English to Czech<br/> Dictionary of Logistics

English to Czech
Dictionary of Logistics

 English to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
act   zákon
act   jednat ; činit
action   čin
activation   aktivace
activity   aktivita ; činnost
administration   administrace
advantage   výhoda
agency   úřad
agreement   shoda
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
air   vzduch ; ovzduší
alarm   alarm ; poplach
algorithm   algoritmus
alternative   alternativa
apparent   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
approachability   přístupnost
argue   hádat se ; přít se
arrangement   uspořádání ; organizace
articulation   spoj
artificial intelligence   umělá inteligence
association   sdružení ; asociace
atmosphere   atmosféra
attachment   příloha
audit   kontrolovat ; revidovat
authentication   ověření ; autentizace
author   autor
authority   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
authorization   autorizování ; autorizace
avail   užitek ; prospěch
average   průměrný

B
bid   nabídka ; oferta
bill of lading   nákladní list ; konosament
board   deska
browser   webový prohlížeč
bulk   množství
bundle   svazek ; snop
business   obchod
buying   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování

C
cable   kabel
calculation   kalkulace ; propočet ; výpočet
capacity   kapacita ; objem ; obsah
capital   hlavní město
capital   kapitál
carbon   uhlík
cargo   užitečné zatížení ; náklad
carrier   nositel ; nosič
carrier   dopravce
categorization   kategorizace ; klasifikace ; třídění
cause   příčina ; důvod
cause   přimět
cellular phone   mobilní telefon ; mobil
channel   kanál
choice   volba ; výběr
city   velkoměsto ; metropole
clock   změřit čas
code   kód
code   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
commodity   zboží
competence   kompetence
complete   kompletní ; dokonalý
component   komponenta
concept   koncepce ; koncept
configuration   konfigurace
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
connect   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
connection   spojení ; vazba
consignee   příjemce ; adresát
consignment   zásilka
consortium   konsorcium ; syndikát
constraint   omezení
constriction   úzké místo
container   kontejner ; přepravka
contract   smlouva ; kontrakt
contribution   příspěvek
control   kontrola
control   kontrolovat ; ovládat ; řídit
conveyor belt   dopravník ; transportér ; dopravní pás
cost   náklady ; výdaje
cushion   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
customer   zákazník ; klient ; odběratel
cycle   cyklus

D
dashboard   palubní deska
data mining   data mining
database   databáze
decree   nařízení ; dekret ; výnos
delay   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
density   hustota
design   navrhnout
detail   detail
discard   odhodit ; vyhodit ; zahodit
dispatch   odeslání
distribution   distribuce
distribution   distribuce
distributor   distributor
division   segmentace ; rozdělení
document   dokument ; listina ; doklad
dollar volume   obrat
dominance   nadvláda ; převaha
driver   řidič ; šofér
duty   clo

E
e-mail   elektronická pošta ; e-mail
east   východ
element   prvek ; element
entire   celý
exchange   směna ; výměna
export   vývoz ; export
express   rychlík
express   vyjádřit

F
fabrication   výroba
fare   jízdné
feature   vlastnost
fence   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
finish   dokončit ; ukončit ; skončit
first-rate   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
flat   rovný ; plochý
flexibility   ohebnost ; pružnost
freight   dopravné
full   celkový ; úplný
function   funkce
functional   funkční
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
globalization   globalizace

H
hour   hodina
hydrogen   vodík ; H

I
import   dovážet ; importovat ; dovézt
import   dovoz
internet   Internet ; internet
introduce   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
inventory   inventář
inventory   inventarizace ; inventura

L
license   povolení ; licence
logistics   logistika

M
main   hlavní ; podstatný
majority   většina
manner   způsob
mean   střední hodnota ; průměr
meaning   smysl ; význam
measure   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
median   střední hodnota ; medián
merchandise   zboží
message   zpráva
messenger   kurýr ; posel
model   model

N
neglect   vynechat ; opominout ; přeskočit
network   síť
nitrogen   dusík
north   sever
number   očíslovat

O
occupation   zaměstnání ; práce
operate   obsluhovat ; ovládat
operation   operace
operation   fungování ; chod
optimization   optimalizace
order   pořádek
order   příkaz ; rozkaz ; povel
order   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
order   objednávka
ordering   organizace ; uspořádání
organization   organizace
origin   pramen ; zdroj ; původ
overload   přetížit
oxygen   kyslík

P
packing   balení
palette   paleta
part   kus ; díl ; podíl ; část
part   díl ; podíl ; část
pipeline   potrubí
plan   naplánovat
plan   plán
plan   hodlat ; chystat se ; plánovat
planning   plánování
position   pozice
prediction   předpověď
prepare   přichystat ; připravit
prerogative   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
present   nynější ; přítomný ; současný
present   současnost
price   cena
price   cena
procedure   procedura ; pochod ; postup ; proces
process   proces
process   zpracovat ; zpracovávat
procurement   opatření
product   produkt
production   produkce
production   výroba
productiveness   produktivita
profit   výtěžek ; profit ; zisk
prognosis   předpověď ; prognóza
promotion   reklama
protocol   protokol
put   pokládat ; umístit ; položit

Q
quality   kvalita

R
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
report   reportáž ; zpráva
retailer   maloobchodník
return   výnos ; výtěžek
reward   prospěch
rich   bohatý

S
scheme   strategie ; schéma
seller   prodávající ; prodavač
service   obsluha ; služba ; servis
services   služby
set   množina
show   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
south   jih
speed   rychlost
standardization   normalizace ; standardizace
storehouse   skladiště
structure   konstrukce ; stavba ; struktura
supplier   dodavatel
system   systém ; soustava

T
time   čas
tot   sečíst ; udělat součet
total   celek
traffic   doprava ; provoz
transaction   transakce
transport   doprava ; přeprava
transportation   doprava ; přeprava ; přemístění
trust   kartel ; trust

V
value   hodnota ; cena
van   dodávka
volt   volt

W
warehouse   skladiště
waste   odpad
website   internetová stránka ; webpage
weight   váha
weight unit   váha
west   západ
WWW   World Wide Web ; WWW


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.