French to Czech<br/> Dictionary of Logistics

French to Czech
Dictionary of Logistics

 French to Czech<br/> Dictionary of Logistics

Dictionaries  |  English dictionary  |  Picture dictionary  |  Encyclopedia |  Links

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
accessibilité   přístupnost
accord   shoda
achat   pořizování ; pořízení ; nákup ; nakupování
action   čin
activation   aktivace
activité   aktivita ; činnost
additionner   sečíst ; udělat součet
administration   administrace
affaire   obchod
affaires   obrat
agir   jednat ; činit
air   vzduch ; ovzduší
alarme   alarm ; poplach
algorithme   algoritmus
alternative   alternativa
amortir   zmírnit ; ztlumit ; ztlumit pád
apprécier   hodnotit ; ohodnotit ; známkovat
approvisionnement   opatření
arrangement   kontrakt ; smlouva ; úmluva ; dohoda
atmosphère   atmosféra
attachement   příloha
auteur   autor
authentification   ověření ; autentizace
autorité   autorizace ; oprávnění ; pravomoc ; autorita ; zmocnění
avantage   výhoda
azote   dusík

B
ballot   svazek ; snop
base de données   databáze
bureau   úřad

C
câble   kabel
calcul   kalkulace ; propočet ; výpočet
camion   dodávka
canal   kanál
capacité   kapacita ; objem ; obsah
capital   kapitál
capitale   hlavní město
caractéristique   vlastnost
carbone   uhlík
cargaison   užitečné zatížení ; náklad
cause   příčina ; důvod
chauffeur   řidič ; šofér
chiffrer   zakódovat ; zašifrovat ; šifrovat ; kódovat
choix   volba ; výběr
circulation   doprava ; provoz
classification   kategorizace ; klasifikace ; třídění
clôture   ohrada ; plot ; ohrazení ; oplocení
code   kód
commande   objednávka
commettant   zákazník ; klient ; odběratel
compétence   kompetence
complet   kompletní ; dokonalý
composant   komponenta
compter   očíslovat
concept   koncepce ; koncept
concevoir   navrhnout
configuration   konfigurace
confirmation   potvrzení ; zdůvodnění ; ověření ; verifikace
connexion   spojení ; vazba
consortium   konsorcium ; syndikát
construction   konstrukce ; stavba ; struktura
conteneur   kontejner ; přepravka
contrainte   omezení
contrat   smlouva ; kontrakt
contrôle   kontrola
contrôler   kontrolovat ; ovládat ; řídit
convoyeur   dopravník ; transportér ; dopravní pás
corps simple   prvek ; element
courrier   kurýr ; posel
courrier électronique   elektronická pošta ; e-mail
cycle   cyklus

D
déchets   odpad
décret   nařízení ; dekret ; výnos
densité   hustota
dépôt   skladiště
destinataire   příjemce ; adresát
détail   detail
détaillant   maloobchodník
développer   zpracovat ; zpracovávat
distributeur   distributor
distribution   distribuce
distribution   distribuce
document   dokument ; listina ; doklad
don   příspěvek
échange   směna ; výměna

E
emballage   balení
entier   celý
entrepôt   skladiště
envoi   odeslání
envoi   zásilka
est   východ
évaluer   ohodnotit ; ocenit ; odhadnout
évident   prostý ; jednoduchý ; zjevný ; zřejmý ; evidentní ; očividný
excellent   prvotřídní ; vynikající ; prvořadý
exemplaire   model
exploration de données   data mining
exportation   vývoz ; export
express   rychlík

F
fabrication   výroba
façon   způsob
feuille de chargement   nákladní list ; konosament
fonction   funkce
formuler   vyjádřit
fournisseur   dodavatel
frais   náklady ; výdaje
fusion   sjednocení ; sloučení ; splynutí ; fúze

G
globalisation   globalizace
goulot d'étranglement   úzké místo
grande ville   velkoměsto ; metropole

H
heure   hodina
hydrogène   vodík ; H

I
importation   dovoz
importer   dovážet ; importovat ; dovézt
inspecter   kontrolovat ; revidovat
intelligence artificielle   umělá inteligence
internet   Internet ; internet
inventaire   inventarizace ; inventura

J
jeter   odhodit ; vyhodit ; zahodit
joint   spoj

L
logistique   logistika
loi   zákon

M
majorité   většina
manoeuvrer   obsluhovat ; ovládat
marchandise   zboží
marchandises   zboží
marche   fungování ; chod
masse   množství
médiane   střední hodnota ; medián
message   zpráva
métier   zaměstnání ; práce
milieu   střední hodnota ; průměr
montrer   ukázat ; demonstrovat ; předvést ; prezentovat
moyen   průměrný

N
navigateur   webový prohlížeč
nord   sever
normalisation   normalizace ; standardizace

O
offre   nabídka ; oferta
oléoduc   potrubí
opération   operace
optimisation   optimalizace
ordonner   nařídit ; přikázat ; rozkazovat ; rozkázat
ordre   organizace ; uspořádání
ordre   příkaz ; rozkaz ; povel
ordre   pořádek
organisation   organizace
organisation   uspořádání ; organizace
organiser   naplánovat
oublier   vynechat ; opominout ; přeskočit
ouest   západ
oxygène   kyslík

P
palette   paleta
panneau   deska
partage   segmentace ; rozdělení
partie   díl ; podíl ; část
partie   kus ; díl ; podíl ; část
permis   povolení ; licence
place   pozice
plan   plán
planification   plánování
planifier   hodlat ; chystat se ; plánovat
plat   rovný ; plochý
poids   váha
poids   váha
porteur   nositel ; nosič
poser   pokládat ; umístit ; položit
pousser   přimět
pouvoir   nadvláda ; převaha
prédiction   předpověď
préparer   přichystat ; připravit
prérogative   přednostní právo ; výhradní právo ; výsadní právo ; privilegium ; výsada
présent   nynější ; přítomný ; současný
présent   současnost
présenter   představovat ; představit ; uvádět ; uvést
prévision   předpověď ; prognóza
principal   hlavní ; podstatný
prix   cena
prix   cena
procédure   procedura ; pochod ; postup ; proces
processus   proces
production   produkce
production   výroba
productivité   produktivita
produit   produkt
profit   užitek ; prospěch
profit   prospěch
profit   výtěžek ; profit ; zisk
promotion   reklama
protocole   protokol

Q
qualité   kvalita

R
ratification   ratifikace ; schválení ; potvrzení
relations   transakce
relier   propojovat ; spojit ; spojovat ; propojit
rendement   výnos ; výtěžek
reportage   reportáž ; zpráva
réseau   síť
retardement   zpoždění ; prodlení ; zdržení ; odklad
riche   bohatý

S
se disputer   hádat se ; přít se
sens   smysl ; význam
série   množina
service   obsluha ; služba ; servis
site   internetová stránka ; webpage
société   sdružení ; asociace
souplesse   ohebnost ; pružnost
source   pramen ; zdroj ; původ
station service   služby
stock   inventář
stratégie   strategie ; schéma
sud   jih
surcharger   přetížit
système   systém ; soustava

T
tableau de bord   palubní deska
taxe   clo
téléphone mobile   mobilní telefon ; mobil
temps   čas
terminer   dokončit ; ukončit ; skončit
total   celkový ; úplný
total   celek
transport   doprava ; přeprava ; přemístění
transport   dopravné
transport   doprava ; přeprava
transporteur   dopravce
trust   kartel ; trust

V
valeur   hodnota ; cena
vendeur   prodávající ; prodavač
vitesse   rychlost
volt   volt

W
Web   World Wide Web ; WWW


About this dictionary  |  Privacy policy  |  Terms of use  |  Link to us  |  Contact us
Copyright © 2020, Dicts.info. All rights reserved.