English to Czech<br/> Dictionary of Economics

English to Czech
Dictionary of Economics

 English to Czech<br/> Dictionary of Economics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
account   účet
accountancy   účetnictví
adjustment   přizpůsobení ; seřízení ; úprava
administration   správa
advertisement   propagace ; reklama ; inzerát
agenda   program
alteration   modifikace ; úprava ; změna
alternative   alternativa
arrears   nedoplatky
auction   dražba

B
balance   rovnováha
balance of payments   platební bilance
balance sheet   rozvaha
bank   banka
banking   bankovnictví ; bankéřství
banknote   bankovka
bankrupt   bankrotář ; úpadce
bankrupt   zruinovat
bankruptcy   bankrot ; úpadek ; krach
bargain   obchod
barter   výměnný obchod ; výměna
billboard   bilboard
bonus   prémie ; bonus
budget   rozpočet
burden   zatížit ; zatěžovat
business   obchod
business enterprise   podnikání ; obchod
buy   koupit ; nakoupit ; nakupovat ; zakoupit

C
capital   hlavní město
capital   kapitál
capitalism   kapitalismus
cash   proplatit ; inkasovat
cash   hotové peníze
cash   hotové peníze
cash machine   bankomat
catalyst   katalyzátor
central bank   centrální banka
change   drobné
cheap   laciný ; levný
cheque   šek
choice   volba ; výběr
collection   sbírka ; kolekce
commerce   obchod
commodity   zboží
concentration   koncentrace
concession   povolení ; koncese
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
conserve   spořit ; šetřit ; uspořit
consortium   konsorcium ; syndikát
contribution   dar
country   země
credit   kredit ; úvěr
credit card   kreditní karta
creditor   věřitel
currency   měna

D
data   informace ; data
deathrate   mortalita ; úmrtnost
debt   dluh
deflation   deflace
defrayal   úhrada
demand   poptávka
demand   nárok
demand   potřeba
deposit   záruka ; záloha ; kauce
deposit   vložit ; uložit
depression   krize
descent   původ ; rod
discount   sleva
dividend   dividenda
division   segmentace ; rozdělení
dollar   dolar
dollar   dolar
donor   dárce
doubt   pochybnost ; nejistota ; pochyba
duty   clo

E
earn   vydělat ; vydělávat
economic   ekonomický
economic growth   hospodářský růst
economics   ekonomie
economist   ekonom
economy   úspornost
economy   hospodářství ; ekonomika
economy   spoření
economy   šetrnost
efficiency   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
equity   jmění
estate   pozemky
estate   majetek ; statek
evade   vyhýbat se ; vyhnout se
excess   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
exchange   směna ; výměna
expense   náklady
expense   vydání ; výdaj
extremum   špička

F
factory   továrna
Federal Reserve System   Federální rezervní systém
financier   finančník
Food and Drug Administration   Úřad pro kontrolu potravin a léků (FDA)
fourth   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť

G
game theory   teorie her
General Agreement on Tariffs and Trade   Všeobecná dohoda o clech a obchodu
generalization   generalizace
globalization   globalizace
good   dobro ; dobrota
government   vláda
grant   grant
gross domestic product   hrubý domácí produkt

H
heterogeneous   heterogenní ; různorodý
holding company   holdingová společnost
homogeneous   stejnorodý ; homogenní
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
immigration   imigrace
import   dovážet ; importovat ; dovézt
import   dovoz
incentive   pobídka ; stimul ; podnět ; popud
income   výdělek ; příjem
income statement   výkaz zisku a ztráty
indigence   chudoba ; nouze
interest   úrok
International Monetary Fund   Mezinárodní měnový fond
invest   investovat
investing   investice ; investování
investor   investor
invoice   faktura ; účet

J
jurisprudence   jurisprudence ; právnictví ; právní věda

K
Keynes   John Maynard Keynes
know-how   know-how

L
labor   práce
lack   nedostatek
land   pozemek
law   zákon
lender   věřitel ; půjčovatel
leverage   vliv
loan   půjčka ; úvěr
loss   ztráta
loss   ztráta

M
macroeconomics   makroekonomie
management   management
management   management ; řízení ; vedení
market   trh
marriage   manželství
meaning   smysl ; význam
measure   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
microeconomics   mikroekonomie
monetary   peněžní
money   peníze
monopsony   nákupní monopol
mortgage   hypotéka
motivation   motivace ; pohnutka

N
Nash equilibrium   Nashova rovnováha
nation   národ
National Association of Securities Dealers Automated Quotations   NASDAQ
nationalization   znárodnění
natural resource   přírodní zdroj
need   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
net   čistý
nominal   jmenovitý ; nominální
North American Free Trade Agreement   NAFTA

O
occupation   zaměstnání ; práce
oligopoly   oligopol
opportunity cost   náklady obětované příležitosti
option   opce
order   objednávka
Organization of American States   Organizace amerických států
Organization of Petroleum-Exporting Countries   Organizace zemí vyvážejících ropu
origin   počátek
output   výtěžek ; výnos
overproduction   nadprodukce ; nadvýroba

P
packaging   obal
patent   patent
pay   platit ; zaplatit
payment   platba
payroll   výplatní listina
peak   vrcholek
penny   cent
percent   procento
percept   vnímání ; vjem
perception   vnímavost
plan   plán
portfolio   portfolio ; portfólio
problem   problém
profit   výtěžek ; profit ; zisk
profit   profitovat
profitability   rentabilita ; ziskovost
prognosis   předpověď ; prognóza
promotion   reklama
protectionism   protekcionismus

Q
quantity   množství ; kvantita
quota   kvóta

R
rate   tarif ; sazba
rate   odhadnout
real   opravdový ; skutečný ; pravý
reappraisal   přehodnocení ; revalvace
rebate   rabat ; sleva
receipt   potvrzení ; stvrzenka
recession   recese
recycling   recyklace
redemption   splácení ; umořování
refund   vrátit peníze ; refundovat ; splatit
regulation   vyhláška ; nařízení ; předpis
rent   nájemné ; činže
reserve   rezerva
respect   ctít ; respektovat
return   výnos ; výtěžek
royalty   honorář ; licenční poplatek
rule   pravidlo

S
sale   prodej ; odbyt
satisfaction   uspokojení
save   uspořit ; šetřit
savings   úspory
scarcity   nedostatek
science   věda
section   segment ; část
segment   rozdělit ; segmentovat
sell   prodávat ; prodat
skill   zručnost ; dovednost
Smith   Adam Smith
spending   vynaložení ; výdaje ; vydání
stagflation   stagflace
stagnation   stagnace
stockholder   akcionář

T
tax   zdanit
tax   daň ; zdanění
taxman   berní úředník ; výběrčí daní
taxpayer   daňový poplatník
technology   technologie
teller   pokladník
theory   teorie
top   vrchol ; vrcholek
trade   obchod
trade   obchodovat
treasury   státní pokladna
treasury   státní pokladna
trust   kartel ; trust

U
unemployed   nezaměstnaný
unemployment   nezaměstnanost
unilateral   jednostranný
union   sjednocení ; unifikace

V
value   hodnota ; cena
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
VAT   daň z přidané hodnoty ; DPH
very   moc ; velmi ; velice

W
wage   odměna ; plat ; mzda
wealth   bohatství
wealth   zámožnost ; bohatství ; bohatost
weight   váha
welfare   blaho
wish   přání
World Trade Organization   Světová obchodní organizace


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.