English to Czech<br/> Dictionary of Statistics

English to Czech
Dictionary of Statistics

 English to Czech<br/> Dictionary of Statistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
ability   schopnost
aim   záměr ; účel ; cíl
analysis   analýza ; rozbor
answer   odpověď
arithmetic mean   aritmetický průměr
ascribe   připsat
association   sdružení ; asociace
average   průměrný

B
betoken   signalizovat ; naznačovat ; indikovat ; označovat ; ukazovat ; naznačit ; označit ; ukázat
bias   předpojatost ; předsudek
binomial distribution   binomické rozdělení

C
category   kategorie
centroid   těžiště
chart   tabulka
cluster   svazek ; shluk
coefficient   koeficient
complexity   komplexnost ; složitost
component   komponenta
computer   počtář ; počítač ; kalkulátor
consequence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
convention   konvence ; pravidlo
correlation   korelace
course   běh ; sled

D
data   informace ; data
data mining   data mining
density   hustota
dependability   spolehlivost ; bezporuchovost
deviation   odchylka
deviation   deviace
difference   rozdíl
discrepancy   rozpor
discrete   nespojitý
dispersion   rozptýlení
dispute   hádka ; spor
distribution   distribuce
distribution   distribuce
divisor   činitel
draw   nakreslit ; malovat

E
econometrics   ekonometrie
efficiency   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
element   prvek ; element
entail   znamenat
entropy   entropie
equality   rovnocennost ; rovnost
equation   rovnice
estimate   odhadovat ; odhadnout
estimation   odhadnutí ; ocenění
event   událost
event   případ
examination   zkouška
experiment   experiment ; pokus
exponent   exponent

F
factor   činitel ; faktor
filter   filtr
filter   filtrovat
frequency   kmitočet ; frekvence
frequency   četnost
function   funkce

G
geometric mean   geometrický průměr
grade   známka
grade   klasifikovat ; oznámkovat
graph   graf

H
histogram   histogram
homogeneity   stejnorodost ; homogennost ; homogenita
hypothesis   předpoklad ; hypotéza

I
indicator   indikátor ; ukazatel
inference   dedukce
information   informace
information   informace
interaction   vzájemné působení ; interakce
interval   interval

L
law   zákon
line   řádek ; řádka
line   linie ; čára

M
manner   způsob
margin   kraj ; okraj ; lem
mark   značka ; znak
mean   ničemný ; podlý ; zlý
mean   myslit ; zamýšlet
mean   střední hodnota ; průměr
mean   znamenat
median   střední hodnota ; medián
mistake   chyba
multiple   několikanásobný ; mnohonásobný
multiple   násobek

N
nominal   jmenovitý ; nominální
normal   normální
normal distribution   normální rozdělení
normality   normalita
number   číslo
number   očíslovat
numeral   číslice

O
objective   objektivní

P
parameter   parametr
part   kus ; díl ; podíl ; část
permeate   pronikat ; proniknout
polynomial   polynom ; mnohočlen
population   obyvatelstvo ; populace
postpone   odsunout ; odložit ; odkládat
preciseness   preciznost ; přesnost
probability   pravděpodobnost
property   vlastnost ; atribut
purpose   funkce ; účel

Q
quiz   vyptávat se ; dát test

R
random   náhodný
random variable   náhodná veličina
range   dosah ; rámec
rate   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
ratio   poměr
reach   dosah
regression   regrese ; návrat
remainder   rozdíl
repeat   zopakovat
reproducibility   reprodukovatelnost
reproduction   reprodukce
residual   zbytkový ; reziduální
resistance   odpor
rest   zůstatek ; reziduum ; zbytek
robustness   robustnost
row   řada

S
sample   ukázka ; vzor
sample   vyzkoušet ; ochutnat ; vzít vzorek
sampling   vzorkování
scarcity   nedostatek
sensitivity   citlivost
sign   znaménko
sign   znamení ; známka
sign   ratifikovat
signal   signál
simulation   simulace
singularity   jedinečnost
spectrum   spektrum
speculation   spekulace
square   čtvercový
square   čtverec
square   druhá mocnina ; kvadrát
standard deviation   standardní odchylka
statistics   statistika
stochastic process   náhodný proces
survey   studie

T
table   tabulka
target   zaměřit ; zacílit
test   zkouška
test   zkoušení ; zkouška
test   otestovat ; testovat ; vyzkoušet
total   sečíst
transformation   transformace
transformation   přeměna
trial   vyzkoušení
tune   melodie ; nápěv

U
unit   jednotka

V
validity   platnost
variability   proměnlivost
variable   proměnlivý ; variabilní ; proměnný ; nestálý
variable   proměnná
variance   rozptyl
variation   změna
version   varianta

W
wander   toulat se ; bloudit ; potulovat se
white noise   bílý šum
whole   jednotka
work   pracovat ; fungovat


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.