English to Czech<br/> Dictionary of Management

English to Czech
Dictionary of Management

 English to Czech<br/> Dictionary of Management

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
ability   schopnost
acquisition   akvizice
agency   agentura
agency   úřad
agreement   dohoda
agreement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
alternative   alternativa
appraisal   hodnocení ; ocenění ; odhad
aptitude   schopnost
arrangement   uspořádání ; organizace
audacity   smělost ; odvaha
authority   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
authorize   zmocnit ; autorizovat ; oprávnit

B
boldness   smělost ; odvaha
brainstorming   brainstorming
brand   druh ; značka ; model ; typ
bribery   podplácení ; uplácení ; korupce
business   obchod
business enterprise   podnikání ; obchod

C
capability   způsobilost ; schopnost
capacity   schopnost
capacity   kapacita ; objem ; obsah
case   případ
categorization   kategorizace ; klasifikace ; třídění
character   charakter
chemical element   prvek
climate   podnebí ; klima
colloquy   rozhovor
commerce   obchod
company   podnik ; firma
compensation   kompenzace
competence   kompetence
competition   konkurence
competitor   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
condition   situace ; stav
conference   konference
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
connection   spojení ; vazba
contract   smlouva ; kontrakt
control   kontrola
convention   konvence ; pravidlo
conversation   konverzace
corruptness   korupce ; podplácení
courage   statečnost ; udatnost ; odvaha
covenant   smlouva
criticism   kritika
culture   kultura
cycle   cyklus

D
data   informace ; data
date   datum
dearth   nedostatek ; nouze
defect   defekt ; chyba ; nedostatek ; závada ; kaz
defect   nedostatek ; vada
deficiency   nedostatek ; schodek
deficit   nedostatek ; deficit ; manko
department store   obchod
dependability   spolehlivost ; bezporuchovost
depreciation   odpis
deputation   delegace
description   popis
design   vzor
directory   seznam ; adresář ; soupis
disposition   temperament ; charakter ; povaha

E
element   prvek ; element
endowment   nadání ; talent
esteem   vážnost ; respekt ; úcta
examination   zkouška
example   vzor
experiment   experiment ; pokus

F
faculty   schopnost
firm   firma
fitness   schopnost
flair   talent
framework   struktura
function   funkce

G
gain   výtěžek ; zisk
guess   dohad ; odhad

H
handiness   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
hierarchy   hierarchie
histogram   histogram
holder   držitel ; majitel ; vlastník

I
ideal   ideál ; vzor
information   informace
information   informace
integrity   neporušenost ; integrita ; celistvost ; jednota
interview   rozhovor ; interview
invention   inovace ; novinka ; vynález
investing   investice ; investování
investment   investice

K
kind   druh ; typ

L
lack   nedostatek
lawsuit   kauza ; proces
limit   limit ; hranice ; mez
limit   limit
list   seznam
litigation   spor ; proces
loyalty   loajalita ; věrnost

M
management   management
management   management ; řízení ; vedení
marketing   marketing
matrix   matice ; matrice
method   metoda
methodology   metodologie
mission   poslání
model   model
model   model
motivation   motivace
motivation   motivace ; pohnutka

N
nature   povaha

O
ordering   organizace ; uspořádání
organization   organizace
orientation   orientace
owner   vlastník ; držitel ; majitel
owner   majitel ; vlastník

P
personality   osobnost ; charakter
place   místo ; funkce
position   pozice
position   pozice
power   moc ; síla
predilection   záliba ; obliba
priority   priorita ; přednost
procedure   procedura ; pochod ; postup ; proces
process   proces
productiveness   produktivita
profit   výtěžek ; profit ; zisk
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
purpose   funkce ; účel
purveyor   dodavatel

Q
quality   kvalita
question   otázka ; dotaz

R
regulation   regulující ; regulace
repute   reputace
rule   pravidlo

S
sample   ukázka ; vzor
scarcity   nedostatek
settlement   dohoda
share   akcie
shop   obchod ; krám
specification   specifikace
specimen   ukázka ; vzorek
standard   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
state   stav
stimulation   povzbuzení ; stimulace
structure   struktura
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
supplier   dodavatel
surveillance   dozor ; dohled
survey   studie

T
talk   rozhovor ; hovor ; rozmluva ; řeč
template   vzor ; šablona ; předloha
test   test
theory   teorie
trade   obchod
treaty   smlouva ; pakt
trial   proces
type   druh ; typ

V
value   hodnota ; cena
version   varianta
vision   vize

W
wage   odměna ; plat ; mzda
worth   cena ; hodnota
worthiness   hodnota ; cennost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.