French to Czech<br/> Dictionary of Accounting

French to Czech
Dictionary of Accounting

 French to Czech<br/> Dictionary of Accounting

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
aberration   odchylka ; úchylka ; deviace
abrogation   stornování ; odvolání ; zrušení
abrogation   derogace ; zrušení ; odvolání
achat   pořízení ; nákup ; koupě
achat   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
actif   aktiva ; majetek
action   akcie
actionnaire   akcionář
addition   účet
administration   správa
affaires   obrat
allocation   grant ; příděl ; kapesné
amortissement   odpis
annuaire   seznam ; adresář ; soupis
annuité   splacení­ ; splátka
anomalie   odchylka ; anomálie
appel   odvolání
assiduité   účast
autorité   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avance   záloha
avis   posudek
avocat   právní zástupce ; obhájce ; advokát

B
bande   banda ; tlupa
bande   gang ; banda ; skupina ; tlupa
bénéficiaire   příjemce platby
bilan   rozvaha
bourse   burza
bourse des valeurs   burza cenných papírů
breveté   patent
budget   rozpočet

C
calcul   kalkulace ; propočet ; výpočet
calcul des coûts   kalkulace
capital   kapitál
chèque   šek
circulation   doprava ; provoz
clause d'exclusion de responsabilité   zřeknutí se ; odmítnutí ; odvolání
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
coalition   sdružení ; koalice
compensation   kompenzace
comptabilité   účetnictví
comptabilité   účetnictví
comptabilité   účetnictví
comptabilité   účetnictví
comptant   hotové peníze
compte   účet
comptes   faktura ; účet
conglomérat   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
conseiller   konzultant ; poradce ; rádce
conversion   konverze ; přeměna ; změna
coopérative   družstvo
copie   opis
copie   kopie ; opis
coupon   poukaz ; tiket ; kupon ; bon
couvercle   kryt ; víko ; obal
couverture   obal ; balení
créance   pohledávka
créancier   věřitel
crédit   půjčka ; úvěr
crédit   kredit ; úvěr

D
débit   debet
décision   závěr ; rozhodnutí ; úsudek ; usnesení
déclencher   aktivovat
dépense   náklady
dépôt   depozitář ; sklad
détaillant   maloobchodník
dette   dluh
devoir   povinnost ; závazek
direction   management ; řízení ; vedení
dispositif de protection   ochrana ; opatření ; záruka
dividende   dividenda
document   dokument ; listina ; doklad
dossier   kartotéka
douane   clo
écart   odchylka
écart   odchylka ; vychýlení ; odbočení
écriture   zápis
émission   emise ; vysílání ; vyzařování

E
employé   pracovník ; pracující
employeur   zaměstnavatel
enregistrement   registrace ; zapsání ; zápis
entrepreneur   podnikatel
enveloppe   obal
enveloppe   obal ; plášť
enveloppe   obal
équipe   družstvo ; tým ; mužstvo
équipement   zařízení ; vybavení ; výstroj ; výbava
équipement   výstroj
estimation   odhadnutí ; ocenění
évaluation   hodnocení ; ocenění ; odhad
évaluation   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
excédent   nadbytek ; přebytek ; nadmíra
exécution   zabavení ; exekuce

F
fabrication   výroba
falsification   falšování ; padělání
falsification   padělání
fidélité   závazek ; věrnost
filiale   dceřiná společnost ; pobočka
filiale   filiálka ; pobočka
financement   financování
firme   firma
fondation   nadace
fonds de commerce   dobrá pověst ; goodwill
fortune   bohatství ; majetek ; jmění
frais   náklady ; výdaje
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze
fusion   sloučení ; fúze

G
gage   zástava
gage   zástava
gage   zástava ; záruka
gain   výtěžek ; zisk
garant   ručitel ; garant
garantie   záruka
garantie   záruka ; ručení
groupe   seskupení ; skupina

H
habiliter   aktivovat ; zapnout
honoraires   poplatek
hypothèque   hypotéka

I
incomplet   neúplný
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
intérêt   úrok
intermédiaire   velkoobchodník
investissement   investice
investissement   investice ; investování

J
journal   deník ; diář
journalier   pracovník ; dělník

L
levée   odvod ; daň ; poplatek
licence   licence
liquidité   likvidita
liste   soupis
livre de bord   deník
loyer   nájemné ; činže

M
majorité   většina
marchandise   zboží
matériau   materiál ; hmota
monopole   monopol

N
négociant   obchodník
notaire   notář

O
objection   námitka
objection   protest
obligation   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
obligation   obligace ; dlužní úpis
offre   nabídka
offre   nabídka ; oferta
option   opce
orchestre   kapela
ordre   organizace ; uspořádání
organisation   organizace
organisation   uspořádání ; organizace

P
paiement   úhrada
participation   podílení se ; účast
partie   díl ; podíl ; část
partie   kus ; díl ; podíl ; část
passif   zadluženost ; závazek
pension   důchod ; penze
permis   povolení ; licence
personnel   personál ; osádka ; osazenstvo
personnel   zaměstnanci ; personál ; štáb
perte   ztráta
perte   ztráta
pochette   obal
possession   vlastnictví
préposé   zaměstnanec
prime   prémie ; bonus
procureur   právník ; advokát ; zmocněnec
production   produkce
production   výroba
produit   výsledek
produit   produkt
profit   výtěžek ; profit ; zisk
proposition   návrh
propriété   majetek ; statek
propriété   majetek ; vlastnictví
propriété   pozemky

Q
quorum   kvorum
quota   kvóta
quotidien   denní

R
rabais   rabat ; sleva
ration   příděl
rationalisation   racionalizace
récapitulation   rekapitulace
réception   přijetí ; recepce
récompense   prémie ; odměna
redevance   honorář ; licenční poplatek
Registre   registr ; soupis
remboursement   vrácení peněz ; refundace
remboursement   refundace ; náhrada ; úhrada
rémunération   příjem
rentabilité   rentabilita ; ziskovost
rente   renta ; anuita ; důchod
répertoire   zásoba
réserve   rezerva
reste   zůstatek ; reziduum ; zbytek
retrait   odvolání
revenu   výdělek ; příjem
revenu   příjem

S
saisie   prekluze
salaire   odměna ; plat ; mzda
société   podnik ; firma
société   sdružení ; asociace
solvabilité   platební schopnost ; solventnost
sous-traitant   subdodavatel
stock   inventář
subvention   subvence
subvention   podpora
succursale   pobočka
supposition   dohad ; odhad
surproduction   nadprodukce ; nadvýroba

T
taxe   clo
taxe   daň ; zdanění
tenue   vybavení ; výstroj
traitement   režie ; provozní režie
transporteur   dopravce
transporteur   přepravce

U
union   svaz ; unie ; sdružení
usure   opotřebení

V
vente   prodej ; odbyt
versement   úhrada
versement d'un acompte   záruka ; záloha ; kauce


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.