo jiǎo bēi]
chandelier   吊灯 [diào dēng]
chimney   烟囱 [yān cōng]
color   颜色 [yán sè] ; 色彩 [sè cǎi] ; 颜料 [yán liào]
color   颜色 [yán sè]
column   柱 [zhù]
concentration   浓度
concrete   混凝土 [hùn níng tǔ]
container   容器
contract   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
crack   裂缝
crane   起重机 [qǐ zhòng jī]
credit   信用 [xìn yòng]
cuboid   長方體

D
deadline   期限
density   密度
design   設計
device   设备
door   门 [mén]
drain   排水
dust   灰尘 [huī chén]
dwelling   房子 [fáng zi]
dye   染料 [rǎn liào]

E
electrician   电工
elevator   电梯 [diàn tī]
enamel   珐琅 [fà láng]
excavator   挖掘机 [wā jué jī]
excerpt   节选 [jié xuǎn]

F
facade   正面 [zhèng miàn]
fence   栅栏
fireplace   壁炉
flat   公寓 [gōng yù]
floor   地板 [dì bǎn]
floor   层 [céng]
foundation   根据 [gēn jù]
front   前面

G
gargoyle   怪兽状滴水嘴
gate   门 [mén]
glass   玻璃 [bō li]
glue   胶水 [jiāo shuǐ]
gradient   斜率 [xié lǜ]
ground   土壤 [tǔ rǎng]
gutter   檐槽
gypsum   石膏 [shí gāo]

H
hall   休息室 [xiū xī shì]
hinge   铰链
hole   洞 (Mandarin: dong4 ; Cantonese: dong3)
house   房子 [fáng zi]
housing   住房 [zhù fáng]
hue   色调 [sè diào]
humidity   湿度
hunk   块 [kuài]

I
illuminance   亮度 [liàng dù]
installation   安装 [ān zhuāng]
instrument   工具 [gōng jù]
investing   投资 [tóu zī]

K
kernel   内核

L
lacquer   瓷漆 [cí qī]
ladder   梯子
lantern   灯笼 [dēng lóng]
layout   布局
ledge   壁架
level   水準管
lighting   照明
lime   石灰 [shí huī]
living room   客廳
loan   贷款 [dài kuǎn]
loft   阁楼 [gé lóu]
lumber   木材 [mù cái]

M
mason   泥水匠
mat   垫子 [diàn zi]
material   原料 [yuán liào] ; 材料 [cái liào]
moisture   潮湿 [cháo shī] ; 湿气 [shī qì]
mold   黴菌
mortar   砂浆
mortgage   抵押 [dǐ yā]
mosaic   马赛克

O
office   办公室 [bàn gōng shì] ; 办事处 [bàn shì chù]

P
paint   颜料 [yán liào] ; 涂料 [tú liào] ; 油漆 [yóu qī]
painter   画家
panel   控制面板
paste   浆糊 [jiàng hú]
pipe   管子 [guǎn zi]
pipeline   管道
plan   计划 [jì huà]
plaster of Paris   石膏
plywood   胶合板 [jiāo hé bǎn]
porch   门廊 [mén láng]
portal   大门 [dà mén]
post   杆
powder   粉末 [fěn mò]
pump   泵 [bèng]

R
rake   倾斜
reconstruction   重建
rip   裂口 [liè kǒu]
rivet   铆钉

S
sack   购物袋 [gòu wù dài]
scaffolding   腳手架
sheet   纸张
shower   淋浴器
sidewalk   人行道 [rén xíng dào]
sieve   筛子 [shāi zi]
silicone   硅树脂
siphon   虹吸管
socket   插座 [chā zuò]
stairway   楼梯 [lóu tī]
statics   静力学 [jìng lì xué]
steel   钢 [gāng]
stirrup   镫
structure   结构 [jié gòu]
supervision   监督 [jiān dū]
supplier   供应商 [gōng yìng shāng]
switch   交换机 [jiāo huàn jī]

T
table   桌子 [zhuō zi]
thickness   厚度
toilet   厕所 [cè suǒ]
tool   工具 [gōng jù]
treaty   条约 [tiáo yuē]
trend   趋势 [qū shì]
trowel   灰匙
truck   卡车 [kǎ chē]
tunnel   隧道 [suì dào]

V
valve   阀
varnish   油漆 [yóu qī]
veranda   走廊 [zǒu láng]

W
well   井 [jǐng]
wood   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.