English to Czech<br/> Dictionary of Accounting

English to Czech
Dictionary of Accounting

 English to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberrance   odchylka ; úchylka ; deviace
abrogation   derogace ; zrušení ; odvolání
account   účet
accountancy   účetnictví
accounting   účetnictví
accounting   účetnictví
activate   aktivovat
administration   správa
advance   záloha
adviser   konzultant ; poradce ; rádce
advocate   právní zástupce ; obhájce ; advokát
affiliate   pobočka
allowance   grant ; příděl ; kapesné
amalgamation   sloučení ; fúze
annuity   renta ; anuita ; důchod
anomaly   odchylka ; anomálie
appeal   odvolání
appraisal   hodnocení ; ocenění ; odhad
arrangement   uspořádání ; organizace
assets   aktiva ; majetek
association   sdružení ; asociace
attendance   účast
authority   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění

B
balance sheet   rozvaha
band   banda ; tlupa
band   kapela
bid   nabídka ; oferta
bond   obligace ; dlužní úpis
bonus   prémie ; bonus
bookkeeping   účetnictví
bounty   prémie ; odměna
branch   filiálka ; pobočka
budget   rozpočet
businessman   obchodník
buying   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování

C
calculation   kalkulace ; propočet ; výpočet
capital   kapitál
carrier   dopravce
cash   hotové peníze
check   účet
cheque   šek
claim   pohledávka
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
coalition   sdružení ; koalice
commitment   závazek ; věrnost
commodity   zboží
company   podnik ; firma
compensation   kompenzace
conglomerate   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
conversion   konverze ; přeměna ; změna
cooperative   družstvo
copy   kopie ; opis
cost   náklady ; výdaje
costing   kalkulace
coupon   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
cover   kryt ; víko ; obal
credit   kredit ; úvěr
creditor   věřitel
customs   clo

D
daily   denní
debenture   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
debit   debet
debt   dluh
decision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
defrayal   úhrada
deposit   záruka ; záloha ; kauce
depository   depozitář ; sklad
depreciation   odpis
deviation   odchylka
diary   deník ; diář
directory   seznam ; adresář ; soupis
disclaimer   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
distress   zabavení ; exekuce
dividend   dividenda
document   dokument ; listina ; doklad
dollar volume   obrat
duty   povinnost ; závazek
duty   clo

E
emission   emise ; vysílání ; vyzařování
emolument   příjem
employee   zaměstnanec
employer   zaměstnavatel
enable   aktivovat ; zapnout
entrepreneur   podnikatel
entry   zápis
envelope   obal
equipment   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
estate   majetek ; statek
estate   pozemky
estimation   odhadnutí ; ocenění
evaluation   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
excess   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
exchange   burza
expense   náklady

F
fabrication   sestavení ; výroba
fabrication   výroba
falsification   falšování ; padělání
fee   poplatek
filing cabinet   kartotéka
financing   financování
firm   firma
force   personál ; osádka ; osazenstvo
foreclosure   prekluze
forfeit   zástava
forgery   padělání
fortune   bohatství ; majetek ; jmění
foundation   nadace
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
gain   výtěžek ; zisk
gang   gang ; banda ; skupina ; tlupa
gear   výstroj
good will   dobrá pověst ; goodwill
group   seskupení ; skupina
guarantee   záruka ; ručení
guarantee   záruka
guarantor   ručitel ; garant
guess   dohad ; odhad

H
hauler   přepravce

I
income   výdělek ; příjem
incomplete   neúplný
indebtedness   zadluženost ; závazek
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
interest   úrok
inventory   inventář
investing   investice ; investování
investment   investice
invoice   faktura ; účet

K
kit   vybavení ; výstroj

L
laborer   pracovník ; dělník
lawyer   právník ; advokát ; zmocněnec
lender   věřitel ; půjčovatel
levy   odvod ; daň ; poplatek
license   licence
license   povolení ; licence
liquidity   likvidita
loan   půjčka ; úvěr
logbook   deník
loss   ztráta
loss   ztráta

M
majority   většina
management   management ; řízení ; vedení
material   materiál ; hmota
monopoly   monopol
mortgage   hypotéka

N
notary   notář

O
offer   nabídka
opinion   posudek
option   opce
ordering   organizace ; uspořádání
organization   organizace
overhead   režie ; provozní režie
overproduction   nadprodukce ; nadvýroba

P
packaging   obal
part   kus ; díl ; podíl ; část
part   díl ; podíl ; část
participation   podílení se ; účast
patent   patent
pawn   zástava
payee   příjemce platby
pension   důchod ; penze
pledge   zástava ; záruka
possession   vlastnictví
precaution   ochrana ; opatření ; záruka
product   výsledek
product   produkt
production   produkce
production   výroba
profit   výtěžek ; profit ; zisk
profitability   rentabilita ; ziskovost
property   majetek ; vlastnictví
proposal   návrh
protest   protest
purchase   pořízení ; nákup ; koupě

Q
quorum   kvorum
quota   kvóta

R
ration   příděl
rationalization   racionalizace
rebate   rabat ; sleva
recapitulation   rekapitulace
reception   přijetí ; recepce
refund   vrácení peněz ; refundace
register   registr ; soupis
registration   registrace ; zapsání ; zápis
reimbursement   refundace ; náhrada ; úhrada
remittance   úhrada
remonstrance   námitka
rent   nájemné ; činže
repayment   splacení­ ; splátka
reserve   rezerva
rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
retailer   maloobchodník
retraction   odvolání
revenue   příjem
revocation   stornování ; odvolání ; zrušení
roll   soupis
royalty   honorář ; licenční poplatek

S
sale   prodej ; odbyt
share   akcie
shell   obal ; plášť
sleeve   obal
solvency   platební schopnost ; solventnost
staff   zaměstnanci ; personál ; štáb
stock   zásoba
stock exchange   burza cenných papírů
stockholder   akcionář
subcontractor   subdodavatel
subsidiary company   dceřiná společnost ; pobočka
subsidy   podpora
subvention   subvence

T
tax   daň ; zdanění
team   družstvo ; tým ; mužstvo
traffic   doprava ; provoz
transcript   opis

U
union   svaz ; unie ; sdružení

W
wage   odměna ; plat ; mzda
wear   opotřebení
wholesaler   velkoobchodník
worker   pracovník ; pracující
wrapping   obal ; balení

Y
yaw   odchylka ; vychýlení ; odbočení


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.