English to Czech<br/> Dictionary of Finance

English to Czech
Dictionary of Finance

 English to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandon   opustit ; zanechat
acquisition   akvizice
agency   agentura
agency   úřad
agent   agent
aim   záměr ; účel ; cíl
alternative   alternativa
amalgamation   sloučení ; fúze
amortization   odpis
annuity   renta ; anuita ; důchod
appraisal   hodnocení ; ocenění ; odhad
arbitrage   směnečná arbitráž
arithmetic mean   aritmetický průměr
ascent   stoupání
ask   požádat ; žádat ; poprosit
ask   zeptat ; ptát
assets   aktiva ; majetek
assignment   úkol
assignment   úkol
auditor   auditor
authority   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
authorization   autorizování ; autorizace

B
balance of payments   platební bilance
balance sheet   rozvaha
bank   banka
bankbook   vkladní knížka
banknote   bankovka
barrier   překážka ; bariéra
barter   výměnný obchod ; výměna
basis   základna ; podklad ; báze
bear   medvěd
bid   nabídka ; oferta
bill of lading   nákladní list ; konosament
blend   smíchat ; smísit ; promíchat
bond   obligace ; dlužní úpis
bounty   prémie ; odměna
break   přerušit
break   přerušení
broker   makléř
bulk   množství
bull   býk

C
calculate   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
call   telefonovat ; volat
can   konzervovat
cancel   anulovat ; odvolat ; zrušit
carry   nosit ; nést
cash   proplatit ; inkasovat
cash   hotové peníze
cash   hotové peníze
cash machine   bankomat
category   kategorie
cheap   laciný ; levný
cheque   šek
choice   volba ; výběr
claim   pohledávka
class   sociální třída
classify   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collect   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
collection   sbírka ; kolekce
combination   kombinace
combination   kombinování ; mísení ; kombinace
command   rozkaz ; příkaz
commercial   komerční
commercial   reklama
committee   komise ; výbor
confirm   potvrdit ; potvrzovat
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
congestion   ucpání ; zahlcení ; přecpání
conglomerate   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
consequence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consortium   konsorcium ; syndikát
convertibility   směnitelnost ; konvertibilita
convey   vyjádřit ; vyjadřovat
cooperation   spolupráce ; součinnost ; kooperace
correlation   korelace
course   kurz ; školení
credit card   kreditní karta
creditor   věřitel
currency   měna

D
debenture   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
debit   debet
debit card   debetní karta
debt   dluh
debtor   dlužník
decree   nařízení ; dekret ; výnos
default   nezaplatit ; nezaplatit dluh ; neplnit ; neplnit závazek
defrayal   úhrada
delete   smazat ; vymazat
demarcation   ohraničení
depository   depozitář ; sklad
depreciation   odpis
deregulation   deregulace
devaluation   devalvace
difference   rozdíl
direction   instrukce
discount   sleva
discount rate   diskontní sazba
discrepancy   rozpor
dispersion   rozptýlení
distinction   rozdíl
distribution   distribuce
distribution   distribuce
diversification   diverzifikace
dividend   dividenda
doubt   pochybnost ; nejistota ; pochyba
draft   směnka
duration   trvání ; délka

E
efficiency   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
elasticity   pružnost ; elasticita
emission   emise ; vysílání ; vyzařování
end   končit ; skončit
euro   euro
Eurodollar   eurodolar
evaluation   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
event   událost
event   případ
expiration   uplynutí
extermination   likvidace ; vyhlazení

F
floor   podlaha ; zem
flow   proudit ; téci ; téct
forfeit   zástava
franc   frank
fund   fond
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
goal   cíl
good will   dobrá pověst ; goodwill
guarantee   záruka ; ručení
guarantor   ručitel ; garant

H
hostile   nepřátelský

I
independence   samostatnost ; nezávislost
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
insurance   pojištění
interest   úrok
interest   zájem
internet   Internet ; internet
intervention   intervence ; zákrok ; zásah
inventory   inventář
inventory   inventarizace ; inventura
investing   investice ; investování
investment   investice

K
karat   karát

L
leaseholder   nájemce
lender   věřitel ; půjčovatel
lessor   pronajímatel
letter of credit   akreditiv
leverage   vliv
limit   limit ; hranice ; mez
limit   limit
limit   omezit ; limitovat ; omezovat
liquidation   zrušení společnosti ; likvidace
liquidity   likvidita
local   lokální ; místní
long   dlouhý
long   dlouhý

M
market   trh
marketplace   tržiště
mean   střední hodnota ; průměr
mean   znamenat
mistake   chyba
money market   peněžní trh
mortgage   hypotéka
multiplier   multiplikátor ; násobitel

N
need   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat
net   čistý
net   síť
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
nominal   jmenovitý ; nominální
normal distribution   normální rozdělení
note   poznámka

O
offer   nabídnout ; nabízet
offer   nabídka
opening   mezera
opposite   protiklad ; opak
option   opce
order   příkaz ; rozkaz ; povel
order   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
order   nařídit
order   objednávka
ordering   organizace ; uspořádání
output   výtěžek ; výnos

P
parity   parita
part   kus ; díl ; podíl ; část
part   díl ; podíl ; část
participation   podílení se ; účast
pawn   zástava
payee   příjemce platby
payer   plátce
pension fund   penzijní fond
perpetuity   věčnost
pit   léčka ; past
pledge   zástava ; záruka
point   bod
point   tečka ; bod
portfolio   portfolio ; portfólio
preemption   předkupní právo
principal   jistina
production   produkce
production   výroba
profit   výtěžek ; profit ; zisk
promissory note   vlastní směnka
prospectus   prospekt
proxy   zmocněnec
proxy   zplnomocnění ; plná moc

Q
quota   kvóta

R
range   dosah ; rámec
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
rate of exchange   devizový kurz
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
reappraisal   přehodnocení ; revalvace
rebate   rabat ; sleva
reinsurance   zajištění
rejection   zamítnutí ; odmítnutí
remainder   rozdíl
repayment   splacení­ ; splátka
replica   replika ; duplikát
reproduction   reprodukce
reserve   rezervovat ; zamluvit
resistance   odpor
resistance   opozice ; odpor
return   výnos ; výtěžek
revenue   příjem
rich   bohatý
risk   riskovat
risk   nebezpečí ; riziko

S
savings   úspory
share   akcie
short   krátký
solvency   platební schopnost ; solventnost
specialist   specialista
spread   rozšiřování ; šíření
stagflation   stagflace
stake   sázka
stakeholder   podílník
standard deviation   standardní odchylka
stockholder   akcionář
stop   zastavit
suppress   potlačovat ; potlačit
swap   vyměnit

T
tag   štítek ; visačka
target   zaměřit ; zacílit
time   čas
time   čas
time deposit account   termínovaný vklad
title   titulek ; nadpis
title   nazvat ; pojmenovat
trader   obchodník ; dealer
trick   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
trust   kartel ; trust
trustee   opatrovník ; správce

U
unit   jednotka
use   užití ; upotřebení ; užívání ; využití

V
validation   potvrzení ; validace
VAT   daň z přidané hodnoty ; DPH
venture capital   rizikový kapitál
verbal   slovní

W
whole   jednotka
whole life insurance   životní pojištění


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.