French to Czech<br/> Dictionary of Ecology

French to Czech
Dictionary of Ecology

French to Czech<br/> Dictionary of Ecology

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accident   nehoda
accident   bouračka ; havárie
acidité   kyselost
adaptation   adaptace
air   vzduch ; ovzduší
aire   plocha ; územní ; oblast ; pásmo ; území ; zóna
alluvions   naplavenina
ambiance   atmosféra
arbre   strom
artificiel   umělý
artificiel   nepřirozený ; strojený ; umělý
atmosphere   atmosféra
atmosphère   atmosféra
avalanche   lavina
azote   dusík
azote   dusík

B
bactérie   baktérie ; bakterie
biomasse   biomasa
biomasse   biomasa
biome   biom
biosphère   biosféra
bois   dřevo
bois   dřevo ; řezivo ; dříví
buisson   křoví ; keř
butane   butan

C
calamiteux   katastrofa ; neštěstí ; tragédie ; pohroma
cancérogène   karcinogen
capacité   kapacita ; objem ; obsah
carnassier   masožravec
catastrophe   katastrofa ; pohroma
cendre   popel
cendre   popel
centrale électrique   elektrárna
chaleur   teplo
chaleur   teplo
charbon   uhlí
chlorofluorocarbure   freon
chlorophylle   chlorofyl
colonie   osídlení ; kolonie ; osada
combustible   palivo
compost   kompost
concentration   koncentrace
conservation de la nature   ochrana přírody
consommateur   spotřebitel ; konzument
contamination   kontaminace ; znečištění ; zamoření
contrôle   kontrola
corail   korál
couche d'inversion   inverze
cours d'eau   vodní tok

D
déchet radioactif   jaderný odpad
déchets   odpad
décomposition   dekompozice ; rozklad ; rozkládání
dégel   obleva ; tání
densité   hustota
dépôt   skládka
désert   poušť
détergent   detergent ; prací prostředek ; saponát
développement   ontogeneze ; narůstání
dioxyde de soufre   oxid siřičitý
dispositif de protection   ochrana ; opatření ; záruka
dissolution   rozklad

E
eau usée   splašky
échappement   výfukový plyn
écologie   ekologie
écologisme   environmentalismus
écosystème   ekosystém
effet de serre   skleníkový efekt
électricité   elektřina
émission   emise ; vysílání ; vyzařování
endurance   energie ; výdrž
énergie   energie
énergie solaire   sluneční energie
engrais   hnojivo
ensilage   siláž
environs   okolí ; prostředí ; životní prostředí
épaisseur   hustota
équilibre   rovnováha
équilibre   rovnováha
équilibre   vyváženost ; rovnováha
équilibre   rovnováha
érosion   eroze
érosion   eroze
éruption   erupce
éthylène   etylén
exploitation minière   těžení ; těžba
extraction   extrakce ; těžba

F
fécule   škrob
fiasco   katastrofa ; debakl ; fiasko
flore   rostlinstvo ; vegetace ; flóra

G
gaz carbonique   oxid uhličitý
génératrice   generátor
glacier   ledovec

H
herbicide   herbicid
herbivore   býložravec
hôte   hostitel
huile   olej
humidité   vlhkost
humidité   vlhkost ; vláha
humus   humus
hydrolyse   hydrolýza
hydrosphère   hydrosféra

I
iceberg   ledovec
infrarouge   infračervený
inversion   inverze
isolation   izolace

L
lac   jezero
lac   jezero
législation   zákon
lichen   lišejník
lignite   hnědé uhlí ; lignit
limite   limit ; hranice ; mez
loi   zákon

M
maximum   maximum
menace   hrozba
microbe   mikrob ; bakterie ; zárodek
milieu   prostředí
minimum   minimum
monomère   monomer
moulin à vent   větrný mlýn
mutation   mutace

N
naturel   přírodní
niche écologique   ekologická nika
nitrate d'ammonium   dusičnan amonný
nitrate de sodium   dusičnan sodný
nitre   sanytr ; ledek

O
océan   oceán
optimum   optimum
ordures   odpadky ; pomyje ; smetí
Organisation des Nations unies   OSN
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture   organizace pro vědu, kulturu a vzdělání ; UNESCO ; Unesco
oxygène   kyslík
ozone   ozón ; ozon

P
panne   porucha ; selhání
papier   papír
parasite   cizopasník ; parazit
parasitisme   parazitizmus ; příživnictví
parc national   národní park
pays   země
pesticide   pesticid
pétrole   ropa
pétrolier   tanker ; cisternová loď
phénol   fenol
phénol   fenol
phosphate   fosforečnan ; fosfát
photosynthèse   fotosyntéza
pluie   dešťová voda ; déšť
pluie   déšť
pluie acide   kyselý déšť
polluant   škodlivina
pollution   znečištění ; znečištěnost
pollution   znečištění
pollution de l'air   znečištění ovzduší
pollution de l'eau   znečištění vody
polychlorodibenzo-p-dioxine   dioxin
polyéthylène   polyetylén ; polyetylen ; igelit
polymère   polymer
population   obyvatelstvo ; populace
potentiel hydrogène   kyselost
pourrissement   rozklad ; hnití ; rozpad
pourriture   hniloba ; rozklad
précipitation   srážky
principe   princip
propane   propan
protection   ochrana

Q
quota   kvóta

R
radioactif   radioaktivní
réacteur   reaktor
réchauffement climatique   globální oteplování
recyclage   recyklace
région   krajina ; region ; oblast
région   region
région   teritorium ; území ; provincie ; obvod ; okrsek
réglage   regulující ; regulace
réseau trophique   potravní řetězec
ruisseau   potok

S
salve   erupce ; výbuch
sédiment   sediment ; usazenina
smog   smog
sol   zemina ; půda
soleil   slunce
steppe   step
symbiose   symbióza
synthétique   syntetický ; umělý
système   systém ; soustava

T
terre   zemina ; půda ; země
terre   pozemek
terre   pevnina ; souš ; zem
toundra   tundra
toxine   toxin
toxique   otravný ; toxický
turbine   turbína
turbine à gaz   plynová turbína
tutelle   poručenství ; úschova

U
ultraviolet   ultrafialový
urée   močovina

V
vase   sliz ; bláto ; kal
vase   bahno
vénéneux   jedovatý ; toxický
vent   vítr
viscosité   lepkavost ; viskozita
viscosité   viskozita ; vazkost
volcan   sopka


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.