English to Czech<br/> Dictionary of Ecology

English to Czech
Dictionary of Ecology

English to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accident   nehoda
acid rain   kyselý déšť
act   zákon
adaptation   adaptace
air   vzduch ; ovzduší
air pollution   znečištění ovzduší
alluvium   naplavenina
ambiance   atmosféra
ammonium nitrate   dusičnan amonný
area   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
artificial   umělý
ash   popel
atmosphere   atmosféra
atmosphere   atmosféra
avalanche   lavina
azote   dusík

B
bacteria   baktérie ; bakterie
balance   rovnováha
balance   rovnováha
biomass   biomasa
biomass   biomasa
biome   biom
biosphere   biosféra
breakdown   porucha ; selhání
brook   potok
butane   butan

C
calamity   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
capacity   kapacita ; objem ; obsah
carbon dioxide   oxid uhličitý
carcinogen   karcinogen
carnivore   masožravec
catastrophe   katastrofa ; pohroma
chlorofluorocarbon   freon
chlorophyll   chlorofyl
cinder   popel
coal   uhlí
colony   osídlení ; kolonie ; osada
compost   kompost
concentration   koncentrace
conservation   ochrana přírody
consumer   spotřebitel ; konzument
contamination   kontaminace ; znečištění ; zamoření
control   kontrola
coral   korál
country   země
crash   bouračka ; havárie

D
damp   vlhkost
debacle   katastrofa ; debakl ; fiasko
decay   rozklad ; hnití ; rozpad
decomposition   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
decomposition   hniloba ; rozklad
defilement   znečištění ; znečištěnost
density   hustota
desert   poušť
detergent   detergent ; prací prostředek ; saponát
dioxin   dioxin
dissolution   rozklad
district   teritorium ; území ; provincie ; obvod ; okrsek
dump   skládka

E
earth   zemina ; půda ; země
ecology   ekologie
ecosystem   ekosystém
electricity   elektřina
emission   emise ; vysílání ; vyzařování
energy   energie
environment   prostředí
environment   okolí ; prostředí ; životní prostředí
environmentalism   environmentalismus
equilibrium   vyváženost ; rovnováha
erosion   eroze
erosion   eroze
ethylene   etylén
exhaust   výfukový plyn
extraction   extrakce ; těžba

F
factitious   nepřirozený ; strojený ; umělý
fertilizer   hnojivo
food chain   potravní řetězec
fuel   palivo

G
garbage   odpadky ; pomyje ; smetí
gas turbine   plynová turbína
generator   generátor
glacier   ledovec
global warming   globální oteplování
greenhouse effect   skleníkový efekt
ground   zemina ; půda
growth   ontogeneze ; narůstání
gumminess   lepkavost ; viskozita

H
heat   teplo
herbicide   herbicid
herbivore   býložravec
high-level radioactive waste   jaderný odpad
host   hostitel
humus   humus
hydrolysis   hydrolýza
hydrosphere   hydrosféra

I
iceberg   ledovec
infrared   infračervený
insulation   izolace
inversion   inverze
inversion   inverze

K
keeping   poručenství ; úschova

L
lake   jezero
land   pozemek
land   pevnina ; souš ; zem
law   zákon
lichen   lišejník
lignite   hnědé uhlí ; lignit
limit   limit ; hranice ; mez
limit   limit
loch   jezero
lumber   dřevo ; řezivo ; dříví

M
man-made   syntetický ; umělý
maximum   maximum
menace   hrozba
microbe   mikrob ; bakterie ; zárodek
minimum   minimum
mining   těžení ; těžba
moisture   vlhkost ; vláha
monomer   monomer
mutation   mutace

N
national park   národní park
natural   přírodní
niche   ekologická nika
nitrogen   dusík
nuclear reactor   reaktor

O
ocean   oceán
oil   olej
oil   ropa
optimum   optimum
outburst   erupce ; výbuch
oxygen   kyslík
ozone   ozón ; ozon

P
paper   papír
parasite   cizopasník ; parazit
parasitism   parazitizmus ; příživnictví
pesticide   pesticid
pH   kyselost
phenol   fenol
phenol   fenol
phosphate   fosforečnan ; fosfát
photosynthesis   fotosyntéza
poise   rovnováha
poisonous   jedovatý ; toxický
pollutant   škodlivina
pollution   znečištění
polyethylene   polyetylén ; polyetylen ; igelit
polymer   polymer
population   obyvatelstvo ; populace
power station   elektrárna
precaution   ochrana ; opatření ; záruka
precipitation   srážky
propane   propan
protection   ochrana

Q
quota   kvóta

R
radioactive   radioaktivní
rain   déšť
rain   dešťová voda ; déšť
recycling   recyklace
region   region
region   krajina ; region ; oblast
regulation   regulující ; regulace
rule   princip

S
saltpeter   sanytr ; ledek
sediment   sediment ; usazenina
self-sufficient   soběstačný
sewage   splašky
shrub   křoví ; keř
silage   siláž
silt   bahno
sludge   sliz ; bláto ; kal
smog   smog
sodium nitrate   dusičnan sodný
solar energy   sluneční energie
sourness   kyselost
stamina   energie ; výdrž
starch   škrob
steppe   step
stream   vodní tok
substrate   substrát
sulfur dioxide   oxid siřičitý
sun   slunce
symbiosis   symbióza
system   systém ; soustava

T
tanker   tanker ; cisternová loď
thaw   obleva ; tání
thickness   hustota
toxic   otravný ; toxický
toxin   toxin
tree   strom
tundra   tundra
turbine   turbína

U
ultraviolet   ultrafialový
United Nations   OSN
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization   organizace pro vědu, kulturu a vzdělání ; UNESCO ; Unesco
urea   močovina

V
vegetation   rostlinstvo ; vegetace ; flóra
viscosity   viskozita ; vazkost
volcanic eruption   erupce
volcano   sopka

W
warmth   teplo
waste   odpad
water pollution   znečištění vody
wind   vítr
windmill   větrný mlýn
wood   dřevo


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.