English to Czech<br/> Dictionary of Law

English to Czech
Dictionary of Law

 English to Czech<br/> Dictionary of Law

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandonment   zřeknutí se
abolish   zrušit
abrogation   derogace ; zrušení ; odvolání
accomplice   spolupachatel ; spoluviník ; komplic
act   čin ; skutek
action   žaloba
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
adjudicator   soudce
adoption   adoptování ; adopce
agent   agent
agreement   dohoda
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
alias   přezdívka
alibi   alibi
alimony   výživné ; alimenty
allegation   obvinění
amendment   pozměňovací návrh
appeal   odvolání
arbiter   rozhodčí ; soudce
argument   argument
arson   žhářství
aspersion   pomluva
autonomy   územní samospráva ; autonomie

B
bail   kauce
bankrupt   bankrotář ; úpadce
bankruptcy   bankrot ; úpadek ; krach
bench   lavička ; lavice
bequeath   odkázat
bequest   dědictví
blackmail   vydírání
blame   vina
breach   trhlina
bribery   podplácení ; uplácení ; korupce
burglary   vloupání

C
case   případ
challenge   vyzvat
challenge   vyzvání ; výzva
chamber   komora
charge   poplatek
civil   civilní
claim   požadavek ; nárok
client   klient
company   podnik ; firma
confession   zpověď
connoisseur   znalec
consent   svolení ; souhlas
consequence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
conspiracy   konspirace ; spiknutí
contempt   opovržení
contract   smlouva ; kontrakt
conviction   odsouzení
copy   kopie ; opis
copyright   autorské právo ; copyright
corruptness   korupce ; podplácení
counterfeit   imitace ; napodobenina ; padělek
court   soud
covenant   smlouva
crime   zločin
crime   trestný čin ; zločin ; trestná činnost
criminal   zločinec
criminal   kriminální ; trestný ; zločinný
customer   zákazník ; klient ; odběratel

D
damages   náhrada škody ; odškodnění
debt   dluh
decision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
defame   pomlouvat ; hanobit ; pomluvit
defendant   obžalovaný
defender   ochránce ; obránce ; strážce
defrayal   úhrada
denial   odmítnutí
disclaimer   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
disobedience   neposlušnost
dispossession   vyvlastnění
divorce   rozvod
document   dokument ; listina ; doklad
doubt   pochybnost
doubt   pochybnost ; nejistota ; pochyba
due   poplatek

E
embezzle   zpronevěřit
estate   majetek ; statek
ethics   etika
evidence   důkaz
evidence   důkaz
examination   zkoumání ; zkouška
excuse   omluva
expert   expert
extradition   vydání

F
fact   fakt
fairness   spravedlnost
falsehood   nepravda ; lež
family   čeleď
fault   vina
feature   vlastnost
federal   federální
fee   poplatek
felony   těžký zločin
filibuster   filibustering
filing cabinet   kartotéka
fine   pokuta
forbid   zakázat ; zakazovat
forge   falšovat ; zfalšovat
forgery   padělání
fraud   podvod
fraud   podvod
freedom   svoboda

G
guarantee   záruka
guilt   vina
guilty   vinný ; vinen

H
heir   dědic
homicide   vražda ; zabití

I
illicit   nedovolený
immune system   imunitní systém
imposter   falšovatel ; padělatel ; podvodník
inalienable   nezcizitelný
incompetent   nekompetentní
indictment   obžaloba ; obvinění
inequitable   nespravedlivý
inheritance   dědictví
interference   rušení
interrogate   vyslýchat ; vyšetřovat
intervention   vměšování
investment   investice

J
judge   soudce
judgment   rozsudek ; soud
jurisprudence   jurisprudence ; právnictví ; právní věda
jury   porota
justice   spravedlnost

K
kidnapping   únos
killer   vrah
kin   příbuzní ; klan ; rod
kinsfolk   příbuzenstvo

L
language   jazyk ; řeč
larceny   krádež
law   zákon
law of constant proportion   zákon stálých poměrů slučovacích
lawsuit   kauza ; proces
lease   pronájem
legal   legální ; zákonný
legal power   jurisdikce
legislation   legislativa ; zákonodárství
legislative act   ustanovení
lend   půjčit ; zapůjčit
levy   odvod ; daň ; poplatek
libel   pomluva ; nactiutrhání
liberty   volnost ; svoboda
litigation   spor ; proces
loan   půjčka ; úvěr
looting   rabování

M
manslaughter   zabití
misdemeanor   trestný čin ; přestupek ; přečin
mortgage   hypotéka
murder   vražda
murderer   vrah

O
oath   přísaha
offense   útok ; ofenzíva
official   oficiální
official   funkcionář
opinion   posudek
opinion   rozsudek
owner   majitel ; vlastník
ownership   držení ; vlastnictví

P
partnership   partnerství
patent   patent
Pauli exclusion principle   Pauliho vylučovací princip
payment   platba
penalty   sankce ; pokuta
penalty   trest ; penále
perjury   křivá přísaha
petition   petice
police   policie
possession   vlastnictví
power of attorney   plná moc
practice   praxe
presumption   presumpce
price   cena
price   cena
price   cena
principle of relativity   obecný princip relativity
prison   vězení
private   soukromý
private   individuální
probation   podmíněné propuštění na svobodu ; podmíněný trest ; zkušební lhůta
proceeding   jednání
professional   profesionál ; odborník
proof   důkaz
property   vlastnost
property   vlastnost ; atribut
property   majetek ; vlastnictví
prosecutor   prokurátor
prostitution   prostituce
protection   ochrana
prove   dokazovat ; prokázat ; dokázat
provision   výhrada
punish   pokutovat ; penalizovat ; potrestat
punishment   trest

Q
quorum   kvorum

R
rape   znásilnění
rationale   princip
rectify   napravit ; opravit
redress   náprava
referendum   referendum
rent   pronajmout
restriction   restrikce ; omezení
retribution   trest
right   napravit
robbery   loupež
rule   vládnout

S
sabotage   sabotovat
sabotage   sabotáž
scandal   pomluvy
smear   pomluva
smuggling   pašeráctví ; pašování
speech   mluva ; řeč
subpoena   obsílka
summons   předvolání ; obsílka
supply   zásobování ; dodávání
swindle   podvádět ; podvést ; oklamat ; ošidit

T
tenant   nájemník ; nájemce ; pachtýř
testimony   svědectví
title   název
trademark   značka
transcript   opis
transfer   dopravit ; přenést ; přemístit ; transferovat
treachery   zrada
treason   zrada
treaty   smlouva ; pakt
trial   proces
trustee   opatrovník ; správce
truth   pravdivost

U
unconstitutional   protiústavní ; neústavní
unfair   nespravedlivý ; nečestný
unlawful   ilegální
usury   lichvářství ; lichva

V
vagrancy   tuláctví
validation   potvrzení ; validace
validity   platnost
value   hodnota ; cena
vandalism   chuligánství ; vandalismus
verdict   rozsudek
veto   veto
victim   oběť
violate   porušit

W
will   vůle
will   poslední vůle ; závěť
witness   svědek
worth   cena ; hodnota
writ   nařízení ; výnos
wrong   nesprávný ; chybný
wrong   nespravedlnost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.