French to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

French to Chinese
Dictionary of Insurance

 French to Chinese<br/> Dictionary of Insurance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
an   年 [nián]
arrangement   协议 [xié yì]

B
bilan   资产负债表 [zī chǎn fù zhài biǎo]

C
calamiteux   灾难
comité   委员会 [wěi yuán huì]
comptant   现金
contrat   合同 [hé tong] ; 合约 [hé yuē]

D
danger   危险
date   日期 [rì qī]
devoir   责任 [zé rèn]

F
firme   公司 [gōng sī] ; 企业 [qǐ yè]
fréquence   频率 [pín lǜ]

G
gain   盈利 [yíng lì]

H
homme   人类 [rén lèi]
honoraires   费用 [fèi yòng]
hôpital   医院 [yī yuàn]

I
immeuble   不動產
insolvabilité   无力偿付
investisseur   投资者

L
limite   限度 [xiàn dù]

M
marché   市场 [shì chǎng]
menace   威胁 [wēi xié]

P
pacte   条约 [tiáo yuē]
paiement   付款 [fù kuǎn]
pari   赌注
personnage   虚构角色
profit   利润 [lì rùn]
propriété   财产 [cái chǎn] ; 所有物 [suǒ yǒu wù]

S
société   公司 [gōng sī]
supposition   猜测 [cāi cè]

V
valeur   价值 [jià zhí]
valeur   价值 [jià zhí]


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.