English to Czech<br/> Dictionary of Business

English to Czech
Dictionary of Business

 English to Czech<br/> Dictionary of Business

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
access   přístup
accord   souhlas
account   účet
accountancy   účetnictví
accountant   účetní
accounting   účetnictví
achieve   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
addendum   příloha ; dodatek
administration   administrace
adoption   akceptace ; přijetí
advantage   výhoda
advertisement   propagace ; reklama ; inzerát
advice   rada
adviser   konzultant ; poradce ; rádce
advocate   právní zástupce ; obhájce ; advokát
agreement   dohoda
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
aim   záměr ; účel ; cíl
ambition   touha ; sen ; ambice
analysis   analýza ; rozbor
analyst   analytik
anticipation   očekávání
anticipation   očekávání
apology   omluva
apprentice   učeň
article   artikl
assent   souhlas
assets   aktiva ; majetek
associate   společník
attachment   příloha
attention   pozornost
authority   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
authorization   autorizování ; autorizace
available   disponibilní ; použitelný ; přístupný ; dostupný
average   průměr

B
banknote   bankovka
bargain   obchod
bargaining   vyjednávání ; smlouvání
bid   nabídka ; oferta
bill of lading   nákladní list ; konosament
bookkeeper   účetní
bookkeeping   účetnictví
booklet   prospekt ; brožura
booth   kabina ; stánek ; bouda ; budka
boss   vedoucí ; šéf
branch   filiálka ; pobočka
brand   druh ; značka ; model ; typ
budget   rozpočet
bureaucracy   byrokracie
business   obchod
business card   vizitka
business enterprise   podnikání ; obchod
businesswoman   podnikatelka ; obchodnice

C
calculation   kalkulace ; propočet ; výpočet
capacity   kapacita ; objem ; obsah
capital   kapitál
career   zaměstnání ; povolání
career   kariéra
cargo   užitečné zatížení ; náklad
catalog   katalog
certificate   certifikát ; vysvědčení ; atest ; potvrzení ; osvědčení
certification   certifikace ; osvědčení ; potvrzení
change   drobné
charge   poplatek
chart   tabulka
cheque   šek
clerk   úředník
client   klient
collaborator   partner ; společník ; spolupracovník
colleague   spolupracovník ; kolegyně ; kolega
commerce   obchod
committee   komise ; výbor
commodity   zboží
communication   komunikace
company   podnik ; firma
compartment   oddělení
compensation   kompenzace
competition   konkurence
complaint   nářek
complaint   stížnost ; obžaloba
concession   povolení ; koncese
concurrence   souhlas ; shoda
conference   konference
consent   svolení ; souhlas
consignee   příjemce ; adresát
constraint   omezení
consultation   konzultace ; porada
consumer   spotřebitel ; konzument
contract   smlouva ; kontrakt
cooperation   spolupráce ; součinnost ; kooperace
cooperative   družstvo
coordination   koordinace
copier   kopírka
copy   kopie ; opis
corporation   korporace
cost   náklady ; výdaje
council   rada ; koncil
course   kurz ; školení
credit   kredit ; úvěr
currency   měna
customer   zákazník ; klient ; odběratel

D
deadline   termín ; lhůta
debt   dluh
deception   oklamání ; podvod
defect   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
delivery   doručení ; dodání ; dodávka
demand   poptávka
demand   potřeba
department   odbor ; oddělení ; sekce
design   návrh
development   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
diagram   diagram
diary   deník ; diář
difficulty   obtížnost
directive   směrnice ; předpis ; pokyn
director   manažer ; řídící pracovník ; ředitel ; direktor ; správce
disagreement   nesouhlas ; neshoda
disapprobation   nesouhlas
discount   sleva
distribution   distribuce
distribution   distribuce
dividend   dividenda
dollar volume   obrat
doorkeeper   portýr ; vrátný
driver   řidič ; šofér
due   poplatek
dumping   dumping
duty   povinnost ; závazek
duty   clo

E
economics   ekonomie
economist   ekonom
economy   hospodářství ; ekonomika
employee   zaměstnanec
employer   zaměstnavatel
entrepreneur   podnikatel
environment   prostředí
estate   majetek ; statek
ethics   etika
excess   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
excuse   omluva
experience   zkušenost
export   vývoz ; export
exporter   exportér ; vývozce
exporting   vývoz ; export

F
fair   veletrh
fee   poplatek
fine   pokuta
firm   firma
form   formulář ; tiskopis
fraud   podvod

G
gain   výtěžek ; zisk
good will   dobrá pověst ; goodwill
graph   graf
group   seskupení ; skupina
guarantee   záruka

H
help   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
holiday   dovolená ; prázdniny

I
import   dovoz
importer   dovozce ; importér
income   výdělek ; příjem
indebtedness   zadluženost ; závazek
industry   průmysl
inflation   inflace
insolvency   nesolventnost ; insolvence ; platební neschopnost
insolvent   insolventní
inspector   inspektor
insurance   pojištění
interest   úrok
introduction   zavedení ; uvedení ; debut
invention   inovace ; novinka ; vynález
invest   investovat
investing   investice ; investování
investment   investice
invoice   faktura ; účet

J
job   úloha ; práce ; úkol

L
label   etiketa ; nálepka ; visačka ; značka
labor   práce
laborer   pracovník ; dělník
law   zákon
lawyer   právník ; advokát ; zmocněnec
leave   dovolená
license   licence
license   povolení ; licence
load   břemeno ; zatížení ; náklad ; zátěž
loan   půjčka ; úvěr
loss   ztráta
loss   ztráta

M
management   management
management   management ; řízení ; vedení
mark   značka ; znak
market   trh
marketing   marketing
marketplace   tržiště
material   materiál ; hmota
mean   střední hodnota ; průměr
mediator   zprostředkovatel ; prostředník
meeting   setkání ; schůzka
meeting   setkání
merchandise   zboží
message   zpráva
money   peníze
moratorium   moratorium
mortgage   hypotéka
motto   heslo ; motto ; slogan

N
negotiation   vyjednávání ; jednání
novice   začátečník ; nováček

O
occupation   zaměstnání ; práce
offer   nabídka
office   kancelář
officer   úředník
operation   operace
output   výtěžek ; výnos
overhead   režie ; provozní režie
overtime   přesčas
owner   vlastník ; držitel ; majitel
owner   majitel ; vlastník
ownership   držení ; vlastnictví

P
package   balení ; svazek ; balík
package   balík
participant   účastník
password   heslo
payment   platba
pension   důchod ; penze
performance   provedení ; vykonání ; výkon
permission   povolení ; svolení ; dovolení
photocopier   kopírovací stroj ; kopírka
plan   plán
poll   průzkum ; anketa
prerequisite   předpoklad ; požadavek
prerogative   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
presentation   prezentace
president   generální ředitel ; předseda
price   cena
price   cena
price   cena
problem   problém
product   produkt
profession   povolání
profit   výtěžek ; profit ; zisk
prohibition   zákaz
promotion   reklama
property   majetek ; vlastnictví
purchase   pořízení ; nákup ; koupě

Q
qualification   kvalifikace
questionnaire   dotazník

R
rate   tarif ; sazba
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
rebate   rabat ; sleva
receipt   potvrzení ; stvrzenka
refreshment   občerstvení
refusal   odmítnutí
rejection   zamítnutí ; odmítnutí
reminder   upomínka ; památka
repair   oprava
repayment   splacení­ ; splátka
report   reportáž ; zpráva
resignation   rezignace
rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
restriction   restrikce ; omezení
return   výnos ; výtěžek
revenue   příjem
reward   odměna
right   právo

S
sale   prodej ; odbyt
section   oddělení ; divize ; oddíl
section   oddíl ; oddělení ; sekce ; úsek
selection   selekce ; výběr
sender   odesílatel
service   obsluha ; služba ; servis
share   akcie
shop   obchod ; krám
show   show ; přehlídka ; představení
signature   podpis
skill   dovednost
skill   zručnost ; dovednost
solution   řešení
specimen   ukázka ; vzorek
speculator   spekulant
staff   zaměstnanci ; personál ; štáb
stagnation   stagnace
stakeholder   podílník
stall   stánek
stock   zásoba
strike   stávka
structure   struktura
subsidiary company   dceřiná společnost ; pobočka
success   úspěch
supplier   dodavatel
supply   zásoba
support   podpora ; opora
surcharge   příplatek ; přirážka ; doplatek
surname   příjmení

T
table   tabulka
tax   daň ; zdanění
team   družstvo ; tým ; mužstvo
telephone   telefon
teletypewriter   dálnopis ; telex
term   termín ; pojem
trade   obchod
trainee   nováček ; učeň
transaction   transakce
transcript   opis
treaty   smlouva ; pakt
truck   nákladní auto
trust   kartel ; trust

V
value   hodnota ; cena
volunteer   dobrovolník

W
wage   odměna ; plat ; mzda
wholesale   velkoobchod
work   práce
work   dílo
work force   lidská síla ; pracovní síla
worker   pracovník ; pracující
workman   pracovník
workplace   pracoviště
worth   cena ; hodnota


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.