English to Chinese<br/> Dictionary of Logistics

English to Chinese
Dictionary of Logistics

 English to Chinese<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
act   表现
action   行动
activation   激活 ; 激活
activity   活动
administration   管理 [guǎn lǐ]
advantage   优势 [yōu shì]
agency   局
agreement   协议 [xié yì]
air   空气 [kōng qì]
alarm   警报 [jǐng bào]
algorithm   算法 [suàn fǎ]
apparent   显然 [xiǎn rán]
approachability   無障礙環境
arrangement   组织
artificial intelligence   人工智能
association   协会
atmosphere   大气 [dà qì] ; 空气 [kōng qì]
attachment   附件
authentication   鉴定
author   创始人
authority   权力 [quán lì] ; 权威 [quán wēi]

B
bid   出价 [chū jià]
bill of lading   提单
board   板 [pàn]
browser   浏览器 [liú lǎn qì]
bulk   大量 [dà liàng]
business   生意 [shēng yi] ; 商务 [shāng wù] ; 商业 [shāng yè] ; 企业 [qǐ yè]

C
cable   电报
capacity   容量 [róng liàng]
capital   首都 [shǒu dū]
capital   资本 [zī běn] ; 资金 [zī jīn]
carbon   碳 [tàn]
cargo   船货 [chuán huò]
categorization   分类
cause   原因 [yuán yīn]
cellular phone   手机 [shǒu jī]
channel   渠道 [qú dào]
choice   选择
city   城市 [chéng shì]
code   加密
commodity   商品 [shāng pǐn]
competence   能力
complete   完全
component   元件
concept   概念 [gài niàn]
configuration   配置
connect   连接 [lián jiē]
connection   连接 [lián jiē]
consortium   企业联合
constraint   约束 [yuē shù]
container   容器
contract   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]
contribution   贡献 [gòng xiàn]
control   掌管
cost   费用 [fèi yòng]
customer   客户 [kè hù]
cycle   循环 [xún huán]

D
data mining   数据挖掘 [shù jù wā jué]
database   数据库 [shù jù kù]
decree   法令 [fǎ lìng]
delay   耽搁
density   密度
design   设计
dispatch   派遣
distribution   分配 [fēn pèi]
distributor   配送者
division   划分 [huà fēn]
document   文档
dollar volume   营业额
driver   驾驶员 [jià shǐ yuán]
duty   关税 [guān shuì]

E
e-mail   电子邮件
east   东方 [dōng fāng]
element   成份 [chéng fèn]
entire   全部的
exchange   交换
export   出口 [chū kǒu]
express   快车 [kuài chē]

F
fabrication   生产 [shēng chǎn]
feature   特征
fence   栅栏
finish   完成
flat   平的
flexibility   灵活性
freight   运费
function   功能 [gōng néng] ; 作用 [zuò yòng]
fusion   熔合 [róng hé]

G
globalization   全球化 [quán qiú huà]

H
hour   小时 [xiǎo shí] ; 钟头 [zhōng tóu]
hydrogen   氢 [qīng]

I
import   进口 [jìn kǒu]
import   进口 [jìn kǒu]
internet   互联网
inventory   库存 [kù cún]

L
license   许可证 [xǔ kě zhèng]
logistics   后勤 [hòu qín]

M
main   首要 (shǒuyào) ; 重要 (zhòngyào)
majority   多数
manner   方式
mean   平均数 [píng jūn shù]
meaning   意义 [yì yì]
median   中值
merchandise   商品 [shāng pǐn]
message   信息 [xìn xī]
messenger   信差
model   模型 [mó xíng]

N
network   网络
nitrogen   氮气 [dàn qì]
north   北方 [běi fāng]
number   数

O
occupation   工作 [gōng zuò] ; 职业 [zhí yè] ; 行业 [háng yè]
operation   行动 [xíng dòng] ; 操作 [cāo zuò]
operation   性能
optimization   优化 [yōu huà]
order   命令 [mìng lìng]
order   规则 [guī zé]
order   吩咐
order   定购
ordering   次序 [cì xù]
organization   组织 [zǔ zhī] ; 机构 [jī gòu] ; 团体 [tuán tǐ]
origin   源
oxygen   氧 [yǎng]

P
palette   调色板 [tiáo sè bǎn]
part   部分
part   部分
pipeline   管道
plan   计划 [jì huà]
plan   计划 [jì huà]
prepare   准备
prerogative   特权 [tè quán]
present   现在的
present   现在 [xiàn zài]
price   价格 [jià gé]
price   代价 [dài jià]
procedure   过程
process   过程 [guò chéng] ; 进程 [jìn chéng]
product   产品 [chǎn pǐn]
production   生产 [shēng chǎn]
production   生产
productiveness   生产力 [shēng chǎn lì]
profit   利润 [lì rùn]
prognosis   发射
protocol   协议 [xié yì]
put   安放

Q
quality   品质

R
ratification   批准 [pī zhǔn]
reward   裨益 [bì yì] ; 好处
rich   富的 ; 富裕的

S
scheme   方案
service   服务 [fú wù]
set   集合 [jí hé]
show   展览
south   南方 [nán fāng]
speed   速度 [sù dù]
standardization   标准化
storehouse   仓库
structure   结构 [jié gòu]
supplier   供应商 [gōng yìng shāng]
system   系统 [xì tǒng]

T
time   时间 [shí jiān]
total   总体
traffic   交易
transaction   交易 [jiāo yì]
transport   运输 [yùn shū]
transportation   運輸 ; 运输 (yùnshū)
trust   垄断组织

V
value   价值 [jià zhí]
van   货车
volt   伏特

W
warehouse   仓库
waste   垃圾 [lā jī] ; 废物 [fèi wù]
website   网站
weight   重力 [zhòng lì]
weight unit   重量
west   西方 [xī fāng]
WWW   环球网


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.