English to Chinese<br/> Dictionary of Ecology

English to Chinese
Dictionary of Ecology

English to Chinese<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accident   事故 [shì gù]
acid rain   酸雨 [suān yǔ]
air   空气 [kōng qì]
air pollution   大气污染
alluvium   沖積層
ammonium nitrate   硝酸铵
area   区域 [qū yù]
ash   灰 [huī]
atmosphere   大气 [dà qì] ; 空气 [kōng qì]
avalanche   雪崩

B
bacteria   細菌
balance   平衡 [píng héng]
biomass   生物质能
biome   生物群系
biosphere   生物圈 [shēng wù quān]
brook   涞
butane   丁烷 [dīng wán]

C
calamity   灾难
capacity   容量 [róng liàng]
carbon dioxide   二氧化碳
carcinogen   致癌物質
carnivore   食肉动物
chlorophyll   叶绿素 [yè lǜ sù]
coal   煤 [méi]
colony   殖民地 [zhí mín dì]
compost   混合肥 [hùn hé féi]
concentration   浓度
conservation   环境保护
consumer   消费者 [xiāo fèi zhě]
coral   珊瑚 [shān hú]
country   国家 [guó jiā]

D
decay   腐烂
density   密度
desert   沙漠
detergent   洗涤剂 [xǐ dí jì]
dioxin   二恶英
district   领土 [lǐng tǔ]
dump   垃圾场

E
earth   土壤 [tǔ rǎng] ; 泥土 [ní tǔ]
ecology   生态学 [shēng tài xué]
ecosystem   生态系统 ; 生态系统
electricity   電學
emission   发射
energy   能量 [néng liàng]
environment   环境 [huán jìng]
environment   环境 [huán jìng]
environmentalism   环境保护主义
erosion   侵蚀作用
ethylene   乙烯 [yǐ xī]

F
fertilizer   肥料 [féi liào]
food chain   食物鏈

G
garbage   垃圾
gas turbine   燃氣渦輪發動機
generator   发电机
glacier   冰川 [bīng chuān]
global warming   全球变暖 [quán qiú biàn nuǎn]
greenhouse effect   温室效应 [wēn shì xiào yìng]
ground   土壤 [tǔ rǎng]
growth   個體發生學

H
herbicide   除草剂 [chú cǎo jì]
herbivore   草食动物
high-level radioactive waste   放射性废料
host   主人
humus   腐殖质
hydrolysis   水解 [shuǐ jiě]
hydrosphere   水圈 [shuǐ quān]

I
iceberg   冰山 [bīng shān]
infrared   红外线
inversion   逆溫

L
lake   湖 [hú]
land   土地 [tǔ dì]
law   法律 [fǎ lǜ]
lichen   青苔 [qīng tái]
lignite   褐煤 [hè méi]
limit   限度 [xiàn dù]
lumber   木材 [mù cái]

M
maximum   最大量
menace   威胁 [wēi xié]
minimum   最小量
mining   采矿 [cǎi kuàng]
moisture   潮湿 [cháo shī] ; 湿气 [shī qì]
monomer   单体 [dān tǐ]
mutation   突变 [tū biàn]

N
national park   国家公园
niche   生态位
nitrogen   氮气 [dàn qì]
noise pollution   噪音污染
nuclear reactor   核反应堆 [hé fǎn yìng duī]

O
ocean   海洋 [hǎi yáng]
oil   油 [yóu]
oil   石油 [shí yóu]
optimum   最佳
outburst   突发
oxygen   氧 [yǎng]
ozone   臭氧 [chòu yǎng]

P
paper   纸 [zhǐ]
parasite   寄生物
parasitism   寄生 [jì shēng
pesticide   农药 [nóng yào]
pH   ph值
phenol   苯酚 [běn fēn]
phosphate   磷酸盐 [lín suān yán]
photosynthesis   光合作用 [guāng hé zuò yòng]
pollution   污染 [wū rǎn]
polyethylene   聚乙烯 [jù yǐ xī]
polymer   聚合体 [jù hé tǐ]
population   人口 [rén kǒu]
power station   发电站 [fā diàn zhàn]
precaution   安全措施
precipitation   降水
propane   丙烷 [bǐng wán]
protection   保护

R
rain   雨 [yǔ]
recycling   再循环再利用 [zài lì yòng]
region   区域 [qū yù]
region   地区 [dì qū] ; 区域 [qū yù]
regulation   规章
rule   原则

S
saltpeter   硝酸钾
sediment   存
sewage   污水
shrub   灌木 [guàn mù]
silage   青贮饲料
sludge   粘性物质
smog   烟雾 [yān wù]
sodium nitrate   硝酸鈉
solar energy   太阳能 [tài yáng néng]
starch   淀粉 [diàn fěn]
steppe   大草原(特指西伯利亚一带没有树木的)
stream   漕
sulfur dioxide   二氧化硫 [èr yǎng huà liú]
sun   太阳 [tài yáng]
symbiosis   互利共生
system   系统 [xì tǒng]

T
tanker   油轮 [yóu lún]
thaw   解冻
thickness   厚度
toxin   毒素
tree   树 [shù]
tundra   凍土層
turbine   涡轮发动机

U
United Nations   联合国 [Lián hé guó]
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization   联合国教科文组织
urea   尿素 [niào sù]

V
vegetation   植物
volcano   火山

W
warmth   热
waste   垃圾 [lā jī] ; 废物 [fèi wù]
water pollution   水污染
wind   风 [fēng]
wind farm   風力發電廠
windmill   风车 [fēng chē]
wood   木头 [mù tou] ; 木材 [mù cái]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.