English to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

English to Chinese
Dictionary of Insurance

 English to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
agreement   协议 [xié yì]

B
balance sheet   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]

C
calamity   灾难
cash   现金
character   虚构角色
committee   委员会 [wěi yuán huì]
company   公司 [gōng sī]
contract   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]

D
date   日期 [rì qī]
duty   责任 [zé rèn]

F
fee   费用 [fèi yòng]
firm   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
frequency   频率 [pín lǜ]

G
gain   盈利 [yíng lì]
guess   猜测 [cāi cè]

H
hospital   医院 [yī yuàn]
human   人类 [rén lèi]

I
insolvency   无力偿付
investor   投资者

L
limit   限度 [xiàn dù]

M
market   市场 [shì chǎng]
menace   威胁 [wēi xié]

P
payment   付款 [fù kuǎn]
profit   利润 [lì rùn]
property   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]

R
real estate   不動產
risk   危险

S
stake   赌注

T
treaty   条约 [tiáo yuē]

V
value   价值 [jià zhí]

W
worth   价值 [jià zhí]

Y
year   年 [nián]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2019, Dicts.info. All rights reserved.