English to Czech<br/> Dictionary of Physics

English to Czech
Dictionary of Physics

 English to Czech<br/> Dictionary of Physics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
absolute zero   absolutní nula
absorptivity   absorptivita
accelerate   akcelerovat ; zrychlovat
acceleration   urychlení ; akcelerace ; zrychlení
acoustics   akustika
adhesiveness   přilnavost ; lepkavost ; adheze
adiabatic process   adiabatický děj
alternating current   ac
amplitude   amplituda ; rozkmit
antiferromagnetism   antiferomagnetismus
assimilation   přizpůsobení ; asimilace
atmosphere   ovzduší
atom   atom
attraction   atrakce
attraction   přitažlivost
axis   osa ; osa otáčení

B
balance   rovnováha
balance   rovnováha
battery   akumulátor ; baterie
boiling point   teplota varu
bulk   množství

C
calorimetry   kalorimetrie
capacitance   elektrická kapacita
capacitor   kondenzátor
capacity   kapacita ; objem ; obsah
causality   příčinnost ; kauzalita
center of mass   těžiště
centrifugal   centrifugální ; odstředivý
centrifugal force   odstředivá síla
charge   náboj
chemical   chemický
chemical   chemikálie
chromatic aberration   chromatická aberace
cold   chlad ; zima
collision   kolize ; srážka
compass   buzola ; kompas
compressibility   stlačitelnost
compression   komprese ; komprimace
condensation   zhušťování
conductance   vodivost
conduction   vodivost
conductor   vodič
conservation   konzervace ; zachování ; uchování
conservation   uchování
conservation of energy   první termodynamický zákon
constant   konstanta
conversion   konverze ; přeměna ; změna
Coriolis effect   Coriolisova síla
cosmology   kosmologie
cosmology   kosmologie ; kosmogonie
crystal   křišťál ; krystal
crystal   krystal
current   proud

D
decibel   decibel ; dB
density   hustota
deviation   deviace
diamagnetism   diamagnetismus
diffusion   difúze ; rozptyl
diode   dioda
diopter   dioptrie
dipole   dipól
direct current   stejnosměrný proud
dispersion   rozptýlení
distance   vzdálenost
distortion   zkreslení
drag   táhnout
drag   odpor prostředí
drive   pohon
dynamics   dynamika ; kinetika

E
echo   ozvěna ; echo
elasticity   pružnost ; elasticita
electric field   elektrické pole
electricity   elektřina
electromagnet   elektromagnet
electromagnetic   elektromagnetický
electromagnetic radiation   elektromagnetické záření
electromagnetic spectrum   elektromagnetické spektrum
electromagnetism   elektromagnetismus
electron   elektron
electronics   elektronika
electrostatic   elektrostatický
electrostatics   elektrostatika
element   prvek ; element
elementary particle   elementární částice
emission   emise ; vysílání ; vyzařování
energy   energie
enthalpy   entalpie
entropy   entropie
equilibrium   vyváženost ; rovnováha
event   případ
expansion   zvětšení ; expanze ; rozšíření
experiment   experiment ; pokus

F
ferrimagnetism   ferrimagnetismus
ferromagnetism   feromagnetismus
filter   filtrovat
firm   pevný ; tuhý
flow   tok
flow   proudit ; téci ; téct
fluid   tekutina ; kapalina
fluid mechanics   hydraulika
freeze   zmrazení ; zmrazování ; mrznutí
freezing point   teplota tání
frequency   četnost
friction   tření

G
gas   plyn
gas constant   molární plynová konstanta
geophysics   geofyzika
gravitational constant   gravitační konstanta
gravity   gravitace ; přitažlivost

H
half life   poločas rozpadu
heat   žár ; horko ; vysoká teplota
heat   teplo
height   výška
hertz   hertz
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
ideal gas   ideální plyn
ignite   zapálit
imbalance   nerovnováha
impact   náraz
impedance   impedance ; odpor
implosion   imploze
induction   indukce
inductor   induktor
inertia   setrvačnost
inertia   netečnost
instability   nestálost
insulator   dielektrikum ; izolátor
interaction   vzájemné působení ; interakce
interaction   základní interakce
interference   rušení
inverse   opak
inverse   obrácený ; opačný
invisibility   neviditelnost
invisible   neviditelný
ion   ion ; iont
isotope   izotop
isotropy   izotropie

J
joule   joule

K
kinematics   kinematika
kinetic energy   kinetická energie

L
laser   laser
latent heat   skupenské teplo
length   délka
level   vodováha
light   lehký
light   světlo
light   osvětlit ; osvětlovat
liquid   kapalný ; tekutý
liquid   tekutina ; kapalina
liter   litr
lumen   lumen
luminosity   svítivost

M
magnet   magnet
magnetic declination   magnetická deklinace
magnetic field   magnetické pole
magnetism   magnetismus
magnetism   přitažlivost
mass   hmota ; masa
measurement   měření
mechanical   mechanický
mechanics   mechanika
medium   médium
microscope   mikroskop
mirror   zrcadlit
mirror   zrcadlo
mole   mol
molecule   molekula
moment of inertia   moment setrvačnosti
momentum   moment
movement   pohyb
movement   pohyb
mutant   mutant

N
natural gas   plyn
negative   negativní
neutron   neutron
newton   newton
nuclear   jaderný ; nukleární ; atomový
nuclear reactor   reaktor
nucleus   jádro
nucleus   buněčné jádro

O
opacity   neprůhlednost ; opacita ; neprůsvitnost
optics   optika
order of magnitude   řádová velikost
oscillation   oscilace ; kmitání
outer space   vesmír

P
parallax   parallax
paramagnetism   paramagnetizmus
particle   subatomární částice
permeability   permeabilita ; propustnost
phenomenon   jev ; úkaz ; fenomén
photon   foton
physics   fyzika
place   místo ; funkce
plasma   plazma
polarization   polarizace
potential energy   potenciální energie
power   mocnost
press   stlačení ; stisknutí
pressure   tlak
pressure   tlak
principle of relativity   obecný princip relativity
prism   hranol
prism   hranol
process   proces
proportion   proporce
proportion   rozsah ; rozměr
proportional   úměrný ; proporcionální
proton   proton
pulley   kladka
push   tlak
pyroelectricity   pyroelektřina

Q
quantitative   kvantitativní
quantity   množství ; kvantita
quantum   kvantum
quantum electrodynamics   kvantová elektrodynamika
quantum mechanics   kvantová mechanika
quark   kvark

R
radiation   radiace ; vyzařování ; záření
radiation   radioaktivita
reactance   reaktance
reflection   reflekce ; odraz
refrigeration   chlazení
resistance   odpor
resistance   odolnost
resistance   opozice ; odpor
resistor   rezistor ; odpor
resolution   rezoluce
resonance   rezonance
rotation   otáčení
rotation   otáčení ; otočení ; rotace

S
saturation   saturace ; sytost
scientific   vědecký
second law of thermodynamics   druhý termodynamický zákon
seismology   seizmologie ; seismologie
semiconductor   polovodič
shape   tvar
shape   podoba ; tvar
size   rozměr ; velikost
smoke   kouř ; dým
solenoid   solenoid
solid   tuhý
sound   znít ; zvučet
sound   zvuk ; tón
sound   zvuk
space   místo
space   vesmír
spectrum   spektrum
speed   rychlost
speed of light   rychlost světla
static   statický ; stojící
stationary   stacionární
stay   zůstávat ; zůstat
steam   pára
strain   namožení
stream   proud
strength   síla
stress   zatížení
stress   stres
string theory   teorie strun
strong interaction   silná interakce
structure   struktura
sublimation   sublimace
substance   hmota
substance   látka ; hmota
supersymmetry   supersymetrie
surface   povrch

T
telescope   teleskop
temperature   teplota
tension   napětí ; pnutí ; tenze
theoretical   teoretický
thermal   tepelný
thermodynamics   termodynamika
thermometer   teploměr
third law of thermodynamics   třetí termodynamický zákon
time   čas
torsion   točivý moment ; kroutivá síla
trajectory   trajektorie
transformation   transformace
transformation   přeměna
transistor   tranzistor
transition   přechod

U
uniform   rovnoměrný
unit   jednotka

V
vacuum   prázdnota ; vakuum ; vzduchoprázdno
value   hodnota ; cena
vapor   pára
vaporization   evaporace ; odpařování ; vypařování
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variation   změna
vector   vektor
viscosity   viskozita ; vazkost
volatile   nestálý ; těkavý
volt   volt
voltage   napětí
voltage   napětí
volume   objem

W
wave   vlna
wave   vlna
wave front   vlnoplocha
wavelength   vlnová délka
weak interaction   slabá interakce
weight   váha
weight unit   váha
whole   jednotka
width   šíře ; šířka

Z
zeroth law of thermodynamics   nultý termodynamický zákon


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.