French to Czech<br/> Dictionary of Finance

French to Czech
Dictionary of Finance

 French to Czech<br/> Dictionary of Finance

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
abandonner   opustit ; zanechat
acquisition   akvizice
actif   aktiva ; majetek
action   akcie
actionnaire   akcionář
agent   agent
alternative   alternativa
amortissement   odpis
amortissement   odpis
annuité   splacení­ ; splátka
annuler   anulovat ; odvolat ; zrušit
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
arbitrage   směnečná arbitráž
arrêter   zastavit
ascension   stoupání
assurance   pojištění
assurance-vie   životní pojištění
attraper   obelstít ; podvést ; napálit ; ošálit ; oklamat
auditeur   auditor
autorité   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avoir besoin de   potřebovat ; vyžadovat ; požadovat ; žádat

B
bailleur   pronajímatel
balance des paiements   platební bilance
banque   banka
barrière   překážka ; bariéra
base   základna ; podklad ; báze
bénéficiaire   příjemce platby
bilan   rozvaha
billet   bankovka
billet à ordre   vlastní směnka
bon marché   laciný ; levný
bureau   úřad
bureau   agentura
but   záměr ; účel ; cíl

C
caisse de retraite   penzijní fond
calculer   kalkulovat ; počítat ; vypočítat ; spočítat
capital   jistina
capital risque   rizikový kapitál
carat   karát
carte de crédit   kreditní karta
carte de crédit   debetní karta
catégorie   kategorie
chèque   šek
choix   volba ; výběr
classe sociale   sociální třída
classer   třídit ; klasifikovat ; seřadit ; uspořádat ; roztřídit
club   společnost ; sdružení ; spolek ; klub ; cech
collection   sbírka ; kolekce
combinaison   kombinace
combinaison   kombinování ; mísení ; kombinace
comité   komise ; výbor
commande   objednávka
commercial   komerční
comptant   hotové peníze
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
confirmer   potvrdit ; potvrzovat
conglomérat   konglomerát ; koncern ; smíšený koncern
conséquence   následek ; důsledek ; konsekvence ; výsledek ; účinek ; efekt
consortium   konsorcium ; syndikát
contenir   omezit ; limitovat ; omezovat
contraire   protiklad ; opak
convertibilité   směnitelnost ; konvertibilita
coopération   spolupráce ; součinnost ; kooperace
corrélation   korelace
couler   proudit ; téci ; téct
cours   kurz ; školení
court   krátký
courtier   makléř
créance   pohledávka
créancier   věřitel

D
danger   nebezpečí ; riziko
débit   debet
débiteur   dlužník
décret   nařízení ; dekret ; výnos
demander   zeptat ; ptát
demander   požádat ; žádat ; poprosit
démarcation   ohraničení
dépôt   depozitář ; sklad
déréglementation   deregulace
désaccord   rozpor
destination   cíl
dette   dluh
dévaluation   devalvace
différence   rozdíl
différence   rozdíl
diffusion   rozšiřování ; šíření
dispersion   rozptýlení
distinction   rozdíl
distribution   distribuce
distribution   distribuce
diversification   diverzifikace
dividende   dividenda
doute   pochybnost ; nejistota ; pochyba
durée   trvání ; délka
écart type   standardní odchylka
échanger   vyměnit
économies   úspory

E
efficacité   efektivnost ; účinnost ; výkonnost
élasticité   pružnost ; elasticita
émission   emise ; vysílání ; vyzařování
encaisser   proplatit ; inkasovat
erreur   chyba
étiquette   štítek ; visačka
euro   euro
Eurodollar   eurodolar
évaluation   hodnocení ; ocenění ; odhad
évaluation   vyhodnocení ; zhodnocení ; ocenění
événement   událost
événement   případ
expiration   uplynutí
exprimer   vyjádřit ; vyjadřovat

F
feuille de chargement   nákladní list ; konosament
finir   končit ; skončit
fonds   fond
fonds de commerce   dobrá pověst ; goodwill
franc   frank
fusion   sloučení ; fúze
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
gage   zástava
gage   zástava ; záruka
gage   zástava
garant   ručitel ; garant
garantie   záruka ; ručení
guichet automatique bancaire   bankomat

H
hostile   nepřátelský
hypothèque   hypotéka

I
indépendance   samostatnost ; nezávislost
index   rejstřík ; index
inflation   inflace
influence   vliv
instruction   instrukce
intérêt   zájem
intérêt   úrok
internet   Internet ; internet
interrompre   přerušit
interruption   přerušení
intervention   intervence ; zákrok ; zásah
intituler   nazvat ; pojmenovat
inventaire   inventarizace ; inventura
investissement   investice
investissement   investice ; investování

L
lettre de change   směnka
lettre de crédit   akreditiv
limite   limit ; hranice ; mez
liquidation   likvidace ; vyhlazení
liquidation de société   zrušení společnosti ; likvidace
liquidité   likvidita
local   lokální ; místní
locataire   nájemce
loi normale   normální rozdělení
long   dlouhý

M
mâle   býk
mandat   zplnomocnění ; plná moc
mandataire   zmocněnec
marchand   obchodník ; dealer
marché   trh
marché   tržiště
marché monétaire   peněžní trh
masse   množství
mélanger   smíchat ; smísit ; promíchat
milieu   střední hodnota ; průměr
monnaie   měna
moyenne arithmétique   aritmetický průměr
multiplicateur   multiplikátor ; násobitel

N
net   čistý
New York Stock Exchange   New York Stock Exchange
nominal   jmenovitý ; nominální
note   poznámka

O
obligation   obligace ; dlužní úpis
obligation   dlužní úpis ; obligace ; dluhopis
offre   nabídka ; oferta
offre   nabídka
offrir   nabídnout ; nabízet
opposition   opozice ; odpor
option   opce
ordonner   nařídit
ordonner   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
ordre   rozkaz ; příkaz
ordre   příkaz ; rozkaz ; povel
ordre   organizace ; uspořádání
ours   medvěd

P
paiement   úhrada
pari   sázka
parité   parita
participation   podílení se ; účast
partie   kus ; díl ; podíl ; část
partie   díl ; podíl ; část
partie prenante   podílník
payeur   plátce
perpétuité   věčnost
plancher   podlaha ; zem
point   bod
point   tečka ; bod
portée   dosah ; rámec
portefeuille   portfolio ; portfólio
porter   nosit ; nést
préemption   předkupní právo
production   produkce
production   výroba
profit   výtěžek ; profit ; zisk
prospectus   prospekt

Q
quota   kvóta

R
rabais   rabat ; sleva
ramassis   ucpání ; zahlcení ; přecpání
rassembler   nahromadit ; nashromáždit ; akumulovat ; sbírat
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
rayer   smazat ; vymazat
réassurance   zajištění
récompense   prémie ; odměna
réévaluation   přehodnocení ; revalvace
rejet   zamítnutí ; odmítnutí
remise   sleva
rendement   výtěžek ; výnos
rendement   výnos ; výtěžek
rente   renta ; anuita ; důchod
réplique   replika ; duplikát
réprimer   potlačovat ; potlačit
reproduction   reprodukce
réseau   síť
réserver   rezervovat ; zamluvit
résistance   odpor
revenu   příjem
riche   bohatý
risquer le coup   riskovat

S
signifier   znamenat
solvabilité   platební schopnost ; solventnost
spécialiste   specialista
stagflation   stagflace
stock   inventář

T
T.V.A.   daň z přidané hodnoty ; DPH
tâche   úkol
tâche   úkol
taux d'escompte   diskontní sazba
taux de change   devizový kurz
téléphoner   telefonovat ; volat
temps   čas
titre   titulek ; nadpis
trappe   léčka ; past
troc   výměnný obchod ; výměna
trou   mezera
trust   kartel ; trust
tuteur   opatrovník ; správce

U
unité   jednotka
unité   jednotka
usage   užití ; upotřebení ; užívání ; využití

V
validation   potvrzení ; validace
verbal   slovní


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2018, Dicts.info. All rights reserved.