English to Czech<br/> Dictionary of Marketing

English to Czech
Dictionary of Marketing

 English to Czech<br/> Dictionary of Marketing

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
achieve   dosahovat ; dosáhnout ; docílit
address   adresa
adjudication   rozhodnutí ; rozsudek
advertisement   propagace ; reklama ; inzerát
affect   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
aim   záměr ; účel ; cíl
allowance   grant ; příděl ; kapesné
amount   množství
analysis   analýza ; rozbor
apportionment   alokace ; rozdělení
appraisal   hodnocení ; ocenění ; odhad
arrangement   uspořádání ; organizace
assortment   sortiment
author   autor
authorization   autorizování ; autorizace
avail   užitek ; prospěch

B
backing   mecenášství ; podpora ; opora
bendability   pružnost ; ohebnost
beneficial   prospěšný
bid   nabídka ; oferta
brand   druh ; značka ; model ; typ
brand name   značka
budget   rozpočet
bulk   množství
business cycle   hospodářský cyklus
buying   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování

C
case   případ
categorization   kategorizace ; klasifikace ; třídění
chance   příležitost ; šance
charge   poplatek
class   sociální třída
client   klient
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collection   sbírka ; kolekce
combination   kombinace
combination   kombinování ; mísení ; kombinace
commitment   závazek ; věrnost
commodity   zboží
communication   komunikace
company   podnik ; firma
company   společnost
competition   konkurence
competitor   rival ; soupeř ; protivník ; konkurent ; sok
complexity   komplexnost ; složitost
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
consumer   spotřebitel ; konzument
consumption   spotřeba
consumption   spotřeba
contentment   spokojenost
contest   soutěž
control   kontrola
copy   kopie ; opis
copy   napodobit ; napodobovat ; imitovat
copy   kopírovat ; zkopírovat
copyright   autorské právo ; copyright
corporation   korporace
culture   kultura
custom   zvyklost ; obyčej
customer   zákazník ; klient ; odběratel
cycle   cyklus

D
data   informace ; data
database   databáze
decision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
decree   nařízení ; dekret ; výnos
demand   poptávka
demography   demografie
dependability   spolehlivost ; bezporuchovost
depression   deprese
depression   krize
designation   identifikace
development   vývoj ; rozvoj ; zdokonalování
differentiation   diferenciace
differentiation   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
disposition   temperament ; charakter ; povaha
distribution   distribuce
distribution   distribuce
distributor   distributor
division   segmentace ; rozdělení
due   poplatek
dumping   dumping

E
elasticity   pružnost ; elasticita
environment   prostředí
environment   okolí ; prostředí ; životní prostředí
estimation   odhadnutí ; ocenění
evaluation   hodnocení
evolution   evoluce ; vývoj
exchange   burza
exchange   směna ; výměna
execution   implementace ; realizace ; uskutečnění
experiment   experiment ; pokus
exporting   vývoz ; export

F
fee   poplatek
feedback   odezva
fidelity   věrnost
flexibility   ohebnost ; pružnost
frequency   kmitočet ; frekvence
frequency   četnost
future   budoucnost

G
give   pružnost
globalization   globalizace
goal   cíl
good   dobro ; dobrota
good   poctivý ; čestný
guarantee   zabezpečit ; zajistit ; zaručit
guarantee   záruka ; ručení
guarantee   záruka

H
habit   zvyk
handiness   použitelnost ; přístupnost ; dostupnost ; obratnost
help   pomoc ; asistence ; výpomoc ; podpora
heterogeneity   různorodost
home   domov ; bydliště
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
idea   myšlenka ; idea ; představa ; nápad
identify   identifikovat
image   obraz
importance   význam ; důležitost
income   výdělek ; příjem
influence   ovlivňovat ; ovlivnit
informant   informátor
information   informace
information   informace
integration   integrace
interest   zájem
internet   Internet ; internet
intranet   intranet
invest   investovat

K
knowledge   vědomosti ; znalosti

L
lawsuit   kauza ; proces
layout   uspořádání ; rozmístění
learning   učení ; osvojování vědomostí
levy   odvod ; daň ; poplatek
litigation   spor ; proces
location   umístění ; místo
logistics   logistika
loyalty   loajalita ; věrnost

M
management   management
management   management ; řízení ; vedení
market   trh
marketing   marketing
marketplace   tržiště
meaning   smysl ; význam
measurement   měření
merchandise   zboží
milieu   prostředí
mission   mise
mixture   smíšenina ; směs
monopoly   monopol
motivation   motivace ; pohnutka

N
nature   povaha
negotiation   vyjednávání ; jednání

O
offer   nabídka
oligopoly   oligopol
opinion   rozsudek
opinion   stanovisko ; názor
opportunity cost   náklady obětované příležitosti
ordering   organizace ; uspořádání
organization   organizace
orientation   orientace
origin   pramen ; zdroj ; původ

P
packaging   obal
participation   podílení se ; účast
pass on   předat
percept   vnímání ; vjem
perception   vnímavost
personality   osobnost ; charakter
picture   obraz ; obrázek
place   místo
place   místo ; funkce
planning   plánování
population   obyvatelstvo ; populace
position   pozice
position   pozice
practice   zvyk
prediction   předpověď
prediction   předpověď ; předpovídání ; věštění
price   cena
price   ohodnotit ; ocenit
price   cena
price   cena
procedure   procedura ; pochod ; postup ; proces
process   proces
product   produkt
productiveness   produktivita
prognosis   předpověď ; prognóza
promotion   povýšení
promotion   reklama
proposal   návrh
prosperity   prosperita ; blahobyt
psychology   psychologie
public relations   styk s veřejností
purchase   pořízení ; nákup ; koupě
purpose   funkce ; účel
put   pokládat ; umístit ; položit

Q
quality   kvalita
questionnaire   dotazník

R
range   dosah ; rámec
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
reach   dosahovat ; dosáhnout
reach   dosah
recession   recese
recipient   příjemce ; adresát
relation   relace ; vztah
research   výzkum ; zkoumání ; bádání
resolution   prohlášení ; rozhodnutí ; vyhlášení ; deklarace ; rezoluce
retailer   maloobchodník
rivalry   soupeření

S
sample   ukázka ; vzor
sample   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
scheduling   plánování
scheme   strategie ; schéma
security   bezpečí ; bezpečnost
sense   význam
service   obsluha ; služba ; servis
service   sloužit
shopper   zákazník ; kupující
significance   význam
skilful   zkušený ; obratný ; zručný ; zběhlý
society   společnost
speculation   spekulace
sponsorship   sponzorství
steering   kormidlování ; řízení
subsidy   podpora
substitution   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
supervision   kontrola ; dohled ; dozor
suppleness   ohebnost ; pružnost
support   podpora ; opora
system   systém ; soustava

T
technology   technologie
technology   technologie
telemarketing   telemarketing
term   termín ; pojem
trademark   značka
transcript   opis
transport   doprava ; přeprava
transportation   doprava ; přeprava ; přemístění
trend   tendence ; trend
trial   proces

U
utilitarianism   prospěchářství ; utilitarismus

V
validity   platnost
value   hodnota ; cena
variability   proměnlivost
variable   proměnná
visualise   představit si

W
wealth   bohatství
website   internetová stránka ; webpage
wholesale   velkoobchod
wholesaler   velkoobchodník
worth   cena ; hodnota
worthiness   hodnota ; cennost


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.