English to Czech<br/> Dictionary of Science

English to Czech
Dictionary of Science

 English to Czech<br/> Dictionary of Science

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
affect   postihnout ; ovlivňovat ; zasáhnout ; ovlivnit
algorithm   algoritmus
alternative   alternativa
analysis   analýza ; rozbor
anomaly   odchylka ; anomálie
answer   odpověď
anthropology   antropologie
antimatter   antihmota
appliance   přístroj ; zařízení ; aparát
archive   archiv
arrangement   uspořádání ; organizace
artificial intelligence   umělá inteligence
astronomy   astronomie
astrophysics   astrofyzika
atom   atom
axis   osa
axis   osa ; osa otáčení

B
bacteriology   bakteriologie
bandwidth   šířka pásma
biochemistry   biochemie
biology   biologie
book   kniha
botany   botanika
bulk   množství

C
calculation   kalkulace ; propočet ; výpočet
categorization   kategorizace ; klasifikace ; třídění
cause   příčina ; důvod
cell   buňka
charge   náboj
chart   tabulka
chemical element   prvek
chemistry   chemie
citation   citace
clone   klon
cognitive science   kognitivní věda
comparison   porovnání ; srovnání
component   komponenta
compound   sloučenina
computer science   informatika
consequence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
control   kontrola
copy   kopie ; opis
correlation   korelace
cybernetics   kybernetika

D
data   informace ; data
decision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
decision making   rozhodování
dependent   závislý
device   zařízení ; přístroj
digit   cifra ; číslice
discipline   disciplína ; obor
discovery   objev ; objevení
discovery   objev
dissertation   diplomová práce ; dizertace ; disertace
Doctor of Science   Doktor věd
document   dokument ; listina ; doklad

E
ecology   ekologie
economics   ekonomie
education   vzdělání
education   vzdělávání ; učení ; pedagogie ; školství ; pedagogika ; vzdělání ; výuka ; vyučování
electrical engineering   elektrotechnika
electron   elektron
element   prvek ; element
end product   výsledek
energy   energie
engineer   technolog ; inženýr
entropy   entropie
environment   prostředí
environment   okolí ; prostředí ; životní prostředí
epidemiology   epidemiologie
equation   rovnice
ergonomics   ergonomie
event   událost
evidence   důkaz
evolution   evoluce ; vývoj
examination   zkouška
example   příklad
experiment   experiment ; pokus

F
fact   fakt
farming   zemědělství
figure   obrázek
fuzzy logic   fuzzy logika

G
gas   plyn
genetics   genetika
geology   geologie
graph   graf

H
hydrology   hydrologie
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
immunology   imunologie
independence   samostatnost ; nezávislost
independent   samostatný ; nezávislý
influence   vliv
influence   ovlivňovat ; ovlivnit
information   informace
information   informace
information science   informatika
institute   institut
instrument   nástroj ; instrument ; přístroj
interaction   vzájemné působení ; interakce
invention   vynalezení ; vynález ; výmysl
ion   ion ; iont
issue   problém
issue   zveřejnění ; publikace

J
journal   časopis

K
kernel   podstata ; esence ; základ ; jádro

L
lab   laboratoř
library   knihovna
linguistics   jazykověda ; lingvistika
liquid   tekutina ; kapalina
liquid   kapalný ; tekutý
logic   logika

M
machine   stroj
magnetism   přitažlivost
mass   hmota ; masa
mathematical proof   matematický důkaz
mathematics   matematika
matter   hmota ; látka
mechanism   mechanismus
mention   zmínka
metallurgy   metalurgie ; hutnictví
meteorology   meteorologie
method   metoda
microbiology   mikrobiologie
microscope   mikroskop
mineralogy   mineralogie
mixture   smíšenina ; směs
model   model
molecule   molekula

N
natural gas   plyn
natural science   přírodní vědy
negation   negace ; zápor
negative   negativní
negative   negativ
net   síť
network   síť
neuroscience   vědy zkoumající neurony
nucleus   jádro

O
observation   pozorování ; sledování
oceanography   oceánografie
organ   orgán
organism   organismus ; bytost ; tvor

P
parameter   parametr
particle   částečka ; částice
pharmacology   farmakologie
phase   fáza ; stupeň ; fáze
philosophy   filozofie
physics   fyzika
plan   plán
plasma   plazma
power   síla
procedure   procedura ; pochod ; postup ; proces
process   proces
production   produkce
professor   profesor
professorship   profesura
program   program
project   projekt
proof   důkaz
proton   proton
prototype   paradigma ; prototyp ; vzor
pseudoscience   pavěda ; pseudověda
psychology   psychologie
publication   publikace
purpose   funkce ; účel

Q
question   otázka ; dotaz

R
range   dosah ; rámec
relation   relace ; vztah
remark   komentář ; poznámka
replica   replika ; duplikát
reproduction   reprodukce
research   výzkum ; zkoumání ; bádání
research   zkoumat
research   vyšetřování ; šetření
researcher   badatel ; vědec ; výzkumník
result   výsledek
review   revize
reviewer   kritik
robot   robot
rule   princip
rule   pravidlo

S
scheduling   plánování
science   věda
scientific method   vědecká metoda
scientist   vědec
society   společnost
sociology   sociologie
software   software
solution   řešení
speculation   spekulace
speed   rychlost
sphere   sféra
spreadsheet   tabulkový editor
statistics   statistika
strength   síla
structure   struktura
subject   poddaný ; podřízený
substance   látka ; hmota
superconductivity   supravodivost
system   systém ; soustava

T
table   tabulka
taxonomy   taxonomie
technique   technika
technology   technologie
technology   technologie
temperature   teplota
termination   dokončení ; ukončení ; skončení
test   zkouška
test   zkoušení ; zkouška
test   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
test tube   zkumavka
theory   teorie
thesis   tvrzení ; teze
trend   tendence ; trend
trouble   problém ; potíž

U
university   univerzita
university   univerzita
university   univerzita
user   uživatel

V
validation   potvrzení ; validace
variable   proměnná
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
varying   proměnlivý ; měnící se

Z
zoology   zoologie


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.