English to Chinese<br/> Dictionary of Marketing

English to Chinese
Dictionary of Marketing

 English to Chinese<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
address   地址 [dì zhǐ]
adjudication   裁决
advertisement   广告 [guǎng gào]
aim   目标 [mù biāo]
amount   数量
analysis   分析 [fēn xī]
arrangement   组织
author   创始人

B
bid   出价 [chū jià]
brand   品牌 [pǐn pái] ; 标识 [biāo zhì]
budget   预算 [yù suàn]
bulk   大量 [dà liàng]
business cycle   景氣循環

C
case   服务案例
categorization   分类
chance   机会
class   社会阶层
client   顾客 [gù kè]
club   俱乐部 [jù lè bù]
collection   收集 [shōu jí]
combination   組合
commodity   商品 [shāng pǐn]
communication   通讯 [tōng xùn]
company   公司 [gōng sī]
company   陪伴 [péi bàn]
competition   竞争 [jìng zhēng]
competitor   竞争对手
complexity   复杂性
consumer   消费者 [xiāo fèi zhě]
consumption   消耗
consumption   消费
contest   竞争 [jìng zhēng] ; 竞赛 [jìng sài] ; 比赛 [bǐ sài]
copy   副本 [fù běn] ; 备份 [bèi fèn]
copy   模仿
copy   复制
copyright   版权
corporation   公司
culture   文明 [wén míng]
custom   习惯 [xí guàn]
customer   客户 [kè hù]
cycle   循环 [xún huán]

D
data   数据 [shù jù] ; 资料 [zī liào]
database   数据库 [shù jù kù]
decision   结论 [jié lùn] ; 决定 [jué dìng]
decree   法令 [fǎ lìng]
demography   人口学 [rén kǒu xué]
dependability   可靠性
depression   经济危机
designation   标识
differentiation   区别
disposition   性格 [xìng gé]
distribution   分配 [fēn pèi]
distributor   配送者
division   划分 [huà fēn]
dumping   傾銷

E
elasticity   弹性
environment   环境 [huán jìng]
environment   环境 [huán jìng]
evaluation   分级
evolution   进化 [jìn huà] ; 发展 [fā zhǎn]
exchange   交换
experiment   试验 [shì yàn]

F
fee   费用 [fèi yòng]
feedback   反馈 [fǎn kuì]
fidelity   忠诚
flexibility   灵活性
frequency   频率 [pín lǜ]
frequency   頻率
future   将来 [jiāng lái] ; 未来 [wèi lái]

G
globalization   全球化 [quán qiú huà]
goal   目的地 [mù dì dì]
guarantee   确保
guarantee   质保书 [zhì bǎo shū]

H
habit   习惯 [xí guàn]
handiness   可用性
help   帮助 [bāng zhù] ; 协助 [xié zhù]
home   家 [jiā]
hypothesis   假设 [jiǎ shè]

I
idea   想法 [xiǎng fǎ]
identify   识别
image   形象 [xíng xiàng] ; 公众形象
importance   重要性
income   收入 [shōu rù]
influence   影响
information   信息 [xìn xī]
interest   兴趣 [xìng qu]
internet   互联网
intranet   企业内部互联网

K
knowledge   知道 [zhī dao] ; 认识 [rèn shi]

L
lawsuit   诉讼 [sù sòng]
layout   布局
learning   学习 [xué xí]
location   位置
logistics   后勤 [hòu qín]
loyalty   忠诚

M
management   管理 [guǎn lǐ]
market   市场 [shì chǎng]
marketing   市场营销 [shì chǎng yíng xiāo]
meaning   意义 [yì yì]
measurement   测量 [cè liáng]
merchandise   商品 [shāng pǐn]
milieu   环境 [huán jìng]
mission   任务 [rèn wu]
monopoly   垄断 [lǒng duàn]
motivation   动机 [dòng jī]

N
nature   大自然
negotiation   谈判 [tán pàn]

O
offer   答应提供
oligopoly   寡头垄断
opinion   观点 [guān diǎn] ; 看法 [kàn fǎ]
opportunity cost   机会成本 [jī huì chéng běn]
ordering   次序 [cì xù]
organization   组织 [zǔ zhī] ; 机构 [jī gòu] ; 团体 [tuán tǐ]
orientation   方向
origin   源

P
packaging   包装 [bāo zhuāng]
percept   知觉 [zhī jué]
picture   图象 [tú xiàng] ; 画面 [huà miàn]
population   人口 [rén kǒu]
position   地位
price   价格 [jià gé]
price   价格 [jià gé]
price   代价 [dài jià]
procedure   过程
process   过程 [guò chéng] ; 进程 [jìn chéng]
product   产品 [chǎn pǐn]
productiveness   生产力 [shēng chǎn lì]
prognosis   发射
proposal   提议 [tí yì] ; 建议 [jiàn yì]
prosperity   繁荣 [fán róng]
psychology   心理学
public relations   公共关系 [gōng gòng guān xì]
purchase   购买 [gòu mǎi]
purpose   功能 [gōng néng] ; 用处 [yòng chu]
put   安放

Q
quality   品质
questionnaire   问卷调查 [wèn juàn diào chá]

R
range   范围
recession   经济衰退 [jīng jì shuāi tuì]
recipient   接收人
relation   关系 [guān xì]
research   研究 [yán jiū]
resolution   决议
rivalry   竞争

S
sample   样本 [yàng běn]
sample   尝试 [cháng shì]
scheme   方案
security   安全
sense   意义 [yì yì]
service   服务 [fú wù]
society   社会 [shè huì]
subsidy   补贴 [bǔ tiē]
substitution   替换 [tì huàn]
supervision   监督 [jiān dū]
support   支持 [zhī chí] ; 援助 [yuán zhù]
system   系统 [xì tǒng]

T
technology   工程學
technology   科技 [kē jì] ; 工艺 [gōng yì]
telemarketing   电话营销
trademark   商标 [shāng biāo]
transcript   复制 [fù zhì]
transport   运输 [yùn shū]
transportation   運輸 ; 运输 (yùnshū)
trend   趋势 [qū shì]

U
utilitarianism   功利主义 [gōng lì zhǔ yì]

V
value   价值 [jià zhí]
variable   变数 [biàn shù]

W
wealth   财富 [cái fù]
website   网站
wholesale   批發
worth   价值 [jià zhí]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.