English to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

English to Czech
Dictionary of Mathematics

 English to Czech<br/> Dictionary of Mathematics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Abelian group   Abelova grupa
absolute value   absolutní hodnota
accelerate   akcelerovat ; zrychlovat
addition   sčítání
adept   mistr
affine transformation   afinní zobrazení
aim   záměr ; účel ; cíl
algebra   algebra
algebraic number   algebraické číslo
algorithm   algoritmus
alphabet   abeceda
amplitude   amplituda ; rozkmit
analysis   analýza ; rozbor
analytic geometry   analytická geometrie
angle   úhel
Archimedes   Archimédés
area   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
area   prostor ; plocha
argument   debata
argument   argument
Aristotle   Aristotelés
arithmetic   aritmetika
arithmetic mean   aritmetický průměr
arithmetic progression   aritmetická posloupnost
arithmetical   aritmetický
array   uspořádání
asymmetry   asymetrie
asymptote   asymptota
average   průměrný
average   průměr
axiom   axióm ; axiom
axis   osa
axis   osa ; osa otáčení
azimuth   azimut

B
ball-shaped   kulovitý
base   alkálie ; zásada
basis   základna ; podklad ; báze
beam   paprsek
beta   beta
binary   binární ; dvojkový
binomial distribution   binomické rozdělení
binomial theorem   binomická věta
block   krychle ; kostka
Boole   George Boole
boundary   hranice
bracket   závorka
built-in   vestavěný ; integrální ; zabudovaný

C
calculable   vypočitatelný
calculate   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
calculation   kalkulace ; propočet ; výpočet
calculation   počítání ; výpočet
cardinal number   kardinální číslo
cardinality   mohutnost
cardioid   kardioida
categorical   kategorický
category   kategorie
ceaseless   nepřetržitý ; neustálý
center   centrum ; střed ; prostředek
center   střed
changeless   konstantní ; neměnný
character   znak
characteristic   charakteristický
checksum   kontrolní součet
circle   kruh
code   kód
coefficient   koeficient
colon   dvojtečka
comma   čárka
complex number   komplexní číslo
composite number   složené číslo
computer   počtář ; počítač ; kalkulátor
concatenation   zřetězení
concave   vydutý ; konkávní
concentric   soustředný
congruence   shoda ; kongruence
constant   konstanta
continuum   spojitost ; kontinuum
contortion   deformace
controversy   spor ; kontroverze
convention   konvence ; pravidlo
convergence   konvergence
convex   konvexní
coordinate system   soustava souřadnic
correlation   korelace
cosine   kosinus
cotangent   kotangens
counting   počítání
countless   nespočetný ; nesčetný
curve   zakřivení ; ohyb
curve   křivka
cycle   cyklus
cyclic redundancy check   CRC
cylinder   válec

D
decay   rozklad ; hnití ; rozpad
decomposition   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
decomposition   hniloba ; rozklad
definition   definice
degree   stupeň
degree   míra
degree   úroveň ; stupeň ; hladina
demarcation   ohraničení
denominator   jmenovatel
derivation   derivace ; odvození
derived function   derivace
detail   detail
deviation   odchylka
diagram   diagram
difference   rozdíl
differentiation   diferenciace
differentiation   diferenciace ; rozlišování ; rozlišení
digit   cifra ; číslice
direction   směr
direction   instrukce
discrepancy   rozpor
discrete   nespojitý
distance   vzdálenost
divergence   divergence
dividend   dividenda
division   dělení
division   segmentace ; rozdělení
divisor   dělitel
divisor   činitel
domain   doména ; oblast
dot product   skalární součin

E
economics   ekonomie
edge   hrana
elaborateness   komplikovanost ; spletitost
electrical engineering   elektrotechnika
element   prvek ; element
elementary geometry   eukleidovská geometrie
ellipse   elipsa ; ovál
embrace   zahrnovat ; obsahovat
encoding   zakódování ; šifrování
entropy   entropie
epicycloid   epicykloida
epsilon   epsilon
equation   rovnice
Euclid   Eukleidés
Euler   Leonhard Euler
experiment   experiment ; pokus
exponent   exponent
exponential   exponenciální funkce
exponentiation   umocňování
expression   vyjádření ; projev ; výraz
extrapolation   extrapolace

F
factor   činitel ; faktor
factorization   faktorizace
Fermat   Pierre de Fermat
Fibonacci number   Fibonacciho posloupnost
filter   filtr
filtration   filtrace
formula   formule ; vzorec
formula   vzorec
four   čtyřka
Fourier   Charles Fourier
Fourier series   Fourierova řada
fourth   čtvrt ; čtvrtina ; čtvrtka ; čtvrť
fractal   fraktál
fraction   zlomek
fractional   zlomkový
function   funkce
fuzzy logic   fuzzy logika

G
game theory   teorie her
gamma   gama
geodesic   geodetická křivka
geometric mean   geometrický průměr
geometry   geometrie
googolplex   googolplex
gradient   sklon ; spád
greatest common divisor   největší společný dělitel

H
half   polovice ; polovička ; polovina ; půlka
heuristic   heuristický
Hilbert   David Hilbert
histogram   histogram
homology   homologie
homomorphism   homomorfismus
hyperbola   hyperbola
hyphen   spojovací čárka ; pomlčka
hypotenuse   přepona
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
ideal   ideální
ideal   ideál ; vzor
identity   identita
identity matrix   jednotková matice
implicit   implicitní
index   rejstřík ; index
indicator   indikátor ; ukazatel
indivisible   nedělitelný
inequality   nerovnost
information theory   teorie informace
integer   celé číslo
integral   integrál
interpolate   interpolovat
interpolation   interpolace
intersection   průnik ; průsečík
interval   interval
inverse function   inverzní zobrazení
isometric   izometrický
isomorphism   izomorfismus
isotropy   izotropie

J
jitter   jitter

K
Klein bottle   Kleinova láhev
Kronecker delta   Kroneckerovo delta

L
limit   limit ; hranice ; mez
limit   limit
limit   omezit ; limitovat ; omezovat
line   linie ; čára
linear algebra   lineární algebra
linear equation   lineární rovnice
linear programming   lineární programování
logarithm   logaritmus
logic   logika
loop   smyčka
lowest common multiple   nejmenší společný násobek

M
magnitude   velikost
manifold   rozmanitý
mantissa   mantisa
mathematical logic   matematická logika
mathematical space   topologický prostor
mathematician   matematik
mathematics   matematika
matrix   matice ; matrice
mean   střední hodnota ; průměr
mean   znamenat
measure   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
median   střední hodnota ; medián
metric space   metrika
milliard   miliarda
mistake   chyba
mnemonic   mnemotechnický ; mnemonický
monotone   jednotvárný ; monotónní
multiple   několikanásobný ; mnohonásobný
multiple   násobek
multiplication   násobení
multiplier   multiplikátor ; násobitel
multiply   násobit ; vynásobit ; znásobit

N
Napier   John Napier
Nash equilibrium   Nashova rovnováha
natural number   přirozené číslo
negative   negativní
net   síť
Newton   Isaac Newton
no.   č.
nomogram   nomogram
non-Euclidean geometry   neeukleidovská geometrie
norm   norma
notation   notace
number   očíslovat
number   číslo
numeral   číslice
numeral   číselný ; numerický
numerator   čitatel
numerology   numerologie

O
object   objekt
operand   operand
operator   operátor
optical illusion   optický klam
optimization   optimalizace
order   pořádek
order of magnitude   řádová velikost
oscillation   oscilace ; kmitání
outside   vnějšek

P
parabola   parabola
parabolic   parabolický
parallel   rovnoběžka
parallel   rovnoběžný ; paralelní ; souběžný
parameter   parametr
parity   parita
Pascal   Blaise Pascal
percent   procento
period   tečka
permanence   konstantnost ; permanence
permutation   permutace
perpendicular   kolmice
phase change   fázový přechod
pi   pí
picture   obraz ; obrázek
plane   úroveň
point   bod
point   hrot
point   tečka ; bod
polygon   mnohoúhelník ; polygon
polynomial   polynom ; mnohočlen
positive   pozitivní ; kladný
postulate   předpoklad ; postulát
prime number   prvočíslo
probability   pravděpodobnost
product   výsledek
proof   důkaz
property   vlastnost ; atribut
proportion   rozsah ; rozměr
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
purpose   funkce ; účel
puzzle   hlavolam
puzzle   hádanka
Pythagoras   Pythagoras

Q
quadratic equation   kvadratická rovnice
quadrature   kvadratura
quantity   množství ; kvantita
quantum   kvantum
quarter   čtvrtina
quartet   čtveřice ; kvartet
quotient   kvocient

R
radian   radián
random   náhodný
random variable   náhodná veličina
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
rate   odhadnout
ratio   poměr
rationale   princip
reciprocal   oboustranný ; vzájemný ; společný ; reciproční
recursion   rekurze
reduction   zjednodušení
remainder   rozdíl
rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
result   výsledek
revolutionary   revoluční
Riemann   Bernhard Riemann
ring   kruh
root   odmocnina
round off   zaokrouhlit
rounding   zaokrouhlení
rule   nařízení ; předpis
rule   princip
rule   pravidlo

S
scalar   skalár
scale   změnit velikost
scale   měřítko
scale   stupnice
schema   schéma
scheme   strategie ; schéma
semicolon   středník
sequel   následek
sequence   posloupnost ; pořadí ; sled
sequence   posloupnost
set   množina
set theory   teorie množin
side   strana
sign   znaménko
sign   znamení ; známka
simplicity   jednoduchost
simplicity   jednoduchost
singular   unikátní ; jedinečný ; singulární
singularity   jedinečnost
solution   řešení
solution   řešení
space   místo
spectrum   spektrum
speculation   domněnka
speed   rychlost ; tempo
sphere   koule
sphere   sféra
square   čtverec
square   druhá mocnina ; kvadrát
stability   stabilita ; stálost
stage   fáze
standard   kritérium ; standard ; měřítko ; norma ; míra
standard deviation   standardní odchylka
statistics   statistika
stochastic process   náhodný proces
stripe   pruh
subroutine   podprogram
subset   podmnožina
substitution   nahrazení ; substituce ; nahrazování ; záměna
subtract   odčítat ; odečíst
subtraction   odečtení ; odpočet
subtraction   odčítání ; minus ; mínus
succession   posloupnost ; sled
suit   vyhovovat
surface   povrch
symmetry   symetrie ; souměrnost

T
tangent   tečna ; tangenta
tangent   tangens
tangential   tangenciální
ten   desítka
term   termín ; pojem
test   zkoušení ; zkouška
theorem   věta ; teorém
tilde   vlnovka ; tilda
topology   topologie
topology   topologie
tot   sečíst ; udělat součet
total   celek
total   sečíst
total   součet ; suma
triangulation   triangulace
trigonometry   trigonometrie
Turing machine   Turingův stroj
twelve   dvanáctka
twelve   dvanáct ; tucet

U
union   sjednocení
unknown   neznámý

V
value   hodnota ; cena
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variance   rozptyl
variation   změna
vector   vektor
vector product   vektorový součin
version   varianta
vertex   vrchol
vertical   svislý ; vertikální ; kolmý
visibility   viditelnost

Z
zenith   zenit
zero   nula


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.